Strona główna » Lokalne » 62 akty zniszczenia i tylko 1 złapany. Jak miasto szuka wandali?
Lokalne

62 akty zniszczenia i tylko 1 złapany. Jak miasto szuka wandali?

O przy­pad­kach nisz­cze­nia mie­nia komu­nal­ne­go infor­mu­ją czę­sto lokal­ne media, a tak­że ratusz. Naj­częst­szej nisz­czo­ne są nowe wia­ty przystankowe. 

Na począt­ku tego roku rad­ny Robert Kli­mo­wicz zło­żył do pre­zy­den­ta mia­sta zapy­ta­nie w spra­wie coraz częst­szych aktów wan­da­li­zmu, do któ­rych docho­dzi na tere­nie nasze­go miasta.

Jak się oka­zu­je, w roku 2020 doko­na­no 62 aktów nisz­cze­nia mie­nia komu­nal­ne­go. Z cze­go 7 aktów wan­da­li­zmu doty­czy wybi­cia szyb w wia­tach przy­stan­ko­wych na tere­nie Ełku, któ­re zosta­ły zgło­szo­ne na poli­cję z wnio­skiem o ści­ga­nie i uka­ra­nie spraw­ców ww. przestępstw.

 W 6 przy­pad­kach spra­wa zosta­ła umo­rzo­na z powo­du nie­wy­kry­cia spraw­cy, nato­miast w jed­nym przy­pad­ku poli­cja zna­la­zła spraw­cę i pro­wa­dzo­ne było postę­po­wa­nie w tej sprawie.

 Ponad­to odno­to­wa­no 55 zda­rzeń znisz­cze­nia małej archi­tek­tu­ry (znisz­cze­nia ławek par­ko­wych, graf­fi­ti, zaśmie­ca­nie), z cze­go ani jed­ne­go spraw­cy nie zare­je­stro­wa­no na kame­rach monitoringu”.

Szko­dy te zosta­ły osza­co­wa­ne na 18.387,45 zł brutto.

Do tej pory poli­cja zatrzy­ma­ła jed­ne­go spraw­cę wybi­cia 2 szt. szyb w wia­cie przy­stan­ko­wej przy uli­cy Woj­ska Pol­skie­go (przy­sta­nek o nazwie Woj­ska Pol­skie­go — most”).  Sąd ska­zał spraw­cę wyro­kiem pra­wo­moc­nym zasą­dza­jąc do zapła­ty na rzecz pokrzyw­dzo­ne­go (Gmi­na Mia­sto Ełk) kwo­tę w wyso­ko­ści 2 tys. 583 zł. W obec­nej chwi­li trwa­ją czyn­no­ści wyeg­ze­kwo­wa­nia należności.

Na koniec roku 2020 wyso­kość szkód pokry­tych przez ubez­pie­czy­cie­la wynio­sła 5.024,55 zł brut­to. Wypła­co­na kwo­ta doty­czy 4 szt. szyb wybi­tych w trzech wia­tach przystankowych.

4 komentarze

napisz komentarz
 • Mam pyta­nie! GDZIE MONITORING !
  POWIESILIŚCIE WIĘKSZOŚĆ ATRAP TO TERAZ MAMY TAKIE SKUTKI. LUB WIĘKSZOŚĆ KAMER JEST NIESPRAWNA !

  • Gorzej, jak kasa poszła za praw­dzi­we, naj­droż­sze kame­ry i sys­tem… kto zama­wiał, odbie­rał, gdzie obec­nie i jak pro­wa­dzo­ny jest ten (cało­do­bo­wy) moni­to­ring mia­sta. To jed­nak pew­nie będzie taj­ne. O bez­pie­czeń­stwo mia­sta prze­cież chodzi.
   Poza tym kame­ry są nie­mal na każ­dym skrzy­żo­wa­niu ulic. Budyn­ki, zauł­ki… Wszyst­kie nowe przy­stan­ki są tak­że z kame­ra­mi, a nawet bywa, że są dwie. Na pew­no jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy sys­tem, HD, ze śle­dze­niem twa­rzy i inny­mi baje­ra­mi w automacie.
   Moni­to­ring śle­dzi, nagry­wa. Tyl­ko co dalej, nikt tego nie pil­nu­je? A może wła­dza boi się miej­sco­wej pato­lo­gii… bo groź­ni, mści­wi… bo i tak będą niewypłacalni.
   Czy­tam, że jest mie­nie miej­skie ubez­pie­czo­ne. Na pew­no idą na to godzi­we pie­nią­dze… set­ki tysię­cy zło­tych? Są szko­dy, poli­sa puch­nie. Może lepiej ode­brać te kil­ka tysią­cz­ków od ubez­pie­czy­cie­la, niż namie­rzyć nie­wy­pła­cal­ne­go chu­li­ga­na. Zawsze to jakiś odzysk. I bać się potem nie trzeba.
   Pato­lo­gię trze­ba wspie­rać. Tu 500, tam inny plu­sik, bonu­sik, popar­ty jesz­cze hoj­nym socja­lem. Za śmie­ci zapła­cą eme­ry­ci, czynsz mia­sto sfi­nan­su­je. Toteż ener­gia roz­pie­ra, zwłasz­cza, że jest łatwa kasa na wszel­ką sty­mu­la­cję. Pociesz­my się, że dzię­ki naszej hoj­no­ści w bra­mie nie leją nas po mordach.