POD NAPIĘCIEM

Na Szafera: szerzej, zielono i bez wieżowca. Przynajmniej na razie

Wbrew woli mieszkańców?
W sierpniu 2014 r., na wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, na ul. Szafera wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Od tego czasu obowiązuje ruch jednokierunkowy od ul. W. Polskiego w kierunku ul. Piłsudskiego. Nowe rozwiązanie komunikacyjne wywołało niezadowolenie części mieszkańców, głównie z budynków W. Polskiego nr 58, 60, 62, 62 A i 66, będących współwłaścicielami działki nr 1376/7, przez którą został poprowadzony, wbrew ich woli — jak twierdzą — ruch. Niezadowoleni mieszkańcy wówczas wystosowali pismo do prezydenta Ełku, w którym postulowali o przywrócenie na ul. Szafera dwukierunkowej organizacji ruchu. Pod petycją podpisało się ok. 150 osób.

Deklaracje…
17 września 2014 r. zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyli, m.in. Maciej Pawełek i inny mieszkaniec ul. W. Polskiego. Podczas tego spotkania padła propozycja wprowadzenia na ul. Szafera fragmentarycznego ruchu dwukierunkowego. Propozycja ta spotkała się, według zapewnień mieszkańców, z akceptacją ze strony Urzędu Miasta Ełku.
23 września 2014 r. w odpowiedzi na pismo mieszkańców prezydent Ełku złożył deklarację, że cyt.:
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków nr 58,60,62,62A i 66 położonych wzdłuż ul. W. Polskiego oraz bardzo konstruktywnego spotkania z Panami w dniu 17.09.2014 r. urząd przystąpi do wypełnienia złożonych deklaracji o uwzględnienie w korekcie organizacji ruchu wprowadzenia fragmentarycznego ruchu dwukierunkowego”.
W dalszej części deklaracji czytamy, że w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” urządzony zostanie parking z placem nawrotowym w miejscu likwidowanej maszynowni oraz podjęte zostaną starania, w celu wykonania na terenie posesji szkoły mini pętli dla dowożonych dzieci. „O postępie przyjętych na spotkaniu ustaleń będziecie Panowie informowani z prośbą o pośrednictwo w przekazywaniu wiadomości zainteresowanym sprawą mieszkańcom” — kończy prezydent.

Obiecali i nic…
Minęły już prawie 4 lata od momentu złożenia obietnicy, że na ul. Szafera wprowadzone zostaną takie rozwiązania komunikacyjne, które będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców budynków W. Polskiego nr 58, 60, 62, 62 A i 66.
— Kadencja obecnych władz miasta dobiega końca, a my nadal nie mamy żadnych informacji, co dalej z ul. Szafera — mówi Maciej Pawełek. – Budynek W. Polskiego 62 A pęka (przejazd bramowy, którym poprowadzona została komunikacja – przyp. Autora), ze względu na ogromne natężenie ruchu drogowego. Przecież tamtędy przejeżdża dziennie 300-400 samochodów! Kto zapłaci za remont budynku? Nadmienię, że nowa organizacja ruchu wcale nie poprawiła bezpieczeństwa na ul. Szafera, a takie były przecież zamierzenia. Wręcz przeciwnie…

Negatywna opinia policji
Zapytaliśmy władze miasta o, to kiedy i czy w ogóle, spełnione zostaną deklaracje złożone mieszkańcom ul. W. Polskiego.
— W kwietniu 2016 roku, po kilkumiesięcznej procedurze związanej z opracowaniem nowej organizacji ruchu, uwzględniającej postulaty mieszkańców (dwukierunkowość na części ulicy) urząd miasta przedłożył dokument do uzgodnień — informuje Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

— 21 lipca 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Ełku wydała negatywną opinię do przedłożonego dokumentu, wskazując, że „proponowana organizacja ruchu może wpłynąć negatywnie i pogorszyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym w pobliżu szkoły. Może doprowadzić do zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych i pojazdów”.
Negatywna opinia KPP w Ełku, jak twierdzi prezydent, przekreśliła możliwość wdrożenia nowej organizacji ruchu, uwzględniającej postulaty mieszkańców. Dodaje jednocześnie, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” na wniosek samorządu miasta, wypełniając zobowiązania ze wcześniejszych uzgodnień, urządziła dodatkowy parking w miejscu zlikwidowanej maszynowni.

Pomysł na alternatywne rozwiązanie
W związku z negatywną opinią KPP w Ełku pojawiły się inne pomysły na polepszenia funkcjonowania komunikacji na ul. Szafera.
— Postanowiliśmy poszerzyć pas drogowy wzdłuż szkoły, zwężając chodnik i wycinając drzewa — informuje Tomasz Andrukiewicz. — Pozwoliłoby to na swobodne parkowanie samochodów wzdłuż szkoły. Niestety, prace nie mogły zostać wdrożone w życie w tamtym czasie, ponieważ pojawił się kolejny poważny problem (mowa o właścicielu działki, który nosi się z zamiarem postawienia budynku mieszkalnego o wysokości 30 m i 9 kondygnacjach nadziemnych – o sprawie piszemy poniżej – przyp. autora).

— Mając na uwadze ochronę mieszkańców, którzy mieszkają w tym obszarze, na którym brakuje parkingów, z uwagi na to, że przed 2006 r. nie wprowadzano istotnych zapisów dotyczących ilości parkingów na ilość mieszkań i lokali usługowych, a chcąc uchronić przed bałaganem i kolejnymi trudnościami komunikacyjnym Rada Miasta Ełku, 29 listopada 2016 r., przyjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk — Szafera”, by określić, jakie funkcje przestrzenno-urbanistyczne będą mogły być realizowane na tym obszarze — kontynuuje Tomasz Andrukiewicz.

Więcej miejsc parkingowych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Szafera” został uchwalony przez Radę Miasta Ełku w ostatni wtorek, 29 maja. Zakłada on poszerzenie pasa drogowego wzdłuż ul. Szafera, od ul. W. Polskiego do ul. J. Piłsudskiego, nawet do 16 metrów (jezdnia ma mieć szerokość min. 6 metrów – przyp. autora). Poszerzenie pasa drogowego umożliwić ma umiejscowienie nowych parkingów wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na całej długości ul. Szafera. Dodatkowo obszar na miejsca parkingowe wyznaczony ma być na posesji SP4. Takie są założenia planu.

— Samorząd miasta zobowiązany jest działać w granicach prawa — dodaje Tomasz Andrukiewicz. — Stąd pomimo złożonych deklaracji wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na części ulicy, wobec negatywnej opinii Komendy Powiatowej Policji w Ełku, nie można było ich wdrożyć. — Podjęte inne działania musiały poczekać do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w obszarze, na którym trwa procedura uchwalania planu, nie można prowadzić inwestycji. Poszerzenie pasa drogowego daje, jak sądzę, możliwość powrotu do koncepcji dwukierunkowości na fragmencie ulicy.
Z wypowiedzi prezydenta wynika, że jeszcze mieszkańcy mają szansę, aby ich postulaty zostały uwzględnione, pod warunkiem, że sami tego dopilnują. Droga jest otwarta. Potwierdzeniem tego mogą być słowa Marty Herbszt, wypowiedziane 25 maja na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku.

— Plan miejscowy określa granice pasa drogowego, którym możemy się poruszać, ale nie rozstrzyga, czy będzie to droga jedno-, czy dwukierunkowa — powiedziała Marta Herbszt, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Ełku. — Zostanie to rozwiązane na etapie szczegółowego projektu.
Sprawę będziemy monitorować.

WIEŻOWIEC

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Szafera” znalazł się zapis wskazujący, iż na działce, której właścicielem jest firma PRIBO, nie będzie mógł powstać wieżowiec. — Jeżeli chodzi o działkę, która była przedmiotem wniosku dewelopera na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, łącznie z terenem stanowiącym własność Świadków Jehowy, jest ona przeznaczona pod zieleń i parkingi — poinformowała na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku, Marta Herbszt. — Minimum 30% tego terenu musi być zachowane jako zieleń, a 70% może być terenami parkingu. Jakakolwiek zabudowa kubaturowa w tym obszarze, z wyłączeniem obiektów małej architektury i urządzeń infrastruktury technicznej, jest wykluczona. O tym, że właściciel działki w pobliżu wieżowców zamierza postawić budynek mieszkalny o wysokości 30 m i 9 kondygnacjach nadziemnych, samorząd miasta, jak przekazał nam prezydent Tomasz Andrukiewicz, dowiedział się w listopadzie 2016 roku. Bardzo szybko, bo już 29 listopada 2016 r., o czym pisaliśmy w artykule powyżej, przyjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Szafera”. Dzięki temu planowaną przez firmę PRIBO inwestycję udało się skutecznie – „na razie” — zblokować.

1 komentarz

1 komentarz

  1. A. m

    5 lipca 2018 at 14:56

    Panie Boże zrób by ta klakierska rada odeszła w zapomnienie.

zostaw odpowiedź

To Top