Strona główna » Baza wiedzy » 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko oraz dopłata do żłobka. Rząd przyjął projekt ustawy
Baza wiedzy

12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko oraz dopłata do żłobka. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. W ramach programu rodzice otrzymają 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Dodatkowe pieniądze będą przyznawane niezależnie od dochodów. Program zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Rodzin­ny Kapi­tał Opie­kuń­czy to12 tys. zł na dru­gie i kolej­ne dziec­ko w wie­ku od 12 do 36 mie­się­cy. Rodzi­ce będą mogli wybrać, w jakiej for­mie chcą otrzy­my­wać pie­nią­dze. Ist­nie­ją dwie możliwości:

  • 500 zł mie­sięcz­nie przez dwa lata,
  • 1000 zł mie­sięcz­nie przez rok.

Dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna
 
Rząd przy­jął tak­że zmia­ny do usta­wy o opie­ce nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3. Co to ozna­cza w prak­ty­ce? Zosta­nie wpro­wa­dzo­ne dofi­nan­so­wa­nie do poby­tu dziec­ka w żłob­ku, klu­bie dzie­cię­cym lub u dzien­ne­go opie­ku­na w wyso­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie.


Dofi­nan­so­wa­nie będzie przyznawane:

  • na dziec­ko pierw­sze i jedy­ne w rodzinie,
  • na dziec­ko pierw­sze z rodzin, w któ­rych kolej­ne dziec­ko jest obję­te Rodzin­nym Kapi­ta­łem Opie­kuń­czym, na dziec­ko w wie­ku przed ukoń­cze­niem 12. mie­sią­ca i po ukoń­cze­niu 36. mie­sią­ca życia.

 

12 komentarzy

napisz komentarz
  • Wej­dzie Pol­ski (niedow)ład to i będzie z cze­go brać. Jak się uwa­la podat­ko­wo przed­się­bior­ców to kasa będzie, póki się nie zli­kwi­du­ją, albo prze­nio­są do Czech (a nie, Mora­wiec­ki i spół­ka już uchwa­lać będzie usta­wy zaka­zu­ją­ce prze­no­si­ny fir­my i nakła­da­ją­ce kary — ale to wszyst­ko w ramach pomo­cy pol­skim przed­się­bior­com, rozu­mie­cie…). Tyl­ko chle­bek nie będzie po 2 – 2,50, ale po 4 – 5. Pali­wo po 6 – 8 za litr, rachun­ki za prą­dzik sko­czą o 10 – 20%, a dla firm 30 – 40% (cena za emi­sję CO2 — bo głów­nie z węgla mamy prąd — sko­czy­ła rok do roku sierpień2020/sierpień2021 z 29 euro na 55 euro, czy­li ok. 90% pod­wyż­ka), a jak sko­czy­ło CO2 to co, dro­dzy moi? To cena za c.o. co zro­bi? Hop do dołu czy hop do góry? Pyta­nie sar­ka­stycz­ne, wybacz­cie. Więc trze­ba brać…

  • Mam czwór­kę dzie­ci bio­rę co dają i nigdy nie gło­su­je na pisu­ary. Roz­kra­dli całą ojczy­znę i myślą że nam zamy­dla kasą oczy., Widzi­my co się dzie­je. Poseł któ­ry odszedł z pisu, wró­cił i dostał pobo­ry w wyso­ko­ści 40 tys zł. Slownie:czterdzieści tysię­cy zło­tych. To jest dobra” zmia­na. Precz z pisem.

  • Bar­dzo dobrze, jak dają to trza brać. I będzie­my na was gło­so­wać. My rodzi­ny wie­lo­dziet­ne, eme­ry­ci, mło­dzież, miesz­kań­cy mia­sta i dojeż­dża­ją­cy, tacy zmę­cze­ni i tacy cier­pią­cy, prze­kli­na­ją­cy swój codzien­ny los.…

  • Pisio­ry, może­cie dawać jak naj­wię­cej. Przyj­mie­my wszyst­ko ale nigdy i tak na was nie zagło­su­je­my. Dość tego kaba­re­tu i zlodziejstwa

KRONIKA POLICYJNA