Strona główna » Opinie » Aż żal śmieci wyrzucać. Jest sześć nowych propozycji opłat za odpady
Opinie

Aż żal śmieci wyrzucać. Jest sześć nowych propozycji opłat za odpady

pixabay.com.pl
Nie gasną emocje wokół opłat za śmieci, które zostały uchwalone w maju tego roku. Nowa stawka 58 zł od gospodarstwa domowego obowiązuje od 1 lipca. Na tak przyjętą przez radnych opłatę nie ma zgody ełckich seniorów, którzy zostali mocno dotknięci niesprawiedliwością w podziale kosztów.

Przy­po­mnij­my:
W czerw­cu odbył się pierw­szy pro­test doty­czą­cy opłat za śmie­ci. W kon­se­kwen­cji powstał zespół”, któ­ry miał wypra­co­wać poro­zu­mie­nie” w spra­wie opłat. Jed­nak spo­tka­nia nie przy­nio­sły rezul­ta­tu. Naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ną zmia­ną jest nali­cza­nie opła­ty za odpa­dy od oso­by w myśl zasa­dy – każ­dy pła­ci za sie­bie, co ma spo­wo­do­wać tak­że obni­że­nie staw­ki dla osób samotnych.

Pod pre­sją spo­łecz­ną już w czerw­cu pre­zy­dent Andru­kie­wicz przed­sta­wił rad­nym papier”, w któ­rym opi­sy­wał 4 meto­dy nali­cza­nia opła­ty za śmie­ci, a wybór tych metod pozo­sta­wił rad­nym miejskim.
Pro­blem w tym, że nie wia­do­mo tak napraw­dę czym, w kon­tek­ście for­mal­no — praw­nym był ten doku­ment. Z uwa­gi na to, że rada mia­sta zobli­go­wa­na jest do prze­strze­ga­nia norm praw­nych, szcze­gól­nie waż­nych w pro­ce­sie legi­sla­cyj­nym, powin­na otrzy­mać (zamiast doku­men­tu) pro­jek­ty uchwał — tak, aby mówiąc naj­pro­ściej, moż­na było się nad nimi pochylić.

Pre­zy­dent, w swo­ich pro­po­zy­cjach (26 czerw­ca), zapew­niał w piśmie, że takie pro­jek­ty uchwał są już przy­go­to­wa­ne, jed­nak dostar­czył je dopie­ro — i to na wyraź­ną proś­bę prze­wod­ni­czą­ce­go rady — w tym tygo­dniu, a dokład­nie wczo­raj (3 wrze­śnia). Dopie­ro teraz rad­ni miej­scy będą mogli się nad nimi pochylić.

Opie­sza­łość nad pra­ca­mi doty­czą­cy­mi opra­co­wa­nia nowych sta­wek za śmie­ci wytknę­li ełc­cy senio­rzy, któ­rzy pod ratu­szem w ramach pro­te­stu spo­tka­li się po raz drugi.
Gru­pa oby­wa­te­li zawią­za­ła komi­tet”, któ­ry w ramach oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej przy­go­to­wał swój pro­jekt uchwały.

6 sierp­nia rad­ny Krzysz­tof Wiloch wystą­pił z wnio­skiem o przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu uchwa­ły zmie­nia­ją­cej meto­dę nali­cza­nia, jak i stawkę.

W efek­cie otrzy­ma­li­śmy 6 sześć pro­po­zy­cji śmie­cio­wych. Każ­da z nich jest tak róż­na, że trud­no nawet zało­żyć, któ­ra z nich jest naj­da­lej idąca.

Pro­po­zy­cje pre­zy­den­ta Toma­sza Andrukiewicza

I. Nali­cza­nie od osoby

1) 23,50 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 1. do 4. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
2) 10,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 5. do 9. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
3) 5,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 10. i następ­nych miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość.

Ulgi zawar­te w male­ją­cych opła­tach — staw­ka zróżnicowana.

II. Nali­cza­nie od osoby 

1) w zabu­do­wie jed­no­ro­dzin­nej w wysokości:
a) 32,00 zł mie­sięcz­nie od 1. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
b) 28,00 zł mie­sięcz­nie od 2. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,

c) 18,00 zł mie­sięcz­nie od 3. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
d) 10,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 4. do 5. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
e) 1,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 6. i następ­nych miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość,

2) w zabu­do­wie wie­lo­lo­ka­lo­wej w wysokości:
a) 30,00 zł mie­sięcz­nie od 1. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
b) 28,00 zł mie­sięcz­nie od 2. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
c) 18,00 zł mie­sięcz­nie od 3. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
d) 10,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 4. do 5. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
e) 1,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 6. i następ­nych miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość.

Ulgi zawar­te w male­ją­cych opła­tach — staw­ka zróż­ni­co­wa­na. Więk­sza opła­ta dla osób samot­nych miesz­ka­ją­cych w domach jed­no­ro­dzin­nych niż w blo­kach”.

III. Nali­cza­nie od osoby

1) 29,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 1. do 2. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
2) 15,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 3. do 4. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
3) 8,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 5. i następ­nych miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość.

Ulgi zawar­te w male­ją­cych opła­tach — staw­ka zróżnicowana.

IV. Nali­cza­nie od ilo­ści zuży­tej wody

1. W przy­pad­ku nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej zamiesz­ku­ją miesz­kań­cy, usta­la się staw­kę opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi zbie­ra­ny­mi i odbie­ra­ny­mi w spo­sób selek­tyw­ny, w wyso­ko­ści 8,34 zł mie­sięcz­nie od 1 m³ zuży­tej wody z danej nieruchomości.
2. Ilość zuży­tej wody z nie­ru­cho­mo­ści okre­śla się jako śred­nio­mie­sięcz­ne zuży­cie wody w okre­sie ostat­nich kolej­nych 12 mie­się­cy, usta­lo­ne w opar­ciu o wodo­mierz głów­ny, uję­te na fak­tu­rach lub roz­li­cze­niach wysta­wio­nych przez przed­się­bior­stwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Brak ulg. Zmia­ny pre­zy­denc­kie zawie­ra­ją tak­że czę­ścio­we zwol­nie­nie  —  1 zł od oso­by w przy­pad­ku kom­po­sto­wa­nia odpa­dów, przy nali­cza­niu od zuży­cia wody zwol­nie­nie z opła­ty za kom­po­sto­wa­nie wyno­si 0,50 zł od 1 m³ zuży­tej wody z danej nie­ru­cho­mo­ści. Vaca­tio legis dla uchwał pre­zy­denc­kich: od 1 stycz­nia 2021 roku.

Pro­jekt rad­ne­go Krzysz­to­fa Wilocha

I. Nali­cza­nie od osoby

1) 21,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku pierw­szych 4 miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość,
2) 4,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 5. do 9. miesz­kań­ca zamiesz­ku­ją­ce­go daną nieruchomość,
3) 2,00 zł mie­sięcz­nie od każ­de­go miesz­kań­ca w przy­pad­ku 10. i następ­nych miesz­kań­ców zamiesz­ku­ją­cych daną nieruchomość.

Ulgi zawar­te w male­ją­cych opła­tach — staw­ka zróż­ni­co­wa­na). Zwol­nie­nie w czę­ści opła­ty za kom­po­sto­wa­nie 2 zł od oso­by zamiesz­ku­ją­cej daną nieruchomość.

Pro­jekt oby­wa­tel­ski (autor Leszek Nicowski)

I. Nali­cza­nie od osoby

1. 1,10% prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du roz­po­rzą­dzal­ne­go na 1 oso­bę ogó­łem — za miesz­kań­ca na mie­siąc, tj. 20,01 zł od osoby

Ulga dla rodzin posia­da­ją­cych Kar­tę Dużej Rodzi­ny – 10% staw­ki. Ade­kwat­nie do rosną­ce­go z roku na rok docho­du roz­po­rzą­dzal­ne­go będzie rosła opła­ta za śmie­ci, mimo że przez naj­bliż­sze dwa lata kosz­ty odbio­ru nie zmie­nią się.

Już da się zauwa­żyć, że pro­po­zy­cje zmian pre­zy­denc­kich, któ­re tra­fi­ły do rad­nych, są przy­go­to­wa­ne w spo­sób nie­dba­ły. Nato­miast oby­wa­tel­ski pro­jekt uchwa­ły może natknąć się na pro­ble­my, ponie­waż w naszym mie­ście nie upra­wo­moc­ni­ły się pod­ję­te na ostat­niej sesji zasa­dy wno­sze­nia uchwał oby­wa­tel­skich, któ­rych speł­nie­nie jest  nie­zbęd­ne przy oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wie uchwałodawczej.

Wyli­cze­nie opłat na przy­kła­dzie pię­cio­oso­bo­wej rodziny

 • Pro­po­zy­cja I — 23,5 × 4 +10 = 104 zł
  Pro­po­zy­cja II — zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na = 98 zł, wie­lo­lo­ka­lo­wa = 96 zł
  Pro­po­zy­cja III — 96 zł
  Pro­po­zy­cja IV — od śred­nie­go rocz­ne­go zuży­cia wody np. 3,2 m³ na oso­bę = 133,44 zł
  Pro­po­zy­cja K. Wilo­cha — 88 zł
  Pro­jekt oby­wa­tel­ski — 100,05 zł (zniż­ka, pod warun­kiem, że czło­nek rodzi­ny posia­da KDR) = 90,45 zł

49 komentarzy

napisz komentarz
 • A może na począ­tek porzą­dek ze śmiet­ni­ka­mi zro­bić czas, aby zbie­ra­cze nie wybe­be­sza­li zawar­to­ści. A urzęd­ni­cy ze stra­żą miej­ską skon­tro­lo­wać porzą­dek na osie­dlach i wyła­pać wszyst­kie duszycz­ki, któ­re nie pła­cą, loka­to­rów, najem­ców, zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków pro­du­ku­ją­cych olbrzy­mie masy śmie­ci, za któ­re obcią­ża­cie bied­nych eme­ry­tów, ren­ci­stów i rodzi­ny uczci­wie pła­cą­ce. A garst­ka cwa­nia­ków śmie­je sie z tego wszyst­kie­go. A rad­ni tacy mądrzy to pomóż­cie stra­zy miej­skiej w wyła­pa­niu nie­pła­cą­cych, a jest ich lek­ko z 10 tysię­cy, jak nie więcej.

  • a samych ukra­in­ców nie pła­cą­cych jest juz kil­ka tysię­cy, a śmie­ci prze­wa­znie puszek, bute­lek , folii pro­du­ku­ją tysia­ce ton i co tego w mie­ście nie wiedzą?

 • Wilo, ta two­ja pro­po­zy­cja jest dla cie­bie korzyst­na finan­so­wo czy nie? Jed­no pytanie!

 • Zna­lazł się jeden, czy dru­gi, któ­ry popu­li­stycz­nie zagry­wa ku ucie­sze garst­ki osób. Pano­wie z siwym wło­sem na jajach, bo na gło­wie bywa łysa­wo, wpa­dli na genial­ne pomy­sły by bły­snąć. Jeden nie­ku­ma­ty, kie­ru­je się pro­stą logi­ką — że tak powin­no być, bo to spra­wie­dli­wie. Dru­gi powi­nien być zorien­to­wa­ny, bo w tym biz­ne­sie niby robił, ale jeden i dru­gi, ma gdzieś funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu i to czy finan­so­wo się zepnie. Otóż jak się nie zepnie to miesz­kań­cy, tak miesz­kań­cy, będą musie­li i tak pokryć bra­ki. Jeden z dru­gim, prze­ści­ga­ją się z fan­ta­stycz­ny­mi pomy­sła­mi. Ja pro­po­nu­ję 10 od czło­wie­ka, 10 od psa i 10 od kota, a co mi tam — jak sza­leć to szaleć.

  • Znam kil­ku Chło­pów za wsi”. I wiesz co — wszy­scy liczyć potra­fią. Tyl­ko ty … mia­łeś do szko­ły pod gór­kę. Gdy­byś umiał liczyć, to byś zauwa­żył, że finan­so­wo sys­tem się spi­na, tyl­ko trze­ba, kuź­wa, wziąć się do robo­ty, a nie cho­dzić po urzę­dach na ploty (!)

 • Oj tam śmie­ci, mia­ło być lepiej, czy­ściej a jest dro­żej, brud­niej czy­li gorzej. Śmie­ci leżą mie­sią­ca­mi zaraz za gra­ni­cą mia­sta, a i w mie­ście pod wia­duk­tem przy ul.Obwodowej, przy Pla­ży Woj­sko­wej, Kiliń­skie­go od Tar­go­wej i wie­le innych miejsc. Może trze­ba zro­bić nowy prze­targ na odbiór, może nie musi wozić Koma z Pukiem, może tań­sza ofer­ta będzie jak np. w Suwał­kach , Olec­ku czy Giżycku.
  A tym­cza­sem w wyni­ku hała­su sku­te­ro­we­go na nowej pla­ży na Baran­kach zwie­rzy­na leśna błą­ka się po mie­ście, jak dzi­siaj ten prze­stra­szo­ny łoś na Kiliń­skie­go. Ale co tam, grunt że jest zaba­wa, hałas. Rad­ni dalej popie­raj­cie te poczy­na­nia prezydenckie.

 • Pro­jekt oby­wa­tel­ski nie powi­nien być bra­ny pod uwa­gę moim zda­niem. Ta ich gru­pa dys­kry­mi­nu­je oso­by z rodzin wie­lo­dziet­nych, tak to odbieram

 • Jedy­ni win­ni to pisio­ry. To przez nich ten kaba­ret z odpa­da­mi. Cała Pol­ska skłó­co­na. Kolej­na usta­wa to bubel. Mia­sta zain­we­sto­wa­ły w sor­to­wa­nie i teraz mogą je demon­to­wac bo ludzie muszą sor­to­wać. To pisio­ry są u wła­dzy i koniec dys­ku­sji. Za wszyst­ko co w kra­ju nara­zie odpowiadają.

 • Wy tu sobie gada­cie, nakrę­ca­cie a Pan Andru­kie­wicz mil­czy i ma was gdzieś. Zamiast o śmie­ciach wrzu­ca fil­mi­ki z zacho­dem słońca

  • 13 lat ten przed­szko­lak bawi się z wybor­ca­mi. Nie zro­bił dla mia­sta nic. Traw­ni­ki i kwia­ty oraz zmie­nia­nie co pół roku kost­ki bru­ko­wej robi każ­dy nie­udacz­nik. 5000 tys mło­dych wykształ­co­nych ucie­kło z tego miasta.

   • Pięć milio­nów ludzi ucie­kło z Ełku? Może w ska­li całe­go kra­ju tak jest, ale nie z 60-tysięcz­ne­go mia­sta. 5000 tysię­cy to pięć milionów.

  • Bo to przed­szko­lak. Zobacz dooko­ła pla­ce zabaw. Par­ki lino­we balo­ni­ki kolo­ro­we lamp­ki a prze­mysł upadł cał­ko­wi­cie. Mło­dzież wyjeż­dża. Nie­daw­no wyje­cha­ła gru­pa 32 mło­dych do pra­cy pod Wro­cła­wiem. A humo­rza­sty fil­mu­je zacho­dzą­ce słoń­ce nad upa­da­ja­cym gospo­dar­czo miastem.

 • Sz. pań­stwo, to iż ełc­ki samo­rząd nie jest w sta­nie przy­go­to­wać uchwa­ły o ini­cja­ty­wach oby­wa­tel­skich, czy­li tzw. regu­la­mi­nu, to zna­czy dla nas tyle, co śnieg w lip­cu. Demo­kra­cja ma się dobrze. Mamy Kon­sty­tu­cję, mamy usta­wy sej­mo­we. Ta, o samo­rzą­dzie zosta­ła uchwa­lo­na lata temu. Jest fun­da­men­tem samo­rząd­no­ści i też roli w niej spo­łecz­no­ści lokal­nych. To jest pod­sta­wą naszej ini­cja­ty­wy oby­wa­tel­skiej… To, cze­go ełc­ki samo­rząd uchwa­lić nie może to tyl­ko regu­la­min, ale nie kaga­niec. W listo­pa­dzie ub. roku mie­li pierw­szą pró­bę. Chcie­li pra­wa oby­wa­tel­skie ogra­ni­czać, co wybi­li im z gło­wy praw­ni­cy woje­wo­dy. Uchwa­ła zosta­ła unie­waż­nio­na. Kolej­na pró­ba regu­la­cji była tydzień temu. Ponow­nie chy­ba uchwa­ła zosta­nie uchy­lo­na. Znów była pró­ba regu­la­cji i nad­in­ter­pre­ta­cji praw usta­wo­wych. Demo­kra­cja nie może mieć ogra­ni­czeń. Oby­wa­te­le zawsze mają głos i… rację.

  • Chło­pie, widzę, że ze zdro­wiem to chy­ba róż­nie. Ale bzdu­ry wypi­su­jesz. Świat się zmienił.

   • Popie­ram. To samo­zwań­czy filo­zof nie mają­cy nic kon­kret­ne­go do powiedzenia.

 • Pro­ble­mem śmie­ci w Ełku powin­no zająć się Woj­sko Pol­skie. Tak jak budo­wą mostu pon­to­no­we­go w War­sza­wie. Może nale­ży popro­sić Posła Kos­sa­kow­skie­go o inter­wen­cję u Pana Mini­stra Błaszczaka?

  • I panią kopicz­ko — ta dru­ży­na, plus moc­na gru­pa rad­nych pis i temat odpa­dów będzie roz­wią­za­ny!!! Ja dziś bra­łem ceru­tin, a Ty?

    • Elczan­ka, to Rad­ne­go Weso­łow­skie­go ame­ry­kań­ce zrzu­ci­li na spa­do­chro­nie? Jak jaką ston­kę ziemniaczaną? 😮

 • Nie tyl­ko senio­rzy są nie­za­do­wo­le­ni, wyko­rzy­sta­no dużo więk­szą gru­pę miesz­kań­ców. Senio­rzy za to aktyw­nie wal­czą i chwa­ła im za to.

  • Mani­pu­lu­jesz. Naj­bar­dziej obcią­żo­ny­mi są oso­by star­sze, samot­nie miesz­ka­ją­ce i prze­kra­cza­ją­ce 1752 zł na rękę. Ci, któ­rzy mają mniej pła­cą mniej. Gospo­dar­stwa 2 oso­bo­we pła­cą nie­znacz­nie wię­cej — od oso­by pła­ci­li­by ok 50 zł, tu pła­cą 58 zł. Resz­ta gospo­darstw wycho­dzi na plus. Nie ma ide­al­nych roz­wią­zań, szcze­gól­nie przy PISiorach.

   • … i to jest sztu­ką, ale też i wiel­ka nie­go­dzi­wo­ścią. Czy to moral­nie jest odpo­wie­dzial­ne, aby tak napusz­czać sta­rych rodzi­ców na doro­słe dzie­ci, te dzie­ci na rodzi­ców, dziad­ków? Zapy­tam raz jesz­cze — czy to nie jest okru­cień­stwem, prze­kro­cze­niem norm cywi­li­za­cyj­nych, ale też i chrze­ści­jań­skich? To obec­ne robie­nie opłat”, dzie­le­nie ludzi, prze­ciw­sta­wia­nie sobie bzdur­ny­mi wyli­cze­nia­mi, licy­to­wa­nie — kto ma pła­cić wię­cej, kto mniej. Gdzie ele­men­tar­ną spra­wie­dli­wość, rów­ność… Komu i dla­cze­go tak zale­ży aby­smy sta­wa­li się zwierzętami?

   • Tych senio­rów to wy tak nie broń­cie. Na” wnucz­ka” wypła­ca­ją ban­dy­tom po kil­ka­dzie­siąt tysię­cy któ­re trzy­ma­ją sza­fie. Niech lepiej prze­zna­cza je na segre­ga­cję to choć mia­sto skorzysta.

  • Liczy­łeś ilu eme­ry­tów przy­cho­dzi. GARSTKA. EŁK LICZY 53 TYS MIESZKAŃCÓW.

 • Mal­kon­ten­ci.….…;) Pod moim ( jesz­cze ) domem , PUK — regu­lar­nie raz w tygo­dniu wygrze­bu­je i pie­li mech pomię­dzy kost­ka­mi polbru­ko­wy­mi . Pięk­nie jest w Ełku. Panie Pre­zy­den­cie, głę­bo­ki ukłon z mojej strony 😉

 • Mi pasi od wody mam tyl­ko licz­nik zim­nej i pod­grze­wam boile­rem więc 41 zł bym pła­ci­ła tak jak kiedyś

  • I pomy­śleć, że ktoś pre­zen­tu­ją­cy taką logi­kę dys­po­nu­je czyn­nym pra­wem wyborczym…

   • Pro­jekt Oby­wa­tel­ski jest naj­prost­szy, praw­nie wła­ści­wy, moral­nie odpo­wie­dzial­ny… i wca­le nie musi co roku się zmie­niać. Nie jest pokret­na. Na dwa lata to jest pod­pi­sa­na umo­wa komer­cyj­na na odbiór i wywóz… ale nie z ełcza­na­mi — na cenę tej usłu­gi. Dla osób nie­zo­rien­to­wa­nych pole­cam zaj­rzeć na FB — gru­pa Samo­rząd­ni Ełcza­nie… Tam jest cała wie­dza o ini­cja­ty­wie oby­wa­tel­skiej, o pro­jek­cie, któ­ry już popar­ło swo­imi pod­pi­sa­mi ponad 1.050 osób, ełczan, nie tyl­ko senio­rów, któ­rzy to rze­ko­mo są nie­za­do­wo­le­ni, jako ta jedy­ną gru­pą spo­łecz­ną. Nie dziel­cie ludzi, jeste­śmy wszy­scy razem.

 • Pro­po­nu­ję redak­cji prze­stać pisać o pochy­la­niu się rad­nych nad pro­jek­ta­mi”. Niech rad­ni po pro­stu nad nimi pra­cu­ją. Dla­cze­go? Bo taki pochy­lo­ny rad­ny zamiast pra­co­wać mery­to­rycz­nie, cią­gle oglą­da się za sie­bie, czy go aby ktoś od tyłu nie zacho­dzi. I mamy, co mamy.

 • 6 jest zbyt skom­pli­ko­wa­na. 5 jest popu­li­stycz­na. 4 jest budzą­cą wąt­pli­wo­ści chi­gie­nicz­ne. Pierw­sze 3 są do rozważenia

  • Obiek­tyw”, moja pro­po­zy­cja (5) nie jest popu­li­stycz­na. Opie­ra się na dwóch pod­sta­wo­wych przesłankach:
   Przesłanka1. — Nie moż­na krzyw­dzić żad­nej gru­py spo­łecz­nej. Ani osób star­szych i samot­nych, ani rodzin wie­lo­dziet­nych. Dla­te­go moje pro­po­zy­cja zakła­da rów­no­mier­ne, pomię­dzy wszyst­kie rodzi­ny, roz­ło­że­nie wzro­stu kosz­tów kosz­tów sys­te­mu gospo­dar­ki odpa­da­mi w Ełku. Pro­po­nu­ję, aby pod­wyż­ki sta­wek (tych sprzed hanieb­nej meto­dy 58 zł/gospodarstwo) były dla wszyst­kich gospo­darstw podob­ne, tj. oko­ło 50%.
   Prze­słan­ka 2. — Czas naj­wyż­szy, aby urzęd­ni­cy wzię­li się do robo­ty i zna­leź­li te oso­by, któ­re w ogó­le nie pła­cą za śmie­ci. Według GUS miesz­kań­ców Ełku jest 62 tysią­ce, a według ewi­den­cji urzę­du mia­sta jest nas 57.984. Do swo­ich prze­li­czeń wzią­łem to, co wyka­za­ne jest w ewi­den­cji urzę­du, a pro­po­zy­cje Pre­zy­den­ta opie­ra­ją się — nie wie­dzieć cze­mu (?) — na 50 tysią­cach Ełczan. Od dzi­siaj Straż Miej­ska ma upraw­nie­nia, aby nakła­dać man­da­ty na tych, któ­rzy nie skła­da­ją dekla­ra­cji śmie­cio­wych lub piszą w nich nieprawdę. 

   Niech każ­dy solid­nie wyko­nu­je swo­ją pra­cę, a wte­dy mniej będzie­my pła­cić za śmie­ci (i nie tylko)

   • Krzysz­to­fie bar­dzo dobry pro­jekt. Tyl­ko czy Koali­cja KO+Lewica zno­wu się nie podzie­li tak jak pod­czas gło­so­wa­nia nad Uchwa­łą wpro­wa­dza­ją­cą 58 zł od gospo­dar­stwa lub za Abso­lu­to­rium za 2019 rok dla Pre­zy­den­ta Miasta 🙁

    • Dzię­ku­ję. Wybacz, jeśli to zabrzmi nie­skrom­nie, ale na odpa­dach komu­nal­nych znam się jak mało kto w Ełku (od stro­ny ich prze­twa­rza­nia, odbio­ru i zarzą­dza­nia systemowego).
     Pod­czas nie­daw­nej roz­mo­wy w 4 oczy z Pre­zy­den­tem Ełku prze­ka­za­łem mu wie­le swo­ich uwag, wnio­sków i suge­stii. Czy z tego sko­rzy­sta … (?) Póki co leżą 4 pre­zy­denc­kie warian­ty na sto­le, a Wariant nr 1 jest toż­sa­my z moim roz­wią­za­niem, tyl­ko droż­szy. Pre­zy­dent woli być ostroż­ny. Jego staw­ka pod­sta­wo­wa: 23,5 zł/osobę (moja: 21 zł); jego staw­ka od 5 do 9 oso­by: 10 zł/os (moja: 4 zł); jego staw­ka od 10 oso­by i następ­ne: 5 zł/os (moja: 2 zł); jego ulga za kom­po­stow­nik: 1 zł (moja: 2 zł).
     A wszyst­kie te róż­ni­ce wyni­ka­ją tyl­ko i wyłącz­nie z tego fak­tu, że ja jestem więk­szym opty­mi­stą w sys­te­mo­wej wery­fi­ka­cji osób nie­pła­cą­cych. Dla­te­go ja zało­ży­łem, że nale­ży zna­leźć pra­wie wszyst­kich z 58 tys osób, któ­rzy nie pła­ca za śmie­ci, a Pre­zy­dent chciał­by mieć luź­no” i zało­żył 50 tys osób.
     Od 2017 roku mówię o koniecz­no­ści uszczel­nie­nia sys­te­mu, ale jak gro­chem o ścia­nę. Sta­re porze­ka­dło mówi: — POŁOWY DZIEŁA DOKONAŁ TEN, CO ZACZĄŁ”. Nie­ste­ty, bar­dziej powszech­na, bo łatwiej­sza, jest posta­wa Smer­fa Maru­dy: — TO SIĘ NIE UDA”
     A może by tak spró­bo­wać i … zacząć ??????

  • Pro­jekt Oby­wa­tel­ski jest naj­prost­szy, praw­nie wła­ści­wy, moral­nie odpo­wie­dzial­ny… i wca­le nie musi co roku się zmie­niać. Na dwa lata to jest pod­pi­sa­na umo­wa komer­cyj­na na odbiór i wywóz… nie z ełcza­na­mi, na cenę tej usłu­gi. Dla osób nie­zo­rien­to­wa­nych pole­cam zaj­rzeć na FB — gru­pa Samo­rząd­ni Ełcza­nie… Tam jest cała wie­dza o ini­cja­ty­wie oby­wa­tel­skiej, o pro­jek­cie, któ­ry już popar­ło swo­imi pod­pi­sa­mi ponad 1.050 osób, ełczan, nie tyl­ko senio­rów, któ­rzy to rze­ko­mo są nie­za­do­wo­le­ni, jako ta jedy­ną gru­pą społeczną.

   • Jedź do usa, bo tu się chło­pie mar­nu­jesz. Z two­im inte­lek­tem to hohoho

     • Kole­ga”… Cze­sław”… wiem, że jeste­ście zwy­kły­mi hej­te­ra­mi. Czu­je­cie się tu ano­ni­mo­wo, bez­kar­nie. Chce­cie zaist­nieć, zabłysz­czeć… Nie powi­nie­nem was kar­mić”, to dzia­ła na was depry­mu­ją­co. Otóż… odpo­wiem tak: w każ­dej chwi­li mogę się spa­ko­wać, wyje­chać — jak mi naka­zu­je­cie. Ja mogę, zawsze. Wy — nie. I tu wam żal d* ściska”.