Strona główna » Lokalne » 24. finał WOŚP za nami!
Lokalne

24. finał WOŚP za nami!

Pobiliśmy rekord! Wstępny wynik tegorocznej akcji WOŚP w Ełku wynosi 56 000 złotych. Przypomnijmy, zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie pediatryczne i godną opiekę seniorów.

Wiel­ki Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy prze­bie­gał pod hasłem Mie­rzy­my wyso­ko. Na uli­cach pie­nią­dze do pusz­ki zbie­ra­ło aż 150 wolon­ta­riu­szy. Kwe­ście towa­rzy­szy­ło mnó­stwo wyda­rzeń. W Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry o godzi­nie 10 na ełczan cze­ka­ło orkie­stro­we śnia­da­nie: chru­pią­ce roga­li­ki, kolo­ro­we kanap­ki, świe­że kanap­ki oraz kawa i her­ba­ta. Nie zabra­kło też wspól­ne­go goto­wa­nia owsian­ki. Od godzi­ny 12 pro­wa­dzo­ne były warsz­ta­ty dla dzie­ci i doro­słych. Od godzi­ny 16 na sce­nie zagra­li: Kac­per Kasprzak, Patry­cja Makow­ska, SizarSebuhh oraz Lega­ryt­my.

fot. Agniesz­ka Czarnecka

W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 pro­wa­dzo­ne były zaję­cia spor­to­we, w Szko­le Arty­stycz­nej swo­je umie­jęt­no­ści pre­zen­to­wa­li ucznio­wie Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych, w Bra­mie Mazur moż­na było obej­rzeć wystę­py spor­to­wo-tanecz­ne. W akcję włą­czy­ły się też inne pla­ców­ki: m.in. Zakład Dosko­na­le­nia Zawo­do­we­go, gdzie odby­ły się warsz­ta­ty coachingowe.
Po raz pierw­szy do orga­ni­za­cji fina­łu WOŚP przy­łą­czy­ły się rów­nież Sta­re Juchy, a dokład­nie Biblio­te­ka Cen­trum Infor­ma­cji i Kul­tu­ry, straż pożar­na i gru­pa Juchow­ska Aktyw­na Mło­dzież Alternatywna.
24. finał WOŚP zakoń­czy­ło świa­teł­ko do nie­ba przy amfiteatrze.
Czar