Aż 16 projektów z Polski otrzyma wsparcie finansowe z Unii, po stronie Litewskiej, zostało zakwalifikowanych 13 projektów. W pierwszym naborze złożonych zostało 108 projektów. Środki zostaną przyznane tylko dla 29 najlepszych przedsięwzięć. Powiat ełcki, miasto Ełk oraz gmina Ełk — te samorządy otrzymają przydział środków unijnych. Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, nowa plaża, siłownie plenerowe — m.in. tych inwestycji możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

Powiat Ełk
Starostwo Powiatowe w Ełku zasilić może swój budżet o dodatkowe 3 041 446 zł. To kwota przyznana za projekt „Od teorii do praktyki”. Wartość projektu po stronie powiatu ełckiego wynosi 3 578 172 zł, środki z Unii Europejskiej wynoszą 85% wartości projektu tj. 3 041 446 zł. Wkład własny tego samorządu wyniesie 15% tj. 536 726 zł. Będzie on realizowany w partnerstwie z samorządem miasta Birštonas (Litwa). Powiat ełcki będzie pełnił funkcję lidera projektu.

— W ramach działań inwestycyjnych w projekcie zaplanowano realizację przedsięwzięcia mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego poprzez modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 10 — mówi starosta ełcki — Marek Chojnowski. — Przebudowany zostanie budynek główny MOS wraz ze zmianą źródła ciepła z opalania węglem na gruntową pompę ciepła. Docelowo będzie on budynkiem dwukondygnacyjnym, parter zostanie przeznaczony w całości dla osób trenujących, wybudowane zostaną m.in. sala siłowni/treningu na ergometrach, sanitariaty i szatnie, sala do regeneracji/masażu sportowego, magazyn do przechowywania sprzętu. Na piętrze budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia biurowe, pokoje trenerów, główne szatnie i sanitariaty, a także sala szkoleniowo – konferencyjna — wymienia Chojnowski.

Zaplanowano także zorganizowanie wizyt studyjnych/wymiany pracowników partnerskich urzędów mających na celu prezentację doświadczeń z zakresu zrównoważonego wykorzystania środowiska obu samorządów, ponadto zaplanowano przeprowadzenie akcji profesjonalnego czyszczenia części północnej jeziora tj. zatoki przy MOS. Dodatkowo,w ramach projektu zaplanowano zorganizowanie m.in. konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży na najlepsze pomysły dot. zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego powiatu ełckiego. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej efekty projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zrównoważonego wykorzystania i ochrony środowiska oraz zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze powiatu ełckiego. Celem zaplanowanych działań jest lepsze zrozumienie problematyki zagrożeń środowiska naturalnego i zaangażowanie decydentów (osób decydujących) w problematykę ochrony przyrody, a dzięki temu poprawa atrakcyjności turystycznej regionu.

Miasto Ełk
Aż 3 projekty miasta Ełku zostaną dofinansowane ze środków przeznaczonych dla programu Polska- Litwa. Piaszczysta plaża, plaża trawiasta, ciąg pieszo-rowerowy z rondem oraz parkingiem rowerowym, ciąg pieszy okalający plażę. To inwestycja, nie tylko turystyczna, ale i letnio-wypoczynkowa, która powstanie za miliony złotych. Budowa pomostu z wieżą widokową, budowa boisk (3 szt. do piłki siatkowej, 2 szt. do piłki koszykowej), czy natrysków plażowych wolnostojących, budowa deszczochronów w formie drewnianych altan — takie nowości mają się także pojawić. Wartość projektu wynosi 3 244 033 zł, z czego miasto dołoży 691 840 zł. Unijna kasa zasili ten projekt kwotą 2 552 193 zł. Inwestycja ma natomiast kosztować 3 009 660 zł.

—Dodatkowo w ramach działań towarzyszących, opracowane zostaną oferty turystyczne w 3 językach (polskim, litewskim i angielskim), wspólne dla miasta Ełku i Kowna — mówi Tomasz Andrukiewicz. — Przygotowany zostanie wspólny przewodnik turystyczny, spoty promujące oba regiony. Zorganizowany zostanie rajd rowerowy po najciekawszych miejscach powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, szkół, oraz podmiotów turystycznych z Kowna oraz 2-dniowy festiwal turystyczno — kulturalny w Ełku, podczas którego oba miasta będą miały okazję do promowania swojej oferty turystycznej i kulturalnej.

Projekt drugi -„Teraz czas na zmiany”, miasto Ełk będzie realizowało wspólnie z miastem Alytus. Z pieniędzy pozyskanych w ramach tego programu, samorząd miejski zaplanował rozbudowę ełckich podwórek. Metamorfozy mają doczekać się tereny podwórkowe przy ulicach Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30 – 38 i ul. Gizewiusza 1, ul. Gizewiusza 4-8, ul. Wojska Polskiego 7 – 9. Oprócz tego zostaną zorganizowane szkolenia dla wybranych kandydatów na streetworkerów (Szkoła Streetworkingu dla uczestników wyłonionych w drodze naboru).

—W pierwszym etapie szkolenia przeprowadzony zostanie trening interpersonalny – wyjazdowy (5-dniowy-Ełk), a następnie sesje treningowe. Szkolenie składać się będzie z 6 sesji treningowych: 3 w Ełku, 3 w Alytusie — mówi Tomasz Andrukiewicz.
W ramach zadania zostanie zatrudnionych 8 streetworkerów pracujących z trudną młodzieżą.
Dodatkowo będą realizowane, przez mieszkańców, dzieci i młodzież, 4 mini projekty na rzecz podwórek i ożywienia przestrzeni pod opieką streetworkerów zaangażowanych w projekt. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty, narzędzia do mini projektów oraz zostaną podjęte działania animacyjne i promocyjne.

Zostaną też zorganizowane obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie: spływ kajakowy oraz specjalistyczny kurs pomocy medycznej (ok. 60 uczestników). Projekt „Teraz czas na zmiany” zostanie dofinansowany kwotą 1 834 594,44 zł. Miasto dołoży do inwestycji 323 752,00 zł.

W zakresie 3 projektu zostanie przebudowany i rozbudowany ełcki MOPS. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu rozwój usług społecznych poprzez poprawę ich jakości i dostępności na rzecz rodzin, osób starszych, czy osób z niepełnosprawnością w Ełku, Alytusie i Varenie.

Zostaną zorganizowane 3 duże wydarzenia integracyjne dla rodzin, wizyty studyjne, szkolenia dla pracowników socjalnych, a także poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne dla rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Na wykonanie zamierzeń tego planu miasto otrzymało z unijnej kasy 1493 545,20 zł, wkład z budżetu miasta wyniesie 263 566,80 zł.
Kwota dofinansowania dla wszystkich projektów miejskich może wynieść: 5 880 332, 64 zł. Natomiast wkład własny miasta, to kwota 1 279 158, 80 zł.

Gmina Ełk
W wiejskich miejscowościach należących do gminy Ełk może stanąć 13 siłowni plenerowych. A wszystko za sprawą projektu „Zdrowe sąsiedztwo”, który to będzie realizowany wspólnie z rejonem Verena i gminą Suwałki.

— Projekt będziemy realizować z rejonem Varena i gminą Suwałki — mówi Tomasz Osewski. — Zaplanowaliśmy budowę siłowni plenerowych w trzynastu punktach gminy Ełk, mając na uwadze szczególnie osoby starsze. Siłownie będą usytuowane w miejscowościach: Piaski, Barany, Kałęczyny, Woszczele, Straduny, Szeligi, Chełchy, Ruska Wieś, Nowa Wieś Ełcka, Sędki, Regiel, Mrozy Wielkie, Siedliska. Zestawy będą posiadały kilka urządzeń do ćwiczeń oraz miejsce do wypoczynku po ćwiczeniach. Zostaną ustawione ławki, kosz na śmieci, a także tablica informacyjna z instrukcją korzystania z urządzeń.

Na początek będą organizowane zajęcia z trenerem, który pokaże jak ćwiczyć skutecznie i bezpiecznie. Siłownie zostały zaprojektowane przez profesjonalne studio architektury. W ramach projektu zaplanowano spotkania promujące sportową aktywizację. Zorganizowane zostaną zawody sportowe oraz rajdy rowerowe po regionie ełckim, suwalskim i Vareny, wyprawy sportowe, oraz grupy nordic walking. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2017-2018.

Wartość dofinansowania dla gminy Ełk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 (innymi słowy, kwota przyszłej refundacji, którą dany beneficjent otrzyma – stanowi ona 85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych) tj. 234 588,52 euro.

— Jednocześnie, chciałbym podkreślić, że są to wartości wynikające z aplikacji projektowej, natomiast dopiero po zakończeniu projektu, po realnie poniesionych wydatkach, znana będzie kwota finalnego dofinansowania z funduszy Programu Litwa-Polska. Kwota ta będzie wypadkową sumy 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez gminę Ełk jak i inne samorządy w okresie wdrażania projektu—mówi Witold Kielich – Kierownik Biura Współpracy Terytorialnej Departament Polityki Regionalnej.

Po realizacji działań projektu Gmina Ełk otrzyma refundację poniesionych kosztów w wysokości 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Kiedy zaczną wpływać pierwsze pieniądze do samorządów w ramach realizacji tego działania?
— Zanim beneficjenci otrzymają wsparcie w ramach programu, musi zostać zawarta umowa o dofinansowanie, po czym możliwe będzie rozpoczęcie realizacji działań w ramach projektu. W trakcie wdrażania przedsięwzięcia są oni zobowiązani do regularnego (np. co 3 lub co 6 miesięcy) sporządzania wniosków o płatność, na podstawie których otrzymują refundację poniesionych kosztów — mówi Witold Kielich.
©Miasto-gazeta.pl

Jeden komentarz w: Co nam jeszcze zrobią za unijną kasę

  1. kowal

    Grudzień 11th, 2016

    Well done!

    Odpowiedz

Co o tym myślisz?