„Pierwsza ofiara 500 +”. Gmina Kalinowo

O sprawie pisaliśmy w marcowym wydaniu. Przypomnijmy: Funkcję inspektora ds. funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie pełniła przez 9 lat. Wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach wychowawczych „500+” na samorządy zostały nałożone nowe obowiązki. Gmina Kalinowo postanowiła nie zatrudniać pracownika, a obarczyć nowymi obowiązkami dotychczasowego. Ten nie zgodził się na przyjęcie nowych warun­ków pracy i odmówił. Co oznacza odmowa przyjęcia propozycji przez pracownika w gminie Kalinowo? Oznacza zwolnienie z pracy.

 
W lutym nasza Czytelniczka otrzymała od kierownika GOPS-u – Ewy Rak propozycję obsługi zadań wynikających z ustawy dotyczącej„500+”. Zadnia te miałaby prowadzić dodatkowo w ramach dotychczasowych obowiązków. W praktyce wyglądałoby to tak, że kobieta musiałaby pracować na dwóch etatach. Musiałaby wykonywać obowiązki wynikające z zakresu funduszu alimentacyjnego, jak i związane z wypłatą „500+”. Pani inspektor nie przyjęła tej propozycji i otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy. Jako przyczynę podano „nieprzydatność do pracy w GOPS -ie” z uwagi na fakt dokonania zmian organizacyjnych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o pomocy państwa.
Kobieta postanowiła odwołać się do Sądu Rejonowego w Ełku. Ten, 28 czerwca 2016 r. na rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa zwolnionej przeciwko GOPS w Kalinowie i uznał wypowiedzenie z pracy za bezskuteczne. Strony zawarły ugodę, w wyniku której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zobowiązuje się zapłacić powódce kwotę 5 475,20 zł tytułem odszkodowania w terminie do 8 lipca 2016 r.

Gmina Ełk

Przegraną na swoim koncie może pochwalić się gmina Ełk, która przegrała sprawę z byłą pracownicą. W kwietniu 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Ełku była pracownica Urzędu Gminy w Ełku wygrała z „Gminą Ełk” odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy w terminie. Jednak obie strony (pracownica, urząd gminy) złożyły apelację od wyroku. 30 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądził na rzecz byłej pracownicy od pozwanego — Urzędu Gminy w Ełku kwotę 1663,95 zł tytułem odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.
©Szymaszko Renata

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Komunalne cztery kąty

Co o tym myślisz?