Strona główna » Kultura » 14 lipca w Ełku: przeboje opery, operetki, musicalu i filmu. Wstęp wolny
Kultura

14 lipca w Ełku: przeboje opery, operetki, musicalu i filmu. Wstęp wolny

14 lipca na deskach ełckiego amfiteatru w ramach Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto odbędzie się festiwal operowy w Polsce. To wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny krajobraz Warmii i Mazur. 

Co roku może­my zoba­czyć i posłu­chać zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków ope­ro­wych z całe­go świa­ta, któ­rzy oprócz ope­ry wyko­nu­ją utwo­ry muzy­ki roz­ryw­ko­wej z towa­rzy­sze­niem orkie­stry sym­fo­nicz­nej i zespo­łów kame­ral­nych w zaska­ku­ją­cych aran­ża­cjach — czy­ta­my na stro­nie Ełc­kie­go Cen­trum Kultury.

Z każ­dym rokiem Festi­wal bije wła­sne rekor­dy, zdo­by­wa­jąc coraz więk­szą publicz­ność. To wszyst­ko dzię­ki połą­cze­niu wyso­kie­go pozio­mu arty­stycz­ne­go, odpo­wied­nio dobra­ne­go reper­tu­aru, spek­ta­ku­lar­nej reży­se­rii, fan­ta­stycz­nej opra­wy świetl­no-mul­ti­me­dial­nej, naj­wyż­sze­go pozio­mu reali­za­cji dźwię­ku, co w połą­cze­niu z waka­cyj­ną aurą i mazur­skim kli­ma­tem, two­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę wykwint­nej uczty dla oka i ucha uczest­ni­ków tego wyda­rze­nia — infor­mu­ją organizatorzy.

14 lip­ca 2020 r. (wto­rek), godz. 18:00
Amfi­te­atr
Wstęp wol­ny

Źró­dło: ECK 

OSTATNIE