Działy redakcyjne
Najnowsze wiadomości
Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plNasze gminyNagroda „Ełcki Bocian” 2017. ZGŁOŚ KANDYDATA

Nagroda „Ełcki Bocian” 2017. ZGŁOŚ KANDYDATA

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2017.

Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1. imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody,
2. zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
3. opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,
4. dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych informacji i danych,
5. zdjęcie w formie elektronicznej,
6. inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, pok. 127 (parter), w terminie do 31 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat.elk.pl/cms/7407/regulamin) oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4 (II piętro, pok. 393, tel. 87/621 83 36).

 

Co o tym myślisz?
  • Pan Chojnowski to ten od tych sławetnych banerów? Nie wiem, czy byłby to dobry wybór. To odpowiedź dla „Z”

    21 lutego 2017
  • Prezydenta miasta wybiera się w wyborach powszechnych. Starostę wybierają radni powiatowi. Taka mała różnica.

    17 lutego 2017
  • W następnych wyborach po zmiane ustawy. Pan Starosta Chojnowski na Prezydenta a Pan Prezydent Andrukiewicz Na Starostę. Nie sądzę że po tylu latach wzorowego kierowania naszym miastem Pan Prezydent Andrukiewicz chciałby być vice.

    14 lutego 2017

Komentarze