Strona główna » Powiat » 9. edycja programu Działaj Lokalnie zakończona!
Powiat

9. edycja programu Działaj Lokalnie zakończona!

We wtor­kowe popo­łu­dnie, 18 grud­nia 2018 zespół Ełc­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Aktyw­nych STOPA pod­su­mo­wał tego­roczną edy­cję pro­gramu Dzia­łaj Lokal­nie i roz­strzy­gnął kon­kurs „Opo­wiedz”. Celem kon­kursu jest zachę­ce­nie gran­to­bior­ców Dzia­łaj Lokal­nie do poszu­ki­wa­nia atrak­cyj­nych spo­so­bów opi­sy­wa­nia wła­snych dzia­łań i pro­mo­wa­nia ini­cja­tyw wspie­ra­nych w ramach Pro­gramu Dzia­łaj Lokal­nie za 2018 r. Kon­kurs służy wyło­nie­niu, nagro­dze­niu i pro­mo­wa­niu naj­lep­szych przy­kła­dów twór­czego poka­zy­wa­nia pro­jek­tów.

Pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie od dzie­wię­ciu lat jest reali­zo­wany w powie­cie ełc­kim, a dwa lata temu do pro­gramu dołą­czyła gmina Świę­tajno. Dotych­czas dofi­nan­so­wano 132 pro­jekty na sumę ponad 533 tysięcy zło­tych. W pro­gramie swoje pomy­sły na reali­za­cję dzia­łań o cha­rak­te­rze dobra wspól­nego reali­zują orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i grupy nie­for­malne, czyli aktywni miesz­kańcy sze­ściu gmin. W 2018 roku przy­znano 13 dota­cji na sumę 57 tysięcy zło­tych. Uczest­nicy pro­jek­tów odkry­wali histo­rię swo­ich rodzi­ców i dziad­ków, two­rzyli spek­ta­kle upa­mięt­nia­jące setną rocz­nicę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, budo­wali wiaty inte­gra­cyjne, orga­ni­zo­wali pokazy kina zaan­ga­żo­wa­nego spo­łecz­nie, orga­ni­zo­wali dzia­ła­nia spor­towe i rekre­acyjne, a także two­rzyli hor­ror o tema­tyce mowie nie­na­wi­ści i prze­mocy rówie­śni­czej.

W ramach kon­kursu „Opo­wiedz” otrzy­ma­li­śmy krót­kie mate­riały fil­mowe pro­mu­jące reali­zo­wane pro­jekty. Komi­sja oce­niała prace w trzech kate­go­riach: miej­sce, motyw i fil­mowy pro­dukt pro­jektu.

W kate­go­rii „Miej­sce” wyróż­ni­li­śmy dwie prace (każdą o war­to­ści 150 zł): „Szkolne MURale” autor­stwa Grupy Nie­for­mal­nej Mrozy Wiel­kie, Arty­styczne Sze­regi przy Sto­wa­rzy­sze­niu Spo­łeczno – Arty­stycz­nym „Kul­ty­wa­tor” oraz „Spo­tkajmy się na Dłu­giej” autor­stwa grupy nie­for­malnej „Tete-a-Tete” przy Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Sta­rych Juchach.

W kate­go­rii „Motyw” komi­sja przy­znała wyróż­nie­nie o war­to­ści 150 zł Towa­rzy­stwu Miło­śni­ków Ziemi Rożyń­skiej za pracę „Igrzy­ska gier i zabaw” oraz nagrodę o war­to­ści 450 zł za mate­riał „Dla Nie­po­dle­głej” przy­go­to­wany przez Ochot­ni­czą Straż Pożarną w Kali­no­wie.

W kate­go­rii „Fil­mowy pro­dukt pro­jektu” nagrodę o war­to­ści 700 zł zdo­był tra­iler filmu „Sha­dow school” przy­go­to­wany przez Fun­da­cję Human Lex Insty­tut. Pula nagród w kon­kursie „Opo­wiedz” wynio­sła 1600 zł i została sfi­nan­so­wana ze środ­ków Powiatu Ełc­kiego oraz Aka­de­mii Rozwoju Filan­tro­pii w Pol­sce, reali­zującej pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści.

Pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie jest reali­zo­wany we współ­pracy z Powia­tem Ełc­kim, gminą Ełk, mia­stem Ełk, gminą Kali­nowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świę­tajno.

3 komentarze

napisz komentarz

Komentarze