Connect with us

Powiat

9. edycja programu Działaj Lokalnie zakończona!

Materiały nadesłane

Publikacja

/

We wtor­kowe popo­łu­dnie, 18 grud­nia 2018 zespół Ełc­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Aktyw­nych STOPA pod­su­mo­wał tego­roczną edy­cję pro­gramu Dzia­łaj Lokal­nie i roz­strzy­gnął kon­kurs „Opo­wiedz”. Celem kon­kursu jest zachę­ce­nie gran­to­bior­ców Dzia­łaj Lokal­nie do poszu­ki­wa­nia atrak­cyj­nych spo­so­bów opi­sy­wa­nia wła­snych dzia­łań i pro­mo­wa­nia ini­cja­tyw wspie­ra­nych w ramach Pro­gramu Dzia­łaj Lokal­nie za 2018 r. Kon­kurs służy wyło­nie­niu, nagro­dze­niu i pro­mo­wa­niu naj­lep­szych przy­kła­dów twór­czego poka­zy­wa­nia pro­jek­tów.

Pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie od dzie­wię­ciu lat jest reali­zo­wany w powie­cie ełc­kim, a dwa lata temu do pro­gramu dołą­czyła gmina Świę­tajno. Dotych­czas dofi­nan­so­wano 132 pro­jekty na sumę ponad 533 tysięcy zło­tych. W pro­gramie swoje pomy­sły na reali­za­cję dzia­łań o cha­rak­te­rze dobra wspól­nego reali­zują orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i grupy nie­for­malne, czyli aktywni miesz­kańcy sze­ściu gmin. W 2018 roku przy­znano 13 dota­cji na sumę 57 tysięcy zło­tych. Uczest­nicy pro­jek­tów odkry­wali histo­rię swo­ich rodzi­ców i dziad­ków, two­rzyli spek­ta­kle upa­mięt­nia­jące setną rocz­nicę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, budo­wali wiaty inte­gra­cyjne, orga­ni­zo­wali pokazy kina zaan­ga­żo­wa­nego spo­łecz­nie, orga­ni­zo­wali dzia­ła­nia spor­towe i rekre­acyjne, a także two­rzyli hor­ror o tema­tyce mowie nie­na­wi­ści i prze­mocy rówie­śni­czej.

W ramach kon­kursu „Opo­wiedz” otrzy­ma­li­śmy krót­kie mate­riały fil­mowe pro­mu­jące reali­zo­wane pro­jekty. Komi­sja oce­niała prace w trzech kate­go­riach: miej­sce, motyw i fil­mowy pro­dukt pro­jektu.

W kate­go­rii „Miej­sce” wyróż­ni­li­śmy dwie prace (każdą o war­to­ści 150 zł): „Szkolne MURale” autor­stwa Grupy Nie­for­mal­nej Mrozy Wiel­kie, Arty­styczne Sze­regi przy Sto­wa­rzy­sze­niu Spo­łeczno – Arty­stycz­nym „Kul­ty­wa­tor” oraz „Spo­tkajmy się na Dłu­giej” autor­stwa grupy nie­for­malnej „Tete-a-Tete” przy Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Sta­rych Juchach.

W kate­go­rii „Motyw” komi­sja przy­znała wyróż­nie­nie o war­to­ści 150 zł Towa­rzy­stwu Miło­śni­ków Ziemi Rożyń­skiej za pracę „Igrzy­ska gier i zabaw” oraz nagrodę o war­to­ści 450 zł za mate­riał „Dla Nie­po­dle­głej” przy­go­to­wany przez Ochot­ni­czą Straż Pożarną w Kali­no­wie.

W kate­go­rii „Fil­mowy pro­dukt pro­jektu” nagrodę o war­to­ści 700 zł zdo­był tra­iler filmu „Sha­dow school” przy­go­to­wany przez Fun­da­cję Human Lex Insty­tut. Pula nagród w kon­kursie „Opo­wiedz” wynio­sła 1600 zł i została sfi­nan­so­wana ze środ­ków Powiatu Ełc­kiego oraz Aka­de­mii Rozwoju Filan­tro­pii w Pol­sce, reali­zującej pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści.

Pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie jest reali­zo­wany we współ­pracy z Powia­tem Ełc­kim, gminą Ełk, mia­stem Ełk, gminą Kali­nowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świę­tajno.

Czytaj więcej
Reklama
3 komentarze

3 komentarzy

 1. Avatar

  ech

  13 stycznia 2019 w 15:57

  tyle forsy na pozorne działania… wolska w pigule.

 2. Avatar

  Jol

  26 grudnia 2018 w 15:09

  Po prostu komuś. się dobrze żyje.

 3. Avatar

  NWEłk

  23 grudnia 2018 w 12:57

  Boze 132 projekty na sume 500 tys Co oni robili i za co biora kase. Jeden projekt na 500 tys to rozumiem. A ile wynosza ich wynagrodzenia,A co robi tam miotła.

Zostaw odpowiedź

Powiat

Dni Otwarte Szkół odwołane

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ełku Dni Otwarte Szkół, które były zaplanowane na 13 kwietnia w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, zostały odwołane. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronach internetowych i w sekretariatach szkół.

Czytaj więcej

Powiat

Wy wymyślacie. Starostwo da pieniądze.

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

https://pixabay.com/pl

Macie niewykorzystany teren w swojej gminie? Możecie go zagospodarować wg własnego pomysłu. Wiaty grillowe, zagospodarowanie plaży wiejskiej, mały park, plac zabaw czy miejsce na biesiadę — na takie i inne wg potrzeb danej gminy atrakcje, będzie można uzyskać dofinansowanie.

Wystarczy, że zgłosicie się do konkursu organizowanego przez Zarząd Powiatu Ełckiego pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w 2019 roku.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie na rozwój małej infrastruktury turystycznej, miejsca spotkań wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz urządzenia turystyczne służące lokalnej społeczności i przyjeżdżającym na dany obszar turystom.

W tym roku Zarząd Powiatu Ełckiego w szczególny sposób zachęca wszystkich uprawnionych do składania ofert, dzięki którym powstaną nowe lub zostaną odnowione stare szlaki turystyczne.

Oferty mogą składać stowarzyszenia, fundacje, kościoły, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, spółdzielnie socjalne.

Przypominamy, że uprawnione podmioty składają na początku tylko i wyłącznie ofertę. Resztę dokumentacji konkursowej dostarcza się po otrzymaniu pisma z Wydziału Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i możliwości uzyskania dofinansowania przez dany podmiot.

Oferty przyjmowane będą do 17 kwietnia br. Natomiast czas na realizację zadania wyznaczony będzie od momentu podpisania umowy do maksymalnie 31 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji pod numerem tel. 87/ 615-65-63 lub 87/ 615-65-74.

Czytaj więcej

Powiat

Wójt gminy Ełk zaprasza na casting do filmu

Adam Sobolewski

Publikacja

/

Manipulowanie informacją i świadomością społeczną — to wątek przewodni powieści „Eden” Stanisława Lema. Wiele wskazuje na to, iż plan filmowy do ekranizacji tej powieści będzie się mieścił na terenie gminy Ełk.

Wszystko ze względu na charakterystyczne ukształtowanie terenu, obecność licznych lekkich pofałdowań oraz powstająca właśnie linię kolejową z Ełku przez Pisz do Szczytna.

„Eden” to klasyka literatury science fiction. Opowiada o grupie astronautów, którzy wskutek awarii rakiety trafiają na jedną z planet Układu Słonecznego. Podczas odkrywania Edenu naukowcy smakują obecność cywilizacji zupełnie różnej do ziemskiej. Dochodzi do kontaktu i wymiany informacji, ale wydźwięk powieści nie jest optymistyczny. Teraz Polski Instytut Filmowy w ramach ekranizacji rodzimej literatury rozpoczyna zdjęcia do filmu według scenariusza Patryka Degasa, twórcy takich hitów jak „Botoksy” „Pitabulla”, „Kobiety mafijne”.

— Kiedy przyjechałem do Ełku na krótki urlop, od razu zauważyłem, że wasze tereny znakomicie pasują do wizji Edenu, jaką przedstawił Stanisław Lem — mówi reżyser. — Szykujemy ekipę filmową i w lipcu przyjeżdżamy do Nowej Wsi Ełckiej kręcić pierwsze zdjęcia. Przebiegająca nieopodal linia kolejowa znakomicie odegra rolę technologicznych rozwiązań zastosowanych na „Edenie”.

Taki rozwój wypadków to uśmiech losu dla włodarzy gminy Ełk.  — Będziemy mieli dzięki temu świetną, a przede wszystkim darmową promocję — cieszy się Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk.

Główne role w filmie są już obsadzone, jednak reżyser będzie potrzebował tysięcy statystów do odegrania ról tzw. dubeltów, czyli mieszkańców Edenu. — Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w castingu — dodaje Tomasz Osewski.

Tekst jest żartem primaaprilisowym.

Czytaj więcej

komentowane

Piszą dla Was

Adam Sobolewski

Adam Sobolewski

Renata Szymaszko

Renata Szymaszko

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Poza prawem

czytane