Ocenili radnych miasta

miasto-gazeta.pl
Publikacja Styczeń 10, 2018, 2:24 pm
10 mins

MamPrawoWiedziec.pl to obywatelski serwis, który obserwuje pracę radnych miasta Ełku. Tomasz Dawidowski (PO), Jan Gróndwald (DW), Andrzej Koc (DW), Paweł Odolecki (DW), Joanna Porucznik (DW), Tomasz Przekop, Jan Stradczuk (DW), Michał Tyszkiewicz (DW), Irena Markowska (DW), Ewa Awramik (DW) – to radni, którzy otrzymali najmniejszą ilość punktów i zostali najsłabiej ocenieni. Najwięcej punktów otrzymali Robert Klimowicz (DW), Nikodem Kemicer (DW) oraz Ireneusz Dzienisiewicz (Łączy nas Ełk). Stowarzyszenie oceniło na podstawie informacji zawartych w protokołach, wnioski składane inną drogą nie były brane pod uwagę. Nie jest to też ocena merytoryczna radnych. Nie podsumowuje skuteczności ich pracy. Dotyczy przede wszystkim obecności na sesjach i komisjach,  złożonych wniosków, interpelacji, formy kontaktu dotarcia do mieszkańca czy odpowiedzi lub jej brak na zadane przez stowarzyszenie pytania.

 

 Jak zostali ocenieni?

Ranking oparliśmy na obiektywnych danych1 takich jak praca i obecności podczas komisji oraz udział w sesjach i głosowaniach. Przyglądaliśmy się również możliwościom kontaktu mieszkańców Ełku ze swoimi reprezentantami, czyli dostępnym formom kontaktu2 oraz reakcją na naszą próbę komunikacji z decydentem3. Ważnym aspektem analizy jest też inicjatywa uchwałodawcza, czyli wyjście przez polityków z propozycją zmiany lub uchwalenia nowego prawa. Sprawdziliśmy również zainteresowanie radnych sprawami poruszanymi na obradach, a więc ich interpelacje, wnioski i zapytania. Braliśmy pod uwagę także dodatkowe obowiązki związane z pełnionymi funkcjami Przewodniczących i Wiceprzewodniczących zarówno Rady Miasta, jak i poszczególnych komisji. Przedstawione zestawienie nie wyczerpuje wszystkich obszarów aktywności radnych i jest zaproszeniem do dyskusji o roli radnych w naszej ełckiej społeczności lokalnej.

Za co przyznawaliśmy punkty?

 • Obecność na sesjach

W 2017 roku odbyło się 12 sesji. Ze względu na niedostępność protokołu z ostatniego grudniowego posiedzenia (będzie dostępny dopiero po przyjęciu go na sesji styczniowej), braliśmy pod uwagę w naszym zestawieniu 11 z nich. Obecność na sesji jest obowiązkiem radnego i radnej oraz warunkiem otrzymania diety za miesiąc, w którym sesja się odbywa. W serwisie Mam Prawo Wiedzieć rejestrujemy obecności na każdym z głosowań nad uchwałą osobno ( w 2017 roku było ich 103). Reprezentantom bowiem zdarza się spóźnić lub opuścić posiedzenie wcześniej, a czasem również wyjść w trakcie i wrócić. Protokoły z sesji zawierają wciąż tylko zbiorcze wyniki głosowań, bez informacji jak głosują konkretne osoby. U nas znajdziecie pełne imienne wyniki głosowań. Możecie sprawdzić obecności i sposób głosowania Waszego reprezentanta, korzystając z filtrowania wyników w ich profilu. Przyznawaliśmy 1 pkt za obecność na wszystkich sesjach oraz nie więcej niż 1 nieobecność, 0 pkt za 2 nieobecności, a za 3 i więcej nieobecności 1 pkt ujemny ( -1).

 • Członkostwo w komisjach

Każdy radny i radna ma obowiązek pracy w przynajmniej 2 komisjach. Comiesięczny udział w posiedzeniach 2 wybranych komisji jest obowiązkiem radnej i radnego, i warunkiem koniecznym do otrzymania diety za bieżący miesiąc. Niektórzy radni i radne zgłaszają się dobrowolnie do prac w więcej niż 2 komisjach. Wtedy obecność w obradach „nadprogramowych” komisji również staje się ich obowiązkiem, choć nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu diety. Informacje o członkostwie w komisjach pozyskiwaliśmy z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Przyznawaliśmy 1 pkt za pracę w 2 komisjach, 2 pkt za pracę w więcej niż 2 komisjach oraz 3 pkt za pracę we wszystkich 6 komisjach.

 • Obecność na komisjach

Zgłoszenie do pracy w komisji to jedno, a regularne uczestnictwo w posiedzeniach to drugie. Mimo dobrowolności udziału w obradach w więcej niż 2 wybranych komisjach, są wśród decydentów osoby, które zgłaszają się do prac, a następnie uczestniczą w obradach nieregularnie lub bardzo rzadko.

Komisje w 2017 roku (bez uwzględnienia obrad z grudnia, z posiedzeń których nie ma protokołów) spotykały się odpowiednio: Budżetowa 7 razy, Mienia i Porządku Publicznego 6 razy, połączone Komisje Budżetowa i Mienia – 3 razy, Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 6 razy, Oświaty i Kultury 8 razy, połączone Kultury i Sportu 4 razy, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 10 razy, Rewizyjna 7 razy. Informacje o obecnościach Radnych pozyskiwaliśmy z protokołów z komisji, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Przyznawaliśmy 1 pkt za nie więcej niż 2 nieobecności na wszystkich zadeklarowanych komisjach łącznie, 0 pkt za 3 lub 4 nieobecności, za 5 do 25 nieobecności 1 pkt ujemny (-1), 26 i więcej nieobecności 2 pkt ujemne (-2).

 • Formy kontaktu

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym4 „Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami”. Każdy radny i radna powinien posiadać przynajmniej jeden niezawodny kanał komunikacji z mieszkańcami. Podczas zeszłorocznej debaty dowiedzieliśmy się, że większość radnych nie używa oficjalnych urzędowych adresów mailowych, uzupełniliśmy więc ich profile MPW o dodatkowe, wskazane przez nich formy kontaktu. Informację o formach kontaktu z radnymi pozyskiwaliśmy podczas debat oraz na osobne zapytanie.  Przyznawaliśmy 1 pkt za przynajmniej 1 formę kontaktu, 2 pkt za więcej niż 1 formę kontaktu oraz 3 pkt jeśli wśród wskazanych form komunikowania się z przedstawicielem jest stały dedykowany mieszkańcom dyżur. Ponieważ wszyscy radni ełccy posługują się pocztą elektroniczną, każdego roku sprawdzamy drożność tego kanału wysyłając zapytanie. Jeśli jedyną wskazaną formą kontaktu z radnym lub radną jest e-mail, a nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie, taki decydent lub decydentka otrzymuje 1 pkt ujemny (-1).

 • Inicjatywa uchwałodawcza

Pomysł radnego lub radnej na zmianę prawa miejscowego, który zostaje przedłożony pod głosowanie Rady Miasta w formie projektu uchwały. Doceniamy taką inicjatywę niezależnie od tego czy taki projekt zostaje przyjęty przez Radę, czy odrzucony. Informacje o podjętej inicjatywie uchwałodawczej pozyskiwaliśmy od samych radnych.  Przyznajemy 2 pkt za podjęcie przez radną lub radnego tej dodatkowej inicjatywy, 3 pkt natomiast za 4 i więcej złożonych projektów uchwał.

Interpelacje, wnioski, zapytania.

Aktywność radnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych informacji na prośbę mieszkańców o planach i proponowanych zmianach w prawie, a także postulaty ws. decyzji Zarządu Miasta Ełku. Informacje pozyskujemy z protokołów sesji Rady Miasta. Przyznawaliśmy 1 pkt za tego typu aktywność.

 • Inne

Dodatkowo radni i radne mieli możliwość zyskania lub stracenia punktów za: – 100% obecności (na wszystkich sesjach oraz komisjach, do których prac się zgłosili) przyznawaliśmy 1pkt – dodatkowe funkcje pełnione przez radnego lub radną, z którymi wiążą się obowiązki: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady (PR i WR), Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji (P i W) przyznawaliśmy 1pkt – GN czyli głos nieoddany rejestrujemy kiedy podczas sesji Rady Miasta reprezentant lub reprezentantka jest obecny/ a (złożył/a podpis na liście), a podczas jednostkowego głosowania nad konkretną uchwałą opuszcza salę obrad, tym samym nie wybierając żadnej z opcji: za, przeciw, wstrzymał się. W protokołach z obrad sesji i komisji można wtedy zaobserwować mniejszą liczbę oddanych głosów niż jest radnych na liście obecności. W serwisie Mam Prawo Wiedzieć możecie korzystając z wyszukiwarki sprawdzić osobowo, czy Wasz reprezentant ma na koncie głos nieoddany. Za GN przyznawaliśmy 1 pkt ujemny (-1).

Tabela z oceną radnych ( kliknij w obraz)

Monitoring Mam Prawo Wiedzieć, protokoły komisji i sesji.

2 Formy zgłaszane przez radne i radnych na zapytanie oraz podczas debat obywatelskich.

3 Wysyłka maili na wskazane konta mailowe 2 razy w roku.

4 Art. 23.1. Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

4 komentarze w: Ocenili radnych miasta

 1. Cezar

  Styczeń 12th, 2018

  Chcąc nie chcąc, muszę przyznać Panu Dawidowskiemu rację – faktycznie bicie piany i spektakularne wystąpienia na obradach, mogą niewiele przekładać się na rzeczywistość mieszkańca. Choć pokazywać się to też obowiązek radnego. A to, że radny jest na tyle przekonywujący, że potrafi dogadać się i przekonać do swoich pomysłów, które zostają realizowane – niekoniecznie poprzez wystąpienia publiczne a indywidualne spotkania i rozmowy – to też dobrze.

  Odpowiedz
 2. Tomasz Dawidowski

  Styczeń 12th, 2018

  Trudno mi się zgodzić z kryteriami rankingu.Jeżeli nie odpisałem na e-mail pani redaktor przyznała mi minusowe punkty, mimo że codziennie rozmawiam z wyborcami. Podejmuję inicjatywy na swoim osiedlu, które nie wymagają uchwały rady jak montaż progów zwalniających czy łagodzenie konfliktów sąsiedzkich ale za to też nie ma punktów. Zawsze na sesję przychodzę przygotowany, bo uważam że lepiej przed sesją w osobistej rozmowie z Naczelnikiem Wydziału czy Prezydentem wyjaśnić wszystkie niejasności niż zadawać pytania w ostatniej chwili przed podjęciem uchwały, ale za to też nie ma punktów. Satysfakcją dla mnie jest, że będąc mieszkańcem i radnym Zatorza z moim udziałem udało się na mojej dzielnicy zrobić ulicę Suwalską, Jaćwingów, Broniewskiego wykonać nowe chodniki na Sucharskiego, Krakowskiej,Mazurskiej i części ulicy Zielonej,Poprzecznej i Łąkowej po złożeniu moich wniosków na temat kanalizacji części Zatorza za rzeką mam zapewnienia że po uchwaleniu planu zagospodarowania inwestycję ruszą. Dzięki staraniom udało się wymienić wszystkie kosze i wiaty przystankowe Dofinansowanie szkoły samorządowej i rozpoczęta budowa nowej sali gimnastycznej powoduje że coraz więcej ludzi z „centrum” ,chce żeby dzieci uczyły się w Szkole Sportowej na ulicy Suwalskiej. Jestem przekonany że w przeliczeniu na mieszkańca mój okręg wyborczy w tej kadencji uzyskał największy wskażnik inwestycji. Prowadząc swoją działalność i odprowadzając podatki zawsze uważam że efektywna praca jest lepsza od efektownego zadawania pytań i interpelacji. Dlatego od wyborców zależy czy chcą radnego, który zadaje dziesiątki pytań i interpelacji i odpisuje na e-mail, czy radnego który coś zrobi na dzielnicy.

  Odpowiedz
  • Tomek

   Styczeń 18th, 2018

   Trafnie panie Tomaszu

   Odpowiedz
 3. czytelnik

  Styczeń 11th, 2018

  Powyższa analiza jest wstępna i nie odzwierciedla rzeczywistego udziału poszczególnych radnych w pracach komisji, czy sesji. Zauważyć należy, że część radnych nie jest w prezydium komisji, czy rady miasta (nie są przewodniczącymi czy wiceprzewodniczącymi) wobec czego nie dostają punktów za stanowiska. Analizie poddano kwestie związane bardziej ze statycznym sprawowaniem mandatu niż de facto merytoryczność poszczególnych radnych. To, że ktoś jest „krzykaczem”, wcale nie oznacza, że jest merytoryczny. Nie zmienia to jednakże faktu, że jako wstępna ocena – takie podsumowanie jest ok.

  Odpowiedz

Co o tym myślisz?