„Pierwsza ofiara 500 +”. Gmina Kalinowo

O sprawie pisaliśmy w marcowym wydaniu. Przypomnijmy: Funkcję inspektora ds. funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie pełniła przez 9 lat. Wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach wychowawczych „500+” na samorządy zostały nałożone nowe obowiązki. Gmina Kalinowo postanowiła nie zatrudniać pracownika, a obarczyć nowymi obowiązkami dotychczasowego. Ten nie zgodził się na przyjęcie nowych warun­ków pracy i odmówił. Co oznacza odmowa przyjęcia propozycji przez pracownika w gminie Kalinowo? Oznacza zwolnienie z pracy.

 
W lutym nasza Czytelniczka otrzymała od kierownika GOPS-u – Ewy Rak propozycję obsługi zadań wynikających z ustawy dotyczącej„500+”. Zadnia te miałaby prowadzić dodatkowo w ramach dotychczasowych obowiązków. W praktyce wyglądałoby to tak, że kobieta musiałaby pracować na dwóch etatach. Musiałaby wykonywać obowiązki wynikające z zakresu funduszu alimentacyjnego, jak i związane z wypłatą „500+”. Pani inspektor nie przyjęła tej propozycji i otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy. Jako przyczynę podano „nieprzydatność do pracy w GOPS -ie” z uwagi na fakt dokonania zmian organizacyjnych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o pomocy państwa.
Kobieta postanowiła odwołać się do Sądu Rejonowego w Ełku. Ten, 28 czerwca 2016 r. na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa zwolnionej przeciwko GOPS w Kalinowie i uznał wypowiedzenie z pracy za bezskuteczne. Strony zawarły ugodę, w wyniku której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zobowiązuje się zapłacić powódce kwotę 5 475,20 zł tytułem odszkodowania w terminie do 8 lipca 2016 r.

Gmina Ełk

Przegraną na swoim koncie może pochwalić się gmina Ełk, która przegrała sprawę z byłą pracownicą. W kwietniu 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Ełku była pracownica Urzędu Gminy w Ełku wygrała z „Gminą Ełk” odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy w terminie. Jednak obie strony (pracownica, urząd gminy) złożyły apelację od wyroku. 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądził na rzecz byłej pracownicy od pozwanego — Urzędu Gminy w Ełku kwotę 1663,95 zł tytułem odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.
©Szymaszko Renata

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Komunalne cztery kąty

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.