Strona główna » Poza prawem » 77-latek w odwecie za ujęcie zaatakował reklamówką z piwami. Trafił do policyjnej celi
Poza prawem

77-latek w odwecie za ujęcie zaatakował reklamówką z piwami. Trafił do policyjnej celi

Dzięki reakcji mieszkańca Ełku policjanci zatrzymali 77-latka, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Niestety kierowca za wszelką cenę chciał uniknąć konsekwencji i wzburzony uderzył zgłaszającego reklamówką z piwami. 77-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut.

Infor­mo­wa­nie o zagro­że­niach wyma­ga odpo­wie­dzial­no­ści i poczu­cia spo­łecz­nej wagi pro­ble­mu oraz świa­do­mo­ści, że infor­mu­jąc może­my ura­to­wać inne oso­by przed fatal­ny­mi skut­ka­mi czy­je­goś zacho­wa­nia — czy­ta­my na poli­cyj­nym portalu. 

Taką oby­wa­tel­ską posta­wą wyka­zał się wczo­raj (08.06.2021 r.) miesz­ka­niec Ełku, któ­ry wyczuł od kie­row­cy dacii zapach alko­ho­lu. Ponad­to zacho­wa­nie tego męż­czy­zny świad­czy­ło o tym, że jest pija­ny – chwiał się na nogach i miał trud­no­ści z sen­sow­nym wypo­wia­da­niem się. Ełcza­nin posta­no­wił zain­ter­we­nio­wać i powstrzy­mać kie­row­cę przed uciecz­ką. Nie­ste­ty jego posta­wa spo­tka­ła się z agre­sją kie­row­cy, któ­ry wzbu­rzo­ny ude­rzył go rekla­mów­ką z butel­ka­mi piwa. W wyni­ku tego butel­ki pękły i szkło zra­ni­ło go w rękę.

Wezwa­ni poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 77-let­nie­go kie­row­cę. Bada­nie alko­ma­tem wyka­za­ło u nie­go bli­sko 1,5 pro­mi­la alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Męż­czy­zna po wytrzeź­wie­niu usły­szał zarzut. Poli­cjan­ci zatrzy­ma­li mu pra­wo jazdy.

Teraz cze­ka­ją go dal­sze kon­se­kwen­cje. Za popeł­nio­ne prze­stęp­stwo kie­ro­wa­nia w sta­nie nie­trzeź­wo­ści gro­zi kara do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści oraz zakaz kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Dodat­ko­wo musi się liczyć z dole­gli­wy­mi kon­se­kwen­cja­mi finansowymi.

77-latek odpo­wie tak­że za zra­nie­nie cia­ła po kwa­li­fi­ka­cji skut­ków obra­żeń ude­rzo­ne­go mężczyzny.

kpp ełk