Strona główna » Lokalne » 2020 r. Maleje liczba mieszkańców Ełku. Przyrost naturalny na minusie, a liczba zgonów największa w historii GUS
Lokalne

2020 r. Maleje liczba mieszkańców Ełku. Przyrost naturalny na minusie, a liczba zgonów największa w historii GUS

Renata Szymaszko
Nie napawa optymizmem informacja dotycząca danych demograficznych w naszym mieście. Jak podaje raport o stanie gminy w 2020 roku liczba mieszkańców zmalała o 206.

W wyni­ku migra­cji sta­łej do Ełku przy­by­ło 11 nowych mieszkańców.

 Stałe migra­cje krajowe

 • napływ miesz­kań­ców: 634
 • odpływ miesz­kań­ców: 632
 • sal­do: +2;

Sta­łe migra­cje zagraniczne

 • napływ miesz­kań­ców (imi­gra­cja): 48
 •  odpływ miesz­kań­ców (emi­gra­cja): 39
 •  sal­do: +9.

W 2020 r. licz­ba uro­dzeń w Ełku wynio­sła 596 osób, w tym 293 dziew­czyn­ki i 303 chłop­ców. Zmar­ło 638 osób, w tym 300 kobiet i 338 męż­czyzn (o 106 osób wię­cej niż w 2019 r.) Była to naj­wyż­sza licz­ba zgo­nów w histo­rii publi­ka­cji tych danych przez GUS. Wobec tego przy­rost natu­ral­ny w 2020 r. wyniósł ‑42.

W porów­na­niu do roku 2019 licz­ba miesz­kań­ców w wie­ku przed­pro­duk­cyj­nym wzro­sła o 15. Male­je licz­ba osób w wie­ku pro­duk­cyj­nym (tj. dla męż­czyzn gru­pa wie­ku 18 – 64 lata, dla kobiet 18 – 59 lat.). W porów­na­niu do roku 2019 takich osób jest w Ełku o 568 mniej.

Rośnie nato­miast gru­pa miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym (wiek, w któ­rym oso­by zazwy­czaj koń­czą pra­cę zawo­do­wą, tj. dla męż­czyzn — 65 lat i wię­cej, dla kobiet — 60 lat i wię­cej). W porów­na­niu do roku 2019 takich osób jest w Ełku o 347 więcej.

Naj­częst­szą przy­czy­ną zgo­nów, w roku 2020, były wg raportu: 

 • -  w tzw. szpi­ta­lu woj­sko­wym — udar nie­do­krwien­ny mózgu (zawał mózgu), krwo­tok mózgo­wy, zaka­że­nie wiru­sem SARS-CoV‑2, uraz śród­czasz­ko­wy, cho­ro­by nowotworowe.
 • - w miej­skim szpi­ta­lu — nie­wy­dol­ność ser­ca, nie­wy­dol­ność odde­cho­wa, nowo­twór zło­śli­wy (oskrze­la i płu­ca) oraz zaka­że­nie wiru­sem SARS-CoV‑2. Od 5 listo­pa­da 2020 r. do 31 grud­nia 2020 r. na oddzia­le  COVID-19  zmar­ło 45 osób. 

10 komentarzy

napisz komentarz
 • A co w tym graj­do­le robić obłu­da i zakła­ma­nie naj­niż­sza kra­jo­wa, kler na każ­dym rogu.

 • Jeden jest tu winien. Pre­zio j myślę że pro­ku­ra­tor go roz­li­czy. Tyle lat zmar­no­wał ogrod­nik sądząc brat­ki. A eme­ry­ci któ­rzy nic w życiu nie widzie­li mówią jaki Ełk ślic­ny. Pra­cu­je w Niem­czech i tyl­ko pogrzeb kole­gi spo­wo­do­wał by tu przy­je­chać. Nigdy tu nie wrócę

 • I bar­dzo dobrze, spa­dek ilo­ści miesz­kań­ców spo­wo­du­je spa­dek cen miesz­kań, więk­szy dostęp do ryn­ku pra­cy, ale naj­wa­znie­sze, ktoś tam napi­sał niżej, że mia­sto prze­sta­nie być pre­zy­denc­kie. Będzie jak Orzysz czy Olec­ko, będzie jeden urząd mia­sta i gmi­ny i jeden zarząd­ca bur­mistrz. Tak więc mło­dzi wyjeż­dżaj­cie stąd jak naj­prę­dzej, nie trać­cie cza­su na to mia­sto, tu już tyl­ko eme­ry­tów i ren­ci­stów będzie więcej…

 • Dane któ­re poda­je UM są błęd­ne. Mło­dzi ludzie a znam kon­kret­ne przy­pad­ki posta­na­wia­ją i natych­miast reali­zu­ją wyjazd z mia­sta gdzie śred­nia pen­sja nie prze­kra­cza 3 tys zł. Niko­mu w Urzę­dzie nie mel­du­ja o wyjeź­dzie bo nie muszą. Aby prę­dzej stąd uciec. Czę­sto jadą np do Nie­miec gdzie cze­ka­ją na nich ci któ­rzy wyje­cha­li wcze­śniej. Gra­tu­la­cje mło­dym za odwagę.

 • Gra­tu­la­cje Pani Redak­tor za waż­ny temat. Od kil­ku już lat male­je licz­ba miesz­kań­ców. Szcze­gól­nie mło­dzi ucie­kli z tego wyja­ło­wio­ne­go prze­my­sło­wo mia­sta. Jest ok 58 tysię­cy miesz­kań­ców i będzie mniej dopó­ki ci sami od lat będą rzą­dzić. Im po pro­stu jest dobrze.

  • Praw­dzi­wa licz­ba miesz­kań­ców aktu­al­nie to ok. 50 tysię­cy, nie­dłu­go po powszech­nym spi­sie miesz­kań­ców oka­że się , że w Ełku jest jesz­cze mniej ludzi i funk­cja pre­zy­den­ta auto­ma­tycz­nie prze­sta­nie ist­nieć. Nasz pre­zy­dent sam sobie szy­ku­je taki los , ze nie bedzie pre­zy­den­tem. Ale potem jest nadzie­ja — bur­mistrz mia­sta i gmi­ny i wtedy…uwaga.….może byc już tyl­ko lepiej. A może nasz wójt zosta­nie burmistrzem?

   • Ucho­waj, Boże! Wójt myśli tyl­ko o poli­tycz­nym lan­sie, nie o mieszkańcach.

 • I teraz tak już będzie coraz gorzej z tą demo­gra­fią w Ełku. A co tu robic w tym mie­ście? Popa­trzeć na zadu­fa­ne­go pre­zy­den­ta opo­wia­da­ją­ce­go pier­do­ły na ante­nie radia o swo­ich wyczy­nach” inwe­sty­cyj­nych, żal słu­chać, rad­ni-bez­rad­ni , zero nowych zakła­dów. Dzie­ci nasze wyjeż­dża­ją z tego ełc­kie­go dobro­by­tu, gdzie na czar­no taki jeden z dru­gim pra­co­daw­cą ofe­ru­je 15 zł/godz i to w dele­ga­cję jechać. Tu gdzie kil­ka miesz­kań komu­nal­nych budu­ją przez kil­ka lat mie­dzy tora­mi, a gdzie dewe­lo­pe­rzy win­du­ją ceny miesz­kań do war­szaw­skich. Moż­na tak wymie­niać bez końca.

 • Odpły­wa Mło­dzież któ­ra w tym pust­ko­wiu prze­my­sło­wym nie widzi swo­je­go miejsca.

OSTATNIE