Connect with us

Lokalne

Były gratulacje, kwiaty i wspomnienia

Renata Szymaszko

Publikacja

/

Swoje 10 – lecie obcho­dził w tym tygo­dniu Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy „Pod Kasz­ta­nami” w Ełku. Dom, który jest pla­cówką pobytu dzien­nego prze­zna­czoną dla osób prze­wle­kle cho­rych psy­chicz­nie, które nie wyma­gają lecze­nia szpi­tal­nego oraz osób upo­śle­dzo­nych umy­słowo.

Z oka­zji okrą­głego jubi­le­uszu została zor­ga­ni­zo­wana uro­czy­sta impreza dla uczest­ni­ków, ich opie­ku­nów i pra­cow­ni­ków w Ełc­kim Cen­trum Kul­tury. Były wspo­mnie­nia i gra­tu­la­cje, a także czas na pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści. Dom „Pod Kasz­ta­nami” to głów­nie 2517 prze­pra­co­wa­nych dni, 116 uczest­ni­ków, 184 spo­tka­nia inte­gra­cyjne, 14 wycie­czek, oraz zre­ali­zo­wa­nych ze sto­wa­rzy­sze­niem Ostoja 36 pro­jek­tów. – Nakrę­ci­li­śmy także 76 odcin­ków pro­gramu Kasz­tany TV – wymie­nia z uśmie­chem dyrek­tor śro­do­wi­sko­wego domu samo­po­mocy Pod Kasz­ta­nami, Maria Ście­rań­ska.

O tym, jak ważne i potrzebne są dzia­ła­nia tej pla­cówki, mówili ełccy samo­rzą­dowcy.

– Gra­tu­luję umie­jęt­nego zbu­do­wa­nia spo­łecz­no­ści – mówił zapro­szony na uro­czy­stość Artur Urbań­ski. Miej­sca, gdzie każdy czuje się jak u sie­bie w domu. Zbu­do­wa­nie dobrego kli­matu nie jest wcale takie pro­ste. To wielka zasługa dyrek­tor, jak i całego per­so­nelu, ale rów­nież samych uczest­ni­ków. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­kuję za każdy dzień Waszej pracy – pod­kre­ślił z-ca pre­zy­denta Ełku.

Radny Hubert Gór­ski o samym domu i jego dyrek­torze mówił tak: Takie miej­sca są bar­dzo ważne i szcze­gólne, bo to miej­sca, w któ­rych mieszka naj­wię­cej dobra. Od wielu lat spra­wia­cie, że te nie­rów­no­ści spo­łeczne są niwe­lo­wane. Wyrów­na­nie szans spo­łecz­nych staje się więc fak­tem. Chciał­bym, aby tutaj w Ełku, było jesz­cze wię­cej takich pozy­tyw­nych ludzi.

Po czę­ści ofi­cjal­nej był czas na tort i tańce. Pod­sta­wo­wymi zada­niami Śro­do­wi­sko­wego Domu Samo­po­mocy jest pod­trzy­my­wa­nie w dobrej kon­dy­cji psy­cho­fi­zycz­nej, odkry­wa­nie i roz­wi­ja­nie talen­tów, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych domow­ni­ków.

Czytaj więcej
Reklama
komentuj

Zostaw odpowiedź

Lokalne

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego. Od 21 czerwca nastąpią nowe zmiany w organizacji ruchu na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 30 września.

Zmiany w czasowej organizacji ruchu będą polegały na czasowym wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (po stronie jeziora). Z kolei (po drugiej stronie) na całym odcinku remontowanej ulicy będzie się odbywał ruch dwukierunkowy. Zostanie również zamknięty odcinek ulicy Zamkowej (od ul. Pułaskiego do ul. Wojska Polskiego).

Na jezdni zostanie wymalowana żółta, podwójna linia ciągła. Ruch pieszych na zamkniętym odcinku ulicy zostanie utrzymany, umożliwiając dojście do przyległych sklepów oraz przejść dla pieszych. Do budynków mieszkalnych i lokali usługowych zapewniony zostanie dojazd.

Od piątku 21 czerwca nowe zmiany w czasowej organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego
1. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki
Ruch w obrębie tego skrzyżowania od strony ulicy Kilińskiego oraz od strony Kościuszki w kierunku centrum zostaje bez zmian. Pojazdy jadące ul. Wojska Polskiego od strony ul. Armii Krajowej w stronę ulicy Kilińskiego zostaną przeprowadzone na drugą stronę jezdni przez pas dzielący (na wysokości pensjonatu „Grażynka”). Ruch pojazdów i pieszych sterowany będzie istniejącą sygnalizacją świetlną.

2. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Zamkowej
Odcinek ulicy Zamkowej (od ul. Pułaskiego do ul. Wojska Polskiego) zostanie zamknięty dla ruchu. Jadąc ul. Zamkową zostanie wyznaczony objazd przez ulicę Pułaskiego do ul. Wojska Polskiego.

– jadąc od strony ulicy Mickiewicza w kierunku ulicy Kilińskiego na tym skrzyżowaniu ruch będzie możliwy tylko na wprost, w lewo w ulicę Armii Krajowej będą mogły skręcać tylko autobusy MZK,
– jadąc od strony ulicy Kościuszki w kierunku Mickiewicza ruch będzie możliwy na wprost oraz w prawo w ulicę Armii Krajowej dla wszystkich pojazdów.
Relacje skrętne z ul. Armii Krajowej nie ulegną zmianie. Ruch pojazdów i pieszych sterowany będzie istniejącą sygnalizacją świetlną.

3. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza

Jadąc ulicą Wojska Polskiego od ul. Sikorskiego w kierunku ul. Kilińskiego wydzielone zostaną w obrębie tego skrzyżowania dwa pasy ruchu:

-prawy pas ruchu do jazdy na wprost,
-lewy pas ruchu tylko do skrętu w lewo w ul. Mickiewicza.
Jadąc od strony ulicy Kilińskiego do centrum ruch będzie możliwy na wprost oraz w prawo w ulicę Mickiewicza. Relacje skrętne z ul. Mickiewicza nie ulegną zmianie.
Trasa poruszania się pojazdów zostanie wyznaczona pojedynczą linią ciągłą oraz żółtymi strzałkami. Ruch pojazdów i pieszych sterowany istniejącą sygnalizacją świetlną.

4. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego
Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Pułaskiego zostanie ustawiona czasowa sygnalizacja świetlna dla ruchu pojazdów i pieszych. Na istniejącym przejściu aktywnym zostanie wyłączona sygnalizacja wzbudzana ruchem pieszych. Na wyjeździe z drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 54 i 60 (bank PKO BP) będzie obowiązywał prawoskręt.

Informacja Urzędu Miasta Ełku

Czytaj więcej

Lokalne

10. wyścigi Smoczych Łodzi za nami

Renata Szymaszko

Publikacja

/

Renata Szymaszko

Siła, determinacja, zgrana załoga, smok na dziobie i uśmiech na twarzy – to klucz do zwycięstwa w wyścigach Smoczych Łodzi.

Smocze łodzie to sport wodny pochodzący z Chin, gdzie od tysiącleci organizuje się wyścigi na tego typu sprzęcie. Od lat osiemdziesiątych XX wieku wyścigi smoczych łodzi zaczęły zyskiwać na popularności na całym świecie – począwszy od Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Szybko też przekształciły się w jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportu. Jest to jeden z najbardziej zespołowych popularnych sportów wodnych, który jest szczególnie ceniony przez szkoły, duże firmy i inne instytucje pragnące integrować swoich pracowników.

W Ełku już po raz 10. organizowane są smocze zawody. Ich organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Ełku. W tym roku zabawa sportowa zgromadziła 15 drużyn: 10 w kategorii mieszanej oraz 5 w kategorii męskiej.

W kategorii męskiej wystartowali: Imperium Siły, PwiK, Porta, PUK, Straż Pożarna. W kategorii mieszanej: Pogodoodporni, Plastimet, GLS, Imperium Siły, I Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie filia w Ełku, PwiK z gwiazdami, Sztorm, Salsa Dragons, Catering Dietetyczny Rekin Ełk, InPost Ełk.
W kategorii mieszanej zwyciężyła drużyna PWiK z gwiazdami. Drugie miejsce na podium zajęła drużyna Sztorm. Trzecie – Catering Dietetyczny Rekin Ełk.
W kategorii męskiej najlepsza okazała się drużyna Straży Pożarnej. Drugie miejsce zajął PWiK, trzecie Imperium Siły.

Sponsorem i partnerem imprezy byli: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Urząd Miasta Ełku, MOS oraz Agencja Reklamowa Pixel.

Czytaj więcej

Kultura

Rusza Piknik Filmowy w amfiteatrze ECK z atrakcjami

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

https://pixabay.com/pl

Już dzisiaj zacznie się w amfiteatrze ECK Piknik Filmowy, podczas którego będzie można zobaczyć film „Player One” w reżyserii Stevena Spielberga oraz polski film „Córka trenera”. Nie zabraknie także licznych atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny!

W piątek, 14 czerwca od godziny 16:00 przy Ełckim Centrum Kultury (ul. Nadjeziorna) czynna będzie strefa z przekąskami i napojami. Jak na filmowy piknik przystało, nie zabraknie popcornu, a w specjalnym namiocie każdy będzie mógł przejść się po czerwonym dywanie, sfotografować przy złotej statuetce, usiąść na krześle reżyserskim i poczuć jak prawdziwa gwiazda — piszą organizatorzy pikniku. O godzinie 22 „oscarowy” wieczór uświetni pokaz filmu „Player One”, Stevena Spielberga.

W sobotę 15 czerwca o godzinie 12:00 przy amfiteatrze ECK odbędą się liczne atrakcje dla dzieci m.in.: malowanie twarzy, wata cukrowa, trampoliny oraz wielki turniej zaklęć. Ponadto animatorzy zadbają o naukę tańca lub fechtunku. Będzie można poznać swój los u wróżki Monety, a także dowiedzieć się jak zdobyć pierwszy milion.
Po festynie o godz. 22:00 w kinie plenerowym ECK będzie można zobaczyć polski film „Córka trenera”.

 Źródło: ECK/UM EŁK

Czytaj więcej

komentowane

Piszą dla Was

Adam Sobolewski

Adam Sobolewski

Renata Szymaszko

Renata Szymaszko

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Poza prawem

czytane