Strona główna » Polityka » Wybory 2018 po nowemu. Kto może zostać radnym
Polityka

Wybory 2018 po nowemu. Kto może zostać radnym

W tym roku wybory samorządowe w Ełku odbędą się na nowych zasadach. Zlikwidowano JOW-y w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców, a powrócono do wyborów proporcjonalnych, tak jak się to odbywało przed 2014 r.

W miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców (np. Olsztyn, Białystok) nic się nie zmieni, ponieważ wybory proporcjonalne odbyły się tam także w 2014 r. Ordynacja jednomandatowa obowiązywać będzie tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców, czyli we wszystkich gminach wiejskich powiatu ełckiego. Po nowelizacji ordynacji zmniejszy się także liczba kandydatów do rad. Komitety będą mogły zgłosić na listy tylko o dwóch kandydatów więcej. W Ełku powstaną tylko 3 miejskie okręgi wyborcze. Oznacza to, że jeżeli na dany okręg będzie przewidzianych 8 mandatów, na listę komitetu będzie można zgłosić 10 kandydatów. W przypadku 7 mandatów – 9 kandydatów na liście.
Nowelizacja ordynacji wyborczej wprowadza wiele zmian. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała specjalny informator, dla osób, które zechcą wystartować w najbliższych wyborach samorządowych.

Kto może kandydować
na radnego?

Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony — przypomina PKW. Musi natomiast stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy. Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy. Natomiast osoba kandydująca do rady nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony.

Ile podpisów poparcia?

Listę kandydata musi poprzeć minimum 25 wyborców, którzy stale zamieszkują daną gminę. Będzie można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Raz udzielonego poparcia nie będzie można cofnąć.
Czy można kandydować jednocześnie na radnego i wójta, burmistrza, prezydenta miasta?

Można równocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie. Nie będzie można natomiast kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa, a także na wójta (burmistrza prezydenta miasta) i radnego gminy w różnych gminach.

Nie może kandydować
na radnego:
– osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).- osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
Źródło: PKW

 

3 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz


OSTATNIO KOMENTOWANE