Strona główna » Polityka » Andrukiewicz i Kossakowski razem o remoncie ul. Norwida
Polityka

Andrukiewicz i Kossakowski razem o remoncie ul. Norwida

Adam Sobolewski

Są pieniądze na realizację pierwszego etapu budowy tzw. małej obwodnicy, czyli drogi wzdłuż torów kolejowych, która docelowo odciąży zatłoczone arterie miasta, czyli ul. Kilińskiego i Wojska Polskiego.

— O tzw. małą obwod­ni­cę postu­lo­wa­li­śmy od wie­lu lat — mówi Woj­ciech Kos­sa­kow­ski, poseł. — Czy­ni­li tak rad­ni PiS‑u, mini­ster, woje­wo­da, wszy­scy wska­zy­wa­li na to, iż jest ona w Ełku bar­dzo potrzeb­na, gdyż odcią­ży w mie­ście ruch na osi pół­noc-połu­dnie. To, jak waż­na jest mała obwod­ni­ca, widzi­my dzi­siaj, kie­dy jest remon­to­wa­na uli­ca Woj­ska Pol­skie­go, kie­dy jest zwę­żo­na do jed­ne­go pasa, two­rzą się tam kor­ki. Tomasz Andru­kie­wicz, pre­zy­dent Ełku, sko­rzy­stał z moż­li­wo­ści, jakie daje Fun­dusz Dróg Samo­rzą­do­wych, zło­żył wnio­sek i ten wnio­sek został zaak­cep­to­wa­ny. Ozna­cza to, iż będzie dofi­nan­so­wa­ny z budże­tu pań­stwa w wyso­ko­ści 80 pro­cent inwe­sty­cji, a mia­sto będzie musia­ło doło­żyć oko­ło 2 mln zł. Po pod­pi­sa­niu doku­men­tów będzie moż­na przy­stą­pić do reali­za­cji pierw­sze­go eta­pu tej jak­że potrzeb­nej inwe­sty­cji. Dru­gi etap będzie musiał być połą­czo­ny ze stwo­rze­niem prze­pra­wy mosto­wej przez rze­kę Ełk. Jestem prze­ko­na­ny, że kie­dy ten pierw­szy odci­nek już powsta­nie, będzie już łatwiej. 80 proc, to jed­no z więk­szych dofi­nan­so­wań w ramach tego fun­du­szu — tłu­ma­czył Kossakowski.

Tomasz Andru­kie­wicz, pre­zy­dent Ełku, przy­po­mniał, iż kon­cep­cja powsta­nia tzw. małej obwod­ni­cy powsta­ła już wie­le lat temu.

— Bar­dzo dobrze, że powstał Fun­dusz Dróg Samo­rzą­do­wych, któ­ry finan­su­je dro­gi lokal­ne — mówi Tomasz Andru­kie­wicz. — Nie­utwar­dzo­na dro­ga grun­to­wa na uli­cy Nor­wi­da sta­nie się w czę­ści małą obwod­ni­cą Ełku, któ­ra odcią­ży ruch z ulic Kiliń­skie­go i Woj­ska Pol­skie­go. Nie ma innej alter­na­ty­wy dla uli­cy Woj­ska Pol­skie­go niż ten wła­śnie pla­no­wa­ny odci­nek. W razie np.: wypad­ku na ul. Woj­ska Pol­skie­go kie­row­cy mają pro­ble­my z prze­jaz­dem przez nasze mia­sto. Aut przy­by­wa, szcze­gól­nie oso­bo­wych, już teraz mamy zare­je­stro­wa­nych 33 tys. samo­cho­dów, a mała obwod­ni­ca sta­nie się ulgą dla kie­row­ców. Będzie ona prze­bie­ga­ła wzdłuż torów kole­jo­wych, doce­lo­wo uli­cą Kościusz­ki do ul. Dąbrow­skie­go. Pierw­szy etap, na któ­ry mamy rzą­do­we dofi­nan­so­wa­nie, to stwo­rze­nie połą­cze­nia pomię­dzy uli­ca­mi Emi­lii Pla­ter oraz Matej­ki. Dalej będzie­my sta­ra­li się o pozy­ska­nie środ­ków na reali­za­cję kolej­ne­go eta­pu, już trud­niej­sze­go, gdyż jest zwią­za­ny z budo­wą prze­pra­wy mosto­wej przez rze­kę Ełk. 80 pro­cent dofi­nan­so­wa­nia z budże­tu pań­stwa to wiel­ki suk­ces i wiel­kie wspar­cie, za któ­re dzię­ku­ję posło­wi Woj­cie­cho­wi Kos­sa­kow­skie­mu, któ­ry jest sojusz­ni­kiem w reali­za­cji tego pro­jek­tu — pochwa­lił posła PiS, Tomasz Andrukiewicz.

24 komentarze

napisz komentarz
 • Tyl­ko nie Kos­sa­kow­ski i nie Kopicz­ko. Brak u nich posza­no­wa­nia dru­gie­go czło­wie­ka, karierowicze.

 • Panie pre­zy­den­cie, dla­cze­go przej­ście dla pie­szych zosta­ło prze­su­nię­te na wprost skle­pu pana bra­ta, sklep Żab­ka na WP.?

 • Sku­tecz­ny, ener­gicz­ny, doświad­czo­ny. To napis na bane­rach Kosy. Sku­tecz­ność zna­my, kil­ka­dzie­siąt kon­fe­ren­cji i nie powstał ani metr dro­gi. Doświad­cze­nie ma Pan w czym jeśli moż­na zapy­tać, bo prze­czy­ta­li­smy w sie­ci że w nosze­niu skrzy­nek z alko­ho­lem owszem. Ener­gicz­ny, no panie pośle tro­chę wię­cej gry na kor­tach się Panu przyda.

 • Zamiast podzię­ko­wać za pozy­ski­wa­nie fun­du­szy na nowe inwe­sty­cje dla mia­sta, potra­fią tyl­ko kry­ty­ko­wać. Gdzie w Was lokal­ny patrio­tyzm . Żałosne!

  • Inwe­sty­cja to coś co daje nowe miej­sca pra­cy. God­nej pra­cy. To co robi Andru­kie­wicz od 12 lat to wie­lo­krot­ne zmie­nia­nie kost­ki bru­ko­wej i sadze­nie bra­ków. Roz­wa­la uli­ce i na nowo je budu­je bez potrze­by. Np Woj­ska Polskiego.

  • Te fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne idą na wie­lo­krot­ną wymia­nę kost­ki bru­ko­wej, idio­tycz­ne scież­ki zabie­ra­jąc miej­sca par­kin­go­we i na raba­ty. Zamiast na budo­wę miejsc pra­cy. Zacia­gne kre­dy­ty nie przy­nio­są mia­stu nic. Uciecz­ka mło­dych trwa.

 • Kosa to opo­wia­dał czte­ry o dro­gach któ­rych nawet 1 metra nie zbu­do­wał. A sena­tor bie­ga­ła po pla­żach że Staś­kiem a potem ubli­za­la nauczy­cie­lom że nie musi się przed nimi tłumaczyć.

 • Szko­da że w tle brak rad­nych Ełc­kich z PIS.Młodzi ludzie wykształ­ce­ni peł­ni wia­ry w dzia­ła­nie Pod­no­si­li dwu­krot­nie na radzie o tej malej obwodnicy.Polityka jest bezduszna.

  • Któ­ren Paw­cio? Bo w tek­ście jeno Woj­tuś i Tomuś sobie z dziób­ków spijają.

 • Obec­ność pre­zia to poca­łu­nek śmier­ci Kos­sa­ko­wi. Wypie­rał się pisu a tu rap­tem miłość.

 • Mały robi kam­pa­nię dla Kosy. Jest mało wia­ry­god­ny. Co to za wło­darz z wotum nieufności.

 • Tyle lat Andru­kie­wicz nie wyko­nał nic w kie­run­ku by zro­bić coś w kwe­stii reali­za­cji tej inwe­sty­cji, wobec cze­go nie prze­ko­nu­je mnie tymi swo­imi stwier­dze­nia­mi. Baju baju, będziem w raju!

  • Dużo za to w tej kwe­stii robił rad­ny obec­nie woje­wódz­ki Cze­miel, mia­no­wi­cie przed każ­dy­mi wybo­ra­mi ogła­szał, jak to on będzie wal­czył o reali­za­cję małej obwod­ni­cy Ełku (i pstryk fot­ka z wido­kiem na prze­jazd przy Cmen­tar­nej). Co naj­mniej 3 razy to ćwiczył.

   • Oni tak mają o nam już Kos­sa­kow­ski wszyst­ko obie­cał. Posą­gi, dro­gi­nVia­ba­li­ci. 16 tki. Teraz mała obwod­ni­cę. I nie mamy nic. Bez­czel­ność tego face­ta nie ma granic.

 • To już pre­zio­wi prze­szła złość. Prze­cież rad­ni PiS pod­pi­sa­li się też pod wotum nie­uf­no­ści dla tego gospo­da­rza od ścieżek.
  .

 • Kos­sa­kow­ski już nie wie z kim się poka­zy­wać. Dobrza­ki ogło­si­ły że nie będą uczest­ni­czyć w kam­pa­nii. WŁAŚNIE to jest przy­kład jak są wiarygodni.

 • Bar­dzo dobrze. Nawet jak na dopin­ce do Matej­ki się skoń­czy. Wresz­cie nie będzie nad tora­mi pija­ków, ćpu­nów i leko­ma­nów. Dzi­siaj za wałem i w krza­kach peł­no pozo­sta­wia­ne­go po nich syfu.

OSTATNIE