Strona główna » Lokalne » 79-latek i 88-latka zostali okradzeni metodą na urzędnika. Prezydent Urbański apeluje
Lokalne

79-latek i 88-latka zostali okradzeni metodą na urzędnika. Prezydent Urbański apeluje

foto: Pixabay
Ełccy policjanci apelują o ostrożność i przestrzegają przed kradzieżami dokonywanymi przez osoby podające się za przedstawicieli różnych instytucji. Ich ofiarami padają najczęściej osoby starsze i samotne. Do mieszkania 79-latka zapukał mężczyzna, który podawał się za specjalistę od wymiany okien – po jego wyjściu zginęło 1600 złotych. Z kolei 88-latka straciła 3000 złotych, po tym jak rzekomy urzędnik obejrzał jej dom i zadeklarował chęć pomocy w jego remoncie.

Poli­cjan­ci wyja­śnia­ją oko­licz­no­ści kra­dzie­ży pie­nię­dzy z domów star­szych osób.
Do miesz­ka­nia 88-let­niej kobie­ty zapu­kał męż­czy­zna i przed­sta­wił się jako urzęd­nik. Wypy­ty­wał o warun­ki socjal­ne i byto­we. W koń­cu stwier­dził, że dom wyma­ga remon­tu. Obie­cał przy­słać budow­lań­ca i w związ­ku tym zażą­dał zalicz­ki. Star­sza kobie­ta dała mu 200 zło­tych, któ­re trzy­ma­ła z inny­mi oszczę­dza­ny­mi pie­niędz­mi w koper­cie. Męż­czy­zna pocho­dził jesz­cze chwi­lę po domu, a po jego odej­ściu kobie­ta zorien­to­wa­ła się, że ukra­dzio­no jej całą koper­tę z pie­niędz­mi, czy­li pra­wie 3000 złotych.

Szanowni Państwo mieszkańcy Ełku,

w ostat­nim cza­sie dotar­ła do nas infor­ma­cja o nowym spo­so­bie oszu­ki­wa­nia star­szych ludzi w naszym mie­ście, spo­so­bie na urzęd­ni­ka”. Pole­ga on na tym, że oszu­ści poda­ją się za pra­cow­ni­ków urzę­dów odpo­wie­dzial­nych za róż­ne obsza­ry dzia­łal­no­ści mia­sta. Oso­by te ofe­ru­ją pomoc w zała­twie­niu róż­nych spraw takich jak remon­ty miesz­kań itp. Przy oka­zji pro­szą o wpła­ce­nie zali­czek na kosz­ty zwią­za­ne z zała­twie­niem spra­wy. Urząd Mia­sta w Ełku infor­mu­je, że nasi urzęd­ni­cy nie są upo­waż­nie­ni do pobie­ra­nia żad­nych zali­czek czy wpłat finan­so­wych. Pra­gnę ostrzec Pań­stwa przed oszu­sta­mi, któ­rzy w ten spo­sób pró­bu­ją wyłu­dzić od Was pie­nią­dze. Uprzej­mie pro­szę, o zgła­sza­nie takich przy­pad­ków Poli­cji — ape­lu­je pre­zy­dent Artur Urbański.


W podob­ny spo­sób stra­cił pie­nią­dze 79-latek. Po wyj­ściu z jego miesz­ka­nia rze­ko­me­go spe­cja­li­sty od wymia­ny okien senior zauwa­żył, że znik­nę­ły mu pie­nią­dze z eme­ry­tu­ry – 1600 złotych.

Funk­cjo­na­riu­sze pra­cu­ją nad tym, aby usta­lić i zatrzy­mać podej­rza­nych.
Ape­lu­je­my tak­że, aby zacho­wać ostroż­ność w kon­tak­tach z nie­zna­jo­my­mi. Mecha­nizm dzia­ła­nia oszu­stów jest bar­dzo podob­ny. Wzbu­dza­ją oni zaufa­nie swo­ich ofiar, wcho­dzą do miesz­ka­nia i w dys­kret­ny spo­sób doko­nu­ją kra­dzie­ży. Prze­strze­ga­my przede wszyst­kim oso­by star­sze, bo to one naj­czę­ściej są ofia­ra­mi oszu­stów. Prze­stęp­cy czę­sto wyko­rzy­stu­ją w swo­im pla­nie zawo­dy spo­łecz­ne­go zaufa­nia. Poda­ją się za urzęd­ni­ków, pra­cow­ni­ków spół­dziel­ni czy służb medycz­nych. Odwo­łu­ją się do naj­bar­dziej cen­nych w naszym życiu war­to­ści — zdro­wia, bez­pie­czeń­stwa, tak­że rodziny.

Każ­da proś­ba o wspar­cie finan­so­we, żąda­nie zapła­ty za jakieś usłu­gi, pomoc w trud­nej życio­wej sytu­acji powin­ny wzbu­dzić naszą czuj­ność i ostrożność.

OSTATNIE