Strona główna » Baza wiedzy » 15% Polaków osobiście doświadczyło hejtu w Internecie (sondaż)
Baza wiedzy

15% Polaków osobiście doświadczyło hejtu w Internecie (sondaż)

15% dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku osobiście doświadczyło hejtu w Internecie, rozumianego jako obrażanie, wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie lub zniesławianie. Hejtu doświadczyła aż co czwarta osoba (24%) w wieku 18-24 lata.

Prze­wa­ża prze­ko­na­nie, że u pod­ło­ża hej­tu może tkwić brak satys­fak­cji z życia (37%), chęć zwró­ce­nia na sie­bie uwa­gi i zyska­nia roz­gło­su (33%), fru­stra­cja (32%) lub zazdrość (31%). Ale nie bra­ku­je też gło­sów, że za hej­tem sto­ją opła­co­ne trol­le lub boty (34%) i może on być zwią­za­ny z wal­ką poli­tycz­ną (27%).

Co wię­cej, ponad poło­wa Pola­ków (58%) jest zda­nia, że obec­nie za rzą­dów PiS jeste­śmy dla sie­bie mniej życz­li­wi i mniej się sza­nu­je­my, niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL i jest to aż o 10 punk­tów pro­cen­to­wych wię­cej niż jesz­cze 2 lata temu – tak wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go dla ciekaweliczby.pl na pane­lu Ariadna.

Pra­wie co siód­my doro­sły Polak (15%) twier­dzi, że oso­bi­ście doświad­czył hej­tu w Inter­ne­cie, czy­li obra­ża­nia, wyzy­wa­nia, poni­ża­nia, wyśmie­wa­nia lub znie­sła­wia­nia. Sto­sun­ko­wo czę­ściej są to męż­czyź­ni (19%) niż kobie­ty (11%). Naj­wię­cej osób, któ­re doświad­czy­ły hej­tu w Inter­ne­cie, jest w gru­pie wie­ko­wej 18 – 24 lat – aż co czwar­ta oso­ba (24%), oraz w gru­pie wie­ko­wej 35 – 44 lata – pra­wie co pią­ta oso­ba (18%).

Z kolei do hej­to­wa­nia otwar­cie przy­zna­je się zale­d­wie 4% bada­nych, co nie powin­no dzi­wić, bo takie dzia­ła­nia trud­no trak­to­wać jako coś, czym war­to się chwa­lić. Część osób może też nawet nie być świa­do­ma, że to, co pisze w Inter­ne­cie, jest już hej­tem. Wię­cej osób przy­zna­ją­cych się do sto­so­wa­nia hej­tu jest wśród męż­czyzn (5%) niż kobiet (3%), a naj­wię­cej w gru­pie wie­ko­wej 25 – 34 lata (7%).

Pod­ło­ża hej­tu bada­ni dopa­tru­ją się naj­czę­ściej w bra­ku satys­fak­cji z wła­sne­go życia (37%), chę­ci zwró­ce­nia na sie­bie uwa­gi i zyska­nia roz­gło­su (33%), fru­stra­cji (32%) lub zazdro­ści (31%). Ale są też świa­do­mi, że hejt może być wyni­kiem celo­wej aktyw­no­ści opła­co­nych trol­li lub botów (34%) i może być zwią­za­ny z wal­ką poli­tycz­ną (27%).

„Hejt jest bardzo groźnym zjawiskiem i powinien być piętnowany, ponieważ w jego konsekwencji cierpią ludzie oraz narastają jeszcze większe podziały społeczne. Osoby hejtujące myślą, że wypisują „tylko słowa” w Internecie, ale nie zdają sobie sprawy, że te słowa ranią i wyrządzają krzywdę danej osobie, a często i jej bliskim. Hejt może też zabić. Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost liczby prób samobójczych. Niestety hejt jest jednym z czynników, które temu sprzyjają” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Ponad poło­wa Pola­ków (58%) jest zda­nia, że za rzą­dów PiS jeste­śmy dla sie­bie mniej życz­li­wi i mniej się sza­nu­je­my, niż mia­ło to miej­sce za rzą­dów PO-PSL i jest to aż o 10 punk­tów pro­cen­to­wych wię­cej niż jesz­cze 2 lata temu, kie­dy uwa­ża­ło tak 48% osób. Bada­nie poka­zu­je, jak bar­dzo pogłę­bia się pola­ry­za­cja spo­łecz­na i jak rosną podzia­ły mię­dzy Polakami.

Zale­d­wie 11% bada­nych twier­dzi, że Pola­cy są dla sie­bie bar­dziej życz­li­wi i bar­dziej się sza­nu­ją obec­nie za rzą­dów PiS, niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL (spa­dek o 5 punk­tów pro­cen­to­wych w sto­sun­ku do wrze­śnia 2019 r.). 31% uwa­ża, że Pola­cy są dla sie­bie tak samo życz­li­wi i tak samo się sza­nu­ją nie­za­leż­nie od tego, któ­re ugru­po­wa­nia spra­wu­ją wła­dzę (rów­nież spa­dek o 5 punk­tów procentowych).

Zde­cy­do­wa­na więk­szość wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej (91%) oraz Pol­ski 2050 Szy­mo­na Hołow­ni (77%) uwa­ża, że obec­nie za rzą­dów PiS Pola­cy są dla sie­bie mniej życz­li­wi i mniej się sza­nu­ją, niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL. Co cie­ka­we, tego zda­nia jest rów­nież co pią­ty wybor­ca Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści (21%), jed­nak w tym elek­to­ra­cie domi­nu­je prze­ko­na­nie (48%), że Pola­cy są dla sie­bie tak samo życz­li­wi i tak samo się sza­nu­ją obec­nie za rzą­dów PiS, jak i w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL.

 

Nota meto­do­lo­gicz­na: Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne dla ser­wi­su ciekaweliczby.pl na ogól­no­pol­skim pane­lu badaw­czym Ariad­na. Pró­ba ogól­no­pol­ska loso­wo-kwo­to­wa N=1050 osób w wie­ku od 18 lat wzwyż. Kwo­ty dobra­ne wg repre­zen­ta­cji w popu­la­cji dla płci, wie­ku i wiel­ko­ści miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia. Ter­min reali­za­cji: 17 – 20 wrze­śnia 2021 roku. Meto­da: CAWI.

Ariad­na to ogól­no­pol­ski panel badaw­czy audy­to­wa­ny przez Orga­ni­za­cję Firm Bada­nia Opi­nii Ryn­ku (OFBOR). Wię­cej na www.panelariadna.pl

Ciekaweliczby.pl to autor­ski pro­jekt edu­ka­cyj­ny przy­bli­ża­ją­cy opi­nii publicz­nej war­te pozna­nia fak­ty opar­te o kon­kret­ne dane licz­bo­we. Ideą jest pre­zen­to­wa­nie danych tak, by każ­dy mógł łatwo wycią­gnąć z nich obiek­tyw­ne wnio­ski i kry­tycz­nie spoj­rzeć na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. To cen­na umie­jęt­ność w dobie post-praw­dy, gdy gra­ni­ce mię­dzy fak­tem i opi­nią, praw­dą i fał­szem, infor­ma­cją i dez­in­for­ma­cją coraz bar­dziej się zacie­ra­ją. Wię­cej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Face­bo­oku.

OSTATNIE