EDUKACJA

Maturzysto! Możesz sprawdzić, jak Cię ocenili!

Do tej pory, ci, którzy wnioskowali o wgląd do swojej pracy, musieli przepisywać fragmenty, co do których mieli wątpliwości, teraz wystarczy je sfotografować. Tegoroczni maturzyści, którzy chcą odwołać się od wyniku, mogą skierować wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Można go przekazać osobiście albo przesłać do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Formularz dostępny jest na stronie komisji. Należy w nim podać imię i nazwisko zdającego, PESEL, dane teleadresowe, w tym adres pocztowy i e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Trzeba również w nim podać informacje o egzaminie, którego wgląd dotyczy. Wnioski można składać już od dnia ogłoszenia wyników matury, a będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Jeżeli maturzysta nie zgodzi się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, wniosek o ponowną ocenę pracy trafi do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponieważ rozpatrywanie tych wniosków zakończy się już po ogłoszeniu pierwszej tury naboru w szkołach wyższych, szkoły te zostawią pulę dodatkowych miejsc.

Arbitraż

W następnym roku szkolnym powstanie dodatkowy organ, który zajmie się rozpatrywaniem zastrzeżeń maturzystów (również gimnazjalistów czy uczniów szkół zawodowych) od wystawionej oceny. Opiniowana ustawa przewiduje utworzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Procedura odwoławcza przewiduje możliwość wniesienia odwołania od wyniku z części pisemnej: egzaminu maturalnego oraz zawodowego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora OKE. Dyrektor po otrzymaniu odwołania będzie mógł: dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów i uznać zasadność odwołania w całości; uznać zasadność odwołania w części – w tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekaże do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z informacją, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione, a Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatrzy odwołanie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora; przekazać odwołanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia go przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Rozstrzygnięcie KAE będzie ostateczne i nie będzie służyła na nie skarga do sądu administracyjnego.

 

skomentuj

zostaw odpowiedź

To Top