Strona główna » Lokalne » Akty mianowania wręczone!
Lokalne

Akty mianowania wręczone!

Sta­ro­sta ełc­ki Marek Choj­now­ski wrę­czył czwor­gu nauczy­cie­lom akty nada­nia stop­nia awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­la. Sto­pień nauczy­cie­la mia­no­wa­ne­go uzy­ska­li: Iza­be­la Trusz­kow­ska i Mał­go­rza­ta Ogło­dziń­ska ze Spe­cjal­ne­go Ośrod­ka Szkol­no-Wycho­waw­czy w Ełku oraz Krzysz­tof Nit­kow­ski i Jacek Tomasz Radec­ki z Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go i Usta­wicz­ne­go w Ełku.

Po otrzy­ma­niu aktów nauczy­cie­le ślu­bo­wa­li rze­tel­nie peł­nić swą powin­ność nauczy­cie­la wycho­waw­cy i opie­ku­na mło­dzie­ży, dążąc do peł­ni roz­wo­ju oso­bo­wo­ści ucznia i wła­snej oraz kształ­cić i wycho­wy­wać mło­de poko­le­nie w duchu umi­ło­wa­nia Ojczy­zny, tra­dy­cji naro­do­wych i posza­no­wa­nia Kon­sty­tu­cji RP.

Przy­po­mnij­my, że awans na nauczy­cie­la mia­no­wa­ne­go moż­na otrzy­mać po odby­ciu sta­żu trwa­ją­ce­go 2 lata i 9 mie­się­cy oraz uzy­ska­niu pozy­tyw­nej oce­ny dorob­ku zawo­do­we­go za okres sta­żu pod­czas egza­mi­nu przed Komi­sją Egza­mi­na­cyj­ną powo­ła­ną przez Zarząd Powia­tu Ełckiego.

Fot. Sta­ro­stwo powia­to­we ełk

OSTATNIE