WIADOMOŚCI LOKALNE

Były gratulacje, kwiaty i wspomnienia

Swoje 10 – lecie obcho­dził w tym tygo­dniu Śro­do­wi­skowy Dom Samo­po­mocy „Pod Kasz­ta­nami” w Ełku. Dom, który jest pla­cówką pobytu dzien­nego prze­zna­czoną dla osób prze­wle­kle cho­rych psy­chicz­nie, które nie wyma­gają lecze­nia szpi­tal­nego oraz osób upo­śle­dzo­nych umy­słowo.

Z oka­zji okrą­głego jubi­le­uszu została zor­ga­ni­zo­wana uro­czy­sta impreza dla uczest­ni­ków, ich opie­ku­nów i pra­cow­ni­ków w Ełc­kim Cen­trum Kul­tury. Były wspo­mnie­nia i gra­tu­la­cje, a także czas na pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści. Dom „Pod Kasz­ta­nami” to głów­nie 2517 prze­pra­co­wa­nych dni, 116 uczest­ni­ków, 184 spo­tka­nia inte­gra­cyjne, 14 wycie­czek, oraz zre­ali­zo­wa­nych ze sto­wa­rzy­sze­niem Ostoja 36 pro­jek­tów. – Nakrę­ci­li­śmy także 76 odcin­ków pro­gramu Kasz­tany TV – wymie­nia z uśmie­chem dyrek­tor śro­do­wi­sko­wego domu samo­po­mocy Pod Kasz­ta­nami, Maria Ście­rań­ska.

O tym, jak ważne i potrzebne są dzia­ła­nia tej pla­cówki, mówili ełccy samo­rzą­dowcy.

– Gra­tu­luję umie­jęt­nego zbu­do­wa­nia spo­łecz­no­ści – mówił zapro­szony na uro­czy­stość Artur Urbań­ski. Miej­sca, gdzie każdy czuje się jak u sie­bie w domu. Zbu­do­wa­nie dobrego kli­matu nie jest wcale takie pro­ste. To wielka zasługa dyrek­tor, jak i całego per­so­nelu, ale rów­nież samych uczest­ni­ków. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­kuję za każdy dzień Waszej pracy – pod­kre­ślił z-ca pre­zy­denta Ełku.

Radny Hubert Gór­ski o samym domu i jego dyrek­torze mówił tak: Takie miej­sca są bar­dzo ważne i szcze­gólne, bo to miej­sca, w któ­rych mieszka naj­wię­cej dobra. Od wielu lat spra­wia­cie, że te nie­rów­no­ści spo­łeczne są niwe­lo­wane. Wyrów­na­nie szans spo­łecz­nych staje się więc fak­tem. Chciał­bym, aby tutaj w Ełku, było jesz­cze wię­cej takich pozy­tyw­nych ludzi.

Po czę­ści ofi­cjal­nej był czas na tort i tańce. Pod­sta­wo­wymi zada­niami Śro­do­wi­sko­wego Domu Samo­po­mocy jest pod­trzy­my­wa­nie w dobrej kon­dy­cji psy­cho­fi­zycz­nej, odkry­wa­nie i roz­wi­ja­nie talen­tów, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych domow­ni­ków.

skomentuj

zostaw odpowiedź

To Top