Strona główna » Opinie » A gdyby tak, ksiądz Kruczyński (Caritas) został prezydentem Ełku
Opinie Polityka

A gdyby tak, ksiądz Kruczyński (Caritas) został prezydentem Ełku

KS. KRUCZYŃSKI: To nie jest coś, ktoś myśli, że Caritas organizuje po to, aby pieniądze pozyskać. To są bardzo duże pieniądze, które gdzieś tam pozyskujemy. Ale po to, żeby przedsiębiorcy lokalni mogli się spotkać i z tego skorzystać. Ktoś myśli, że to się samo zrobi, no trudno. […] Zaprosiliśmy firmy, samorządy, które chcą się włączyć, by promować siebie. To jest normalna rzecz, komercyjna. Pakiety były od 1000 zł do kilkunastu tysięcy, czy 30 000 zł. Foto: screen Radio5

I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno ‑Wschodniej organizowane jest po raz pierwszy w Ełku. Ma odbyć się 1 czerwca. Spotkanie mają uświetnić takie osoby jak premier Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz, Elżbieta Rafalska, Jerzy Kwieciński, Krzysztof Jurgiel i Jarosław Zieliński.

Jak infor­mu­je por­tal dm.elk.pl, spo­tka­nie ma sku­pić pra­wie 400 uczest­ni­ków: przed­się­bior­ców, samo­rzą­dow­ców, naukow­ców oraz orga­ni­za­cje spo­łecz­ne. Co dziw­ne, orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest ełc­ka Cari­tas. No, przy­naj­mniej mnie to dzi­wi. Dla­cze­go? Bo jestem za tym, aby Kościół nie mie­szał się w poli­ty­kę, czy to cen­tral­ną, czy samo­rzą­do­wą. A już na pew­no, w mojej oce­nie, nie powi­nien zaj­mo­wać się biz­ne­sem. Rolę Kościo­ła widzę w innym miej­scu, ale nie na forum biznesowym.

Z zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­łam wypo­wie­dzi księ­dza Dariu­sza Kru­czyń­skie­go w Radio 5 na temat wyżej wspo­mnia­ne­go Forum. I wyła­nia mi się jeden obraz. Że ksiądz Dariusz dosko­na­le zna potrze­by nasze­go mia­sta. Ks. Kru­czyń­ski chce zachę­cić innych przed­się­bior­ców, aby do nas przy­by­li, Nasza zie­mia jest atrak­cyj­na, nie tyl­ko pod kątem dwóch mie­się­cy jako waka­cje, ale cały rok” — mówi w Radio 5. Jak się dowia­du­ję z audy­cji, na Forum, mają być poru­sza­ne m.in. tema­ty, któ­re są bolącz­ką” naszych przed­się­bior­ców. A ja myśla­łam, że szu­ka­my nowych? Tema­tem ma być m.in. wyklu­cze­nie infra­struk­tu­ral­ne i jego wpływ na roz­wój nasze­go regio­nu, pro­blem bra­ku dróg, kolei czy lotniska.

Pię­tą achil­le­so­wą, jak mówi orga­ni­za­tor Forum, jest współ­pra­ca z samo­rzą­da­mi. Dusz­pa­sterz mówi o obo­jęt­no­ści samo­rzą­dów. Wypo­mi­na, że do współ­pra­cy orga­ni­za­cji tego poli­tycz­no — biz­ne­so­we­go spo­tka­nia zgło­si­ła się czyn­nie” tyl­ko gmi­na miej­ska Giżyc­ko i gmi­na Ełk.

— Wie­le gmin czy samo­rzą­dów chy­ba tego nie czu­je jesz­cze — mówi dalej. — Samo­rzą­dy muszą czuć, bo cały czas powta­rzam…, wia­do­mo, że samo­rząd nie daje miejsc pra­cy, samo­rząd daje infra­struk­tu­rę i moż­li­wo­ści. Jeże­li wójt, bur­mistrz, pre­zy­dent czy sta­ro­sta tego nie czu­je, to trud­no mówić o moż­li­wo­ści cze­go­kol­wiek. Dzi­siaj widzi­my też to w naszych samo­rzą­dach, jeże­li nie będzie tego czyn­ne­go budo­wa­nia, nie będzie spro­wa­dza­nia inwe­sto­rów, to może­my pięk­nie mówić, robić faj­ne kon­fe­ren­cje, zdję­cia. Nato­miast na tym się skoń­czy. Dzi­siaj samo­rzą­dy ocze­ku­ją od pań­stwa, od samo­rzą­du jed­nej rze­czy — moż­li­wo­ści roz­wo­ju. Jeże­li tego nie będzie, to nic z tego nie będzie, pój­dą gdzie indziej — uwa­ża ks. Kruczyński.

Za przy­kład ksiądz sta­wia małą gmi­nę Szczu­czyn, któ­ra to pozy­ska­ła w ostat­nim cza­sie 8 przed­się­bior­ców. — Zaan­ga­żo­wa­nie tego samo­rzą­du poka­zu­je, że moż­na, nawet do takie­go Szczu­czy­na spro­wa­dzić inwe­sto­rów — pod­su­mo­wu­je szef ełc­kiej Cari­tas. I w jed­nym księ­dzu trze­ba przy­znać rację. Że nasz region potrze­bu­je nowe­go biz­ne­su jak kania dżdżu. Ale jest jed­no ale. Raz mówi o potrze­bie dużej infra­struk­tu­ry (ruszy­ła już budo­wa Via Batli­ca i Rail Bal­ti­ca), a raz mówi, że mała gmi­na też może. I w mojej oce­nie, zarzu­ca coś samo­rzą­dom, tyl­ko któremu?

Razi mnie też fakt czyn­ne­go” współ­or­ga­ni­zo­wa­nia tej impre­zy przez samo­rzą­dy (gmi­na Ełk i Giżyc­ko). Czy to ozna­cza, że gmi­ny dały pie­nią­dze na to wyda­rze­nie? Bawi mnie wyra­że­nie — czyn­nie. Czy to ozna­cza, że pozo­sta­ła część samo­rzą­dów, któ­ra będzie obec­na pod­czas Forum, będzie nie­czyn­na? Może będzie spała. 😉

Z całej tej dys­ku­sji wyła­nia mi się obraz, że ksiądz przej­mu­je ini­cja­ty­wę w naszym mie­ście. Wycho­dzi na to, że czło­wiek w sutan­nie zaczy­na roz­da­wać kar­ty i to jest fatal­ne dla tego mia­sta. Upadamy.

Zada­ję sobie pyta­nie, czy w tym mie­ście, rzą­dzi jesz­cze samo­rząd? Bo takie akcje i spo­tka­nia, z wiel­ki­mi tego świa­ta, orga­ni­zo­wa­ne przez Cari­tas, to chy­ba raczej przy kam­pa­nii wybor­czej powin­ny mieć miej­sce. No, ksiądz, chy­ba nie star­tu­je? Cho­ciaż żył­ki do biz­ne­su sama mu zazdrosz­czę. Moż­na też zało­żyć, że taka wizy­ta nie­wąt­pli­wie może być reha­bi­li­ta­cją medial­ną nasze­go mia­sta. Bo Ełk był na ustach” ogól­no­pol­skich mediów raczej z innych powo­dów. Pytam wiec księ­dza, gdzie ksiądz był 20 lat temu, wte­dy, gdy było gorzej niż teraz. A tu nagle taka impre­za, na pół roku przed wybo­ra­mi. Cią­gle nie mogę pozbyć się wra­że­nia, że ks. Kru­czyń­ski wkra­cza w kom­pe­ten­cje poli­ty­ka lokalnego.

Pozwól mi się Boże” pytać
Sama sie­bie pytam, jaki jest cel tego Forum. Bo to, że mamy kiep­ską dro­gę do War­sza­wy — wie­my. Czy potrze­bu­je­my wizy­ty pre­mie­ra, żeby nam o tym powie­dział? Nie chce­my sły­szeć, tego, co sami jeste­śmy w sta­nie stwier­dzić. Chce­my goto­wej recep­ty. No, chy­ba że nam tu przy­ja­dą z biz­nes­me­nem i goto­wą fabry­ką, ale dobrze wiem, że tak się nie sta­nie. Forum i reflek­sja nad pro­ble­ma­mi nie roz­wią­żą naszych bolą­czek”. Bo gadać może­my do woli. Po poga­dan­ce może­my zjeść nawet suto zakra­pia­ną kolację.

Grunt to biz­ne­so­we podejście
A gdy­by tak..hipotetycznie, pro­szę księ­dza, na spo­tka­niu poja­wił się zwy­kły apte­karz i zapy­tał — panie pre­mie­rze, jak mam kon­ku­ro­wać np. z taką insty­tu­cją jak ełc­ka Cari­tas, któ­ra w swo­ich struk­tu­rach ma wła­sne apte­ki i jest zwol­nio­na z wie­lu podatków.

Co mi pan pora­dzi panie pre­mie­rze? Niech pan pod­po­wie, jak mam kon­ku­ro­wać z księ­dzem – biz­nes­me­nem”, któ­ry dodat­ko­wo może jesz­cze dozbie­rać w kościele?

Ksiądz w audy­cji mówi o biz­ne­sie, ale tu muszą być rów­ne regu­ły. I jed­na­ko­we zasa­dy dla wszyst­kich. A tu, szan­se są nie­rów­ne. Jeden pła­ci podat­ki, dru­gi nie — to ta kon­ku­ren­cyj­ność zwy­kłe­go przed­się­bior­cy w porów­na­niu z fir­ma­mi” Cari­tas prze­gry­wa w przedbiegach.

Czy idzie do nas teo­lo­gia wyzwolenia?
Kościół, jak i jego przed­sta­wi­cie­le w oso­bie księ­dza, powin­ny zaj­mo­wać się spra­wa­mi zgod­ny­mi z nauką Kościo­ła, naucza­niem, wspie­ra­niem potrze­bu­ją­cych i ubo­gich, czy wspar­ciem ducho­wym. Dziś, wyglą­da to tak, że Kościół lub jego orga­ni­za­cja zaczy­na wcho­dzić w struk­tu­ry samo­rzą­du. Bo czyż rolą Cari­tas jest orga­ni­zo­wa­nie nam spo­tkań z poli­ty­ka­mi i dys­ku­to­wa­nie na temat moż­li­wo­ści współ­pra­cy biz­ne­su oraz samo­rzą­dów, bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go, barier infra­struk­tu­ral­nych, ryn­ku pra­cy i edu­ka­cji, funk­cjo­no­wa­nia rodzin oraz spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su” a dodat­ko­wo, że pod­czas wyda­rze­nia ist­nie­je moż­li­wość pro­mo­cji marek, usług oraz pro­duk­tów przez wystaw­ców. W sali wysta­wien­ni­czej spon­so­rzy będą mogli zapre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę oraz roz­da­wać mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne”. (dm.elk.pl). To taka jest dziś rola księdza?

Jeże­li ks. tak mar­twi się naszą złą sytu­acją i uwa­ża, że potrze­bu­je­my wspar­cia rzą­do­wych poli­ty­ków, to dla­cze­go wyszło odwrot­nie i wspar­cie od spon­so­rów dosta­ła Cari­tas, a nie samo­rzą­dy? Wyszło na to, że to nie magi­stra­ty zosta­ły wspar­te, tyl­ko orga­ni­za­tor a nasi wło­da­rze dosta­ną za to poga­dan­kę, wspól­ne zdję­cie, czy wzmian­kę w mediach. 😉

Już sam papież Jan Paweł II był prze­ciw­ny nie­ko­ściel­nym dzia­ła­niom. Jak mówił ta kon­cep­cja Chry­stu­sa jako poli­ty­ka, rewo­lu­cjo­ni­sty, jako wywro­tow­ca z Naza­re­tu, nie zga­dza się z naucza­niem Kościoła”.

Pogu­bi­łam się po tej radio­wej audy­cji, cho­ciaż sta­ra­łam się zro­zu­mieć inten­cje, bo te zapew­ne były z tro­ski i dobre. Ale nie tego ocze­ku­ję od insty­tu­cji kościel­nej. Pró­bo­wa­łam skon­tak­to­wać się z księ­dzem, ale nie­ste­ty, mimo umó­wio­nej godzi­ny na roz­mo­wę, nie uda­ło się nam poroz­ma­wiać. Ksiądz nie ode­brał już ode mnie tele­fo­nu. A chcia­łam zadać tyl­ko kil­ka pytań, np. kto był pomy­sło­daw­cą tego Forum, czy wg księ­dza wła­dze lokal­ne nie zda­ły egza­mi­nu w kwe­stii gospo­dar­czej, ile czyn­nie” było gmi­ny Ełk? Nie­ste­ty, te pyta­nia zosta­ną bez odpo­wie­dzi. Szkoda.

Tro­chę źle się dzie­je, kie­dy w buty” samo­rzą­dow­ca i gospo­da­rza mia­sta wcho­dzi oso­ba duchow­na. To zada­niem samo­rzą­du czy posłów jest orga­ni­zo­wa­nie tego typu wyda­rzeń. Na pew­no nie jest ono rolą księ­dza. Cho­ciaż trze­ba przy­znać, że świet­nie ksiądz pod­su­mo­wał sytu­ację gospo­dar­czą w gmi­nach. Może więc ksiądz powi­nien star­to­wać na wło­da­rza nasze­go mia­sta  😉 . A serio, jeże­li będzie tak, że zacznie już nam Kościół” grze­bać od zaple­cza, to nie­dłu­go w radzie mia­sta mogą zasia­dać pano­wie w koloratkach. 😉

 

Arty­kuł jest moją subiek­tyw­ną oce­ną audy­cji Radio 5 pt. Forum przedsiębiorców.
Rena­ta Szymaszko/miasto-gazeta.pl/Foto: scre­en Radio5

tagi

13 komentarzy

napisz komentarz
 • Oświad­cze­nie Kurii Biskupiej
  By Ks. Krzysz­tof Zubrzycki
  Posted 28 paź­dzier­ni­ka 2016 

  OŚWIADCZENIE

  W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją doty­czą­cą skan­da­licz­nych czy­nów dwóch kapła­nów die­ce­zji ełc­kiej (ks. Micha­ła Stan­kie­wi­cza i ks. Paw­ła Mar­kow­skie­go), oraz wobec pomó­wień doty­czą­cych Cari­tas Die­ce­zji Ełc­kiej i jej Dyrek­to­ra, prze­ka­zu­je­my nastę­pu­ją­ce oświadczenie:
  – ks. Michał Stan­kie­wicz został zawie­szo­ny w czyn­no­ściach kapłań­skich, otrzy­mał zakaz nosze­nia stro­ju duchow­ne­go i został odwo­ła­ny z para­fii, w któ­rej pra­co­wał w maju br., gdy tyl­ko wyszła na jaw spraw­dzo­na infor­ma­cja o jego nie­wła­ści­wym zachowaniu
  – ks. Paweł Mar­kow­ski został zawie­szo­ny w czyn­no­ściach kapłań­skich, otrzy­mał zakaz nosze­nia stro­ju duchow­ne­go i został odwo­ła­ny z para­fii, w któ­rej pra­co­wał w paź­dzier­ni­ku br., po opu­bli­ko­wa­niu oczer­nia­ją­ce­go go mate­ria­łu i po roz­mo­wie bisku­pem ełckim
  Wyra­ża­my głę­bo­kie ubo­le­wa­nie z powo­du tego, iż nie­któ­rzy kapła­ni sprze­nie­wie­rza­ją się świę­to­ści powo­ła­nia kapłań­skie­go i modli­my się za tych kapła­nów oraz za Wspól­no­tę Kościo­ła, któ­ra przez ich grze­chy zosta­ła zraniona.
  Ponad­to wobec nasi­la­ją­cych się i nie­po­twier­dzo­nych pomó­wień oraz publicz­ne­go znie­wa­ża­nia ks. Dariu­sza Kru­czyń­skie­go, Dyrek­to­ra Cari­tas Die­ce­zji Ełc­kiej, bp Jerzy Mazur, po zasię­gnię­ciu opi­nii szer­sze­go gro­na dorad­cze­go, posta­no­wił przy­jąć wcze­śniej­sza proś­bę ks. Dariu­sza, w któ­rej dla dobra Kościo­ła i insty­tu­cji Cari­tas pod­dał się decy­zji Bisku­pa Ordy­na­riu­sza. Biskup Ełc­ki pod­jął decy­zję, by na czas, gdy sytu­acja jest bada­na i spraw­dza­na, zawie­sić ks. Dariu­sza Kru­czyń­skie­go na urzę­dzie Dyrek­to­ra Cari­tas Die­ce­zji Ełc­kiej. Obo­wiąz­ki Dyrek­to­ra na ten czas peł­nić będzie ks. Maciej Gilew­ski, dotych­cza­so­wy Wice­dy­rek­tor Cari­tas Die­ce­zji Ełckiej.

  Wszyst­kie trud­ne spra­wy i całą Wspól­no­tę Kościo­ła zawie­rza­my Miło­sier­ne­mu Bogu
  i pole­ca­my się opie­ce Mat­ki Bożej, Mat­ki Kościoła

  Ełc­ka Kuria Diecezjalna
  +++++++++++++++++++++++
  I co? Prze­cież potwier­dzi­ło się!

 • Pani redak­tor powin­na opu­bli­ko­wać ilu to poważ­nych inwe­sto­rów spro­wa­dził do Ełku Andru­kie­wicz. Posprzą­tał mia­sto i to jedy­ny suk­ces”. Więk­szość mło­dych ucie­kła i uciek­nie. Odbęb­nia 3 kaden­cję zmar­no­wa­ną. Oby nigdy wię­cej nie wygrał.

  • Andru­kie­wicz ogło­sił że jest dorad­cą Dudy. Całe szczę­ście że jest gaze­ta Mia­sto bo byśmy w te bzdu­ry uwierzyli.

 • JUŻ PUKAJĄ DO NASZYCH PORTFELI,ROZDZIAŁ PAŃSTWA OD TYCH CZARNYCH HIEN TO JEDYNE ROZWIĄZANIE KWESTII WATYKAŃSKIEJ!!!!!!!!!!!!!

 • Służ­by prze­czy­ta­ły arty­ku­lik z komen­ta­rza­mi, Pan pre­mier został w Bia­łym­sto­ku i wyszła pięk­na kla­pa.. Może to i lepiej ? Mia­ło być jak w Davos , a wyszło jak zwykle .

  • Czy moż­na sobie wyobra­zić że na sce­nie sto­ją obok sie­bie pre­mier Mora­wiec­ki i ksiądz Dyrek­tor Cari­tas po naglo­snio­nej spra­wie przez Sto­no­gę. Odpo­wied­nie służ­by to dokład­nie spraw­dzi­ły. Sama impre­za zor­ga­ni­zo­wa­na perfekcyjnie.

 • Za slo­wa: nawet do takie­go Szczu­czy­na ten pan powi­nien prze­pro­sic miesz­kan­cow tego miasta..Niczym Szczu­czyn nie jest gor­szy od Ełku. UDZIAŁ
  tego pana nie na miej­scu bo wła­śnie prze­czy­ta­łem infor­ma­cje Z Przed KILKU MIESIĘCY. ze tego pana biskup zawie­sił. Mam pyta­nie zawie­sił i co dalej a moze po cichu odwiesił?A może nie odwie­sił a ten pan sam sie­bie odwie­sił. Wie­le pytań bez odpo­wie­dzi i rząd bie­rze w tym udział.

 • To ze p.Kruczynski jest dobrym biz­nes­me­nem to juz wie­my, uświa­do­mił nas o tym Sto­no­ga. Ja pro­po­nu­ję, zeby p. Kru­czyń­ski star­to­wał na wój­ta gmi­ny Ełk !!!!

 • Ps.do tre­ści arty­ku­łu Gdy­by tak…” odp.
  to by nastą­pił koniec świata.Na koniec : Chroń Boże nas i ojczy­znę naszą Pol­skę od takich poli­ty­ków i ludzi.

 • Dzień dobry­do­bry!.. powiem że jest pani odważ­ną kobie­tą. Albo­wiem ja bym nie pod­jął się takiej decy­zje napi­sa­nia arty­ku­łu o kimś któ­ry ma brud­ne sumie­nie został prze­cież zdję­ty przez bisku­pa dekre­tem z funk­cji dyrek­to­ra czy tam został zawie­szo­ny i nadal wycho­dzi , wypły­wa na głę­bie . Niech spra­wy zale­głe i te nie­roz­li­czo­ne do koń­ca wyja­śnij do koń­ca .Już nie wie­my jakie to spra­wy chcę poka­zać o takie czy­ste sumie­nie a wszy­scy wie­my z mediów jak było z Dariu­szem Kru­czyń­ski . To tyle życzę powo­dze­nia i odwa­gi dla Pani.Pozdrawiam

 • Pani Redak­tor pani wąt­pli­wo­ści są słusz­ne jed­nak wypa­dło pew­nie na chwi­lę z Pani pamię­ci że już za parę mie­się­cy wybo­ry samo­rzą­do­we. Prze­cież wśród naj­waż­niej­szych vipów są przed­sta­wi­cie­le tyl­ko par­tii rzą­dzą­cej. Rusza więc kam­pa­nia wybor­cza. Będąc spra­wie­dli­wym wąt­pię czy np. PO zro­bi­ła­by ina­czej. Pozdro­wie­nia i gra­tu­la­cje wspa­nia­łej gazety.