Strona główna » Poza prawem » Areszt, grzywna i zakaz kierowania rowerem – skutki jazdy po “pijaku”
Poza prawem

Areszt, grzywna i zakaz kierowania rowerem — skutki jazdy po pijaku”

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu/pixabay.com.pl
Blisko 3 promile alkoholu w organizmie miał rowerzysta, który w trakcie jazdy stracił równowagę i boleśnie przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna doznał ogólnych potłuczeń ciała i nie wymagał hospitalizacji. Odpowie przed sądem.

Po alko­ho­lu nie sia­da­my za żad­ną kie­row­ni­cą, tak­że rowe­ro­wą — przy­po­mi­na sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz. 

O tym, że alko­hol powo­du­je zabu­rze­nia koor­dy­na­cji rucho­wej, bole­śnie prze­ko­nał się pewien 24-latek. Poli­cjan­ci inter­we­nio­wa­li wobec nie­go w nie­dziel­ne popo­łu­dnie w gmi­nie Kalinowo.

Mężczyzna po wypiciu kilku piw wsiadł na swój rower. W trakcie jazdy stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię. 

Przy­by­ła na miej­sce zało­ga pogo­to­wia ratun­ko­we­go udzie­li­ła mu pomo­cy i oka­za­ło się, że 24-latek nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Nato­miast bada­nie alko­ma­tem wyka­za­ło u nie­go bli­sko 3 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Za popeł­nio­ne wykro­cze­nie męż­czy­zna odpo­wie przed sądem. Gro­zi za to kara aresz­tu, grzyw­ny i zakaz kie­ro­wa­nia rowerem.