Strona główna » Pod napięciem » Czwarty dzień protestu. „Było nas nie wkurwiać”. Blokada ulic w Ełku
Pod napięciem

Czwarty dzień protestu. Było nas nie wkurwiać”. Blokada ulic w Ełku

 Pie­kło kobiet — To jest woj­na, wypier­da­lać, macie krew na rękach, jestem kobie­tą nie inku­ba­to­rem, myślę, czu­ję, decy­du­ję to tyl­ko nie­któ­re z haseł, któ­re od czte­rech dni towa­rzy­szą ełc­kim pro­te­stu­ją­cym. Wśród tłu­mu prze­wa­ża znacz­ną część osób mło­dych, ale nie bra­ku­je też star­szych wie­kiem ełczan. Blo­ka­dy ulic i demon­stra­cje odby­ły się lub trwa­ją w całym kra­ju.  

Sta­rzy i mło­dzi ełcza­nie pro­te­stu­ją prze­ciw­ko orze­cze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go ws. abor­cji ze wzglę­du na cięż­kie wady pło­du. 

Dziś od godz. 16 pro­te­stu­ją­cy blo­ko­wa­li ełc­kie uli­ce. Począ­tek pro­te­stu roz­po­czę­to od blo­ka­dy głów­ne­go skrzy­żo­wa­nia na uli­cy Woj­ska Pol­skie­go. Potem tłum prze­niósł się na inne uli­ce miasta.

Pomi­mo gorą­cej tem­pe­ra­tu­ry, któ­ra towa­rzy­szy mar­szom, demon­stra­cje prze­bie­ga­ją spo­koj­nie. Nie doszło do poważ­nych incy­den­tów ani zatrzy­mań przez poli­cję.

Przy­po­mnij­my:
Pro­te­sty w Ełku roz­po­czę­ły się w pią­tek 24 paź­dzier­ni­ka pod biu­rem posel­skim Woj­cie­cha Kos­sa­kow­skie­go (PiS) i trwa­ją do dziś.

 

5 komentarzy

napisz komentarz
  • Może by tak posło­wie PiS wzię­li na wycho­wa­nie po jed­nym dziec­ku, upo­śle­dzo­nym, nie­sa­mo­dziel­nym, leżą­cym, wyma­ga­ją­cym kar­mie­nia przez son­dę, niekontaktowym.

    • Głów­ny neo­bol­sze­wik wła­śnie oświad­cze­nie wygło­sił. Moż­na obej­rzeć na jutu­bie. Bra­kło tyl­ko mun­dur­ka i oku­la­rów spa­wal­ni­czych, a resz­ta to wypisz wyma­luj 13 grudnia.

OSTATNIE