Strona główna » Lokalne » Miasto planuje w maju masowe szczepienia przeciw Covid19
Lokalne

Miasto planuje w maju masowe szczepienia przeciw Covid19

W związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek przeciwko CoVID-19, Urząd Miasta Ełku wraz ze Starostwem Powiatowym w Ełku planują w maju uruchomić Punkty Szczepień Masowych na terenie miasta Ełku — informuje wydział promocji ratusza.

W Ełku zapla­no­wa­no uru­cho­mie­nie dwóch Punk­tów Szcze­pień Maso­wych:  w   szpi­ta­lu Pro-Medi­ca” oraz w Zespo­le Szkół nr 6 w Ełku. 

Uru­cho­mie­nie punk­tów pla­no­wa­ne jest od 5 maja 2021 r. (osta­tecz­ny ter­min otwar­cia punk­tów zale­ży od dostar­cze­nia szcze­pio­nek). Szcze­gó­ło­we zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia nowych punk­tów są w trak­cie usta­leń z pod­mio­tem reali­zu­ją­cym szczepienia.

Obec­nie funk­cjo­nu­je Punkt Szcze­pień Węzło­wo-Popu­la­cyj­ny w Pro-Medi­ca” w Ełku, któ­ry w kwiet­niu 2021 r. pla­nu­je szcze­pie­nia oko­ło 1500 osób tygodniowo.

Pod­mio­tem lecz­ni­czym reali­zu­ją­cym szcze­pie­nia w Punk­tach Szcze­pień Maso­wych będzie per­so­nel medycz­ny Pro-Medi­ca” w Ełku.