Strona główna » Pod napięciem » Matury mają się odbyć. Rząd zmienia prawo
Pod napięciem

Matury mają się odbyć. Rząd zmienia prawo

Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe i dostaną świadectwa szkolne – projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac parlamentarnych.

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę — informuje na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po dniu 26 kwietnia.

Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wówczas datą wydania świadectwa będzie data rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.

Inne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy:

W przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obowiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.

Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona ww. zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.

W przypadku, gdy nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obowiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.
Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona ww. zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.

Takie rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Rządowy Projekt ustawy, zaprezentowany 24 kwietnia br. został w trybie pilnym skierowany do prac parlamentarnych.
Projektowane przepisy mają zagwarantować uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

Projektowane przepisy uzupełniają przede wszystkim dotychczasowe rozwiązania prawne określające zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rad pedagogicznych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych rozwiązań na wypadek, gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacyjne, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

Dziś ma odbyć się głosowanie nad nowelizacją  Prawa oświatowego  w sejmie (red.)

Departament Informacji i Promocji/Ministerstwo Edukacji Narodowej


OSTATNIO KOMENTOWANE