Strona główna » Polityka » Badanie. Fake newsy, hejt i szacunek za rządów PiS a PO-PSL
Polityka

Badanie. Fake newsy, hejt i szacunek za rządów PiS a PO-PSL

Pra­wie poło­wa Pola­ków (48%) jest zda­nia, że za rzą­dów PiS jeste­śmy dla sie­bie mniej życz­li­wi i mniej się sza­nu­je­my, niż mia­ło to miej­sce za rzą­dów PO-PSL. Wię­cej Pola­ków (39%) uwa­ża, że za rzą­dów PiS panu­je więk­sze przy­zwo­le­nie na mowę nie­na­wi­ści (hejt) i obra­że­nie innych ludzi niż za rzą­dów PO-PSL (23%) — tak wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go dla ser­wi­su ciekaweliczby.pl na pane­lu Ariadna.

Zale­d­wie 16% bada­nych twier­dzi, że Pola­cy są dla sie­bie bar­dziej życz­li­wi i bar­dziej się sza­nu­ją obec­nie za rzą­dów PiS, niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL. 36% uwa­ża, że Pola­cy są dla sie­bie tak samo życz­li­wi i tak samo się sza­nu­ją nie­za­leż­nie od tego, któ­re ugru­po­wa­nia spra­wu­ją władzę.

Więk­szość wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej (72%) oraz Lewi­cy (64%) uwa­ża, że obec­nie za rzą­dów PiS Pola­cy są dla sie­bie mniej życz­li­wi i mniej się sza­nu­ją, niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL. Co cie­ka­we, tego zda­nia jest rów­nież ponad jed­na czwar­ta wybor­ców Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści (26%).

Bada­nie poka­zu­je ponad­to, że więk­sza część Pola­ków (36%) uwa­ża, że wła­dza w Pol­sce bar­dziej posłu­gu­je się kłam­stwa­mi, pomó­wie­nia­mi i fake new­sa­mi obec­nie za rzą­dów PiS, niż posłu­gi­wa­ła się w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL. Prze­ciw­ne­go zda­nia jest 24% bada­nych, nato­miast 40% uwa­ża, że jest tak samo — nie­za­leż­nie od tego, czy rzą­dzi PiS, czy rzą­dzi­ło PO-PSL.

Ana­li­za odpo­wie­dzi wybor­ców poszcze­gól­nych ugru­po­wań poka­za­ła, jak podzie­lo­ne jest spo­łe­czeń­stwo. Pod­czas gdy więk­szość elek­to­ra­tu Koali­cji Oby­wa­tel­skiej (65%) i Lewi­cy (63%) uwa­ża, że to obec­na wła­dza bar­dziej posłu­gu­je się kłam­stwa­mi, pomó­wie­nia­mi i fake new­sa­mi, więk­szość wybor­ców PiS (57%) jest zda­nia, że jest dokład­nie odwrotnie.

Wię­cej Pola­ków (39%) uwa­ża, że obec­nie za rzą­dów PiS jest więk­sze przy­zwo­le­nie na mowę nie­na­wi­ści (hejt) i obra­że­nie innych ludzi niż to mia­ło miej­sce za rzą­dów PO-PSL (23%). 38% bada­nych jest zda­nia, że to przy­zwo­le­nie jest takie samo — nie­za­leż­nie od tego, kto spra­wu­je władzę.

Podob­nie jak w poprzed­nich pyta­niach, odpo­wie­dzi zwo­len­ni­ków opo­zy­cji oraz par­tii rzą­dzą­cej istot­nie się od sie­bie róż­ni­ły. Prze­wa­ża­ją­ca część wybor­ców Koali­cji Oby­wa­tel­skiej (75%) i Lewi­cy (79%) uwa­ża, że obec­nie za rzą­dów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści jest rów­nież więk­sze przy­zwo­le­nie na mowę nie­na­wi­ści (hejt) i obra­ża­nie innych ludzi niż w prze­szło­ści za rzą­dów PO-PSL. Uwa­ża tak nawet 17% wybor­ców PiS, ale już 43% jest zda­nia, że teraz to przy­zwo­le­nie jest mniej­sze niż w przeszłości.

W przy­pad­ku odpo­wie­dzi na każ­de pyta­nie, oko­ło 40% bada­nych uwa­ża, że jest tak samo, nie­za­leż­nie od tego, kto spra­wu­je wła­dzę. Moż­na zakła­dać, że są to oso­by, któ­re w mniej­szym stop­niu inte­re­su­ją się poli­ty­ką i nie cho­dzą na wybory.

Bada­nie poka­zu­je, że za obec­nych rzą­dów nasi­li­ły się podzia­ły spo­łecz­ne, nastą­pi­ło więk­sze przy­zwo­le­nie na mowę nie­na­wi­ści, obra­ża­nie innych ludzi i posłu­gi­wa­nie się fake new­sa­mi. Jest to bar­dzo nie­bez­piecz­ne zja­wi­sko, ponie­waż prze­no­si się z poli­ty­ki na inne sfe­ry nasze­go życia. Skut­ki mogą być dłu­go­trwa­łe i trud­ne do napra­wie­nia, bo doty­czą rów­nież rela­cji rodzin­nych” — mówi Ali­cja Defra­ty­ka, autor­ka pro­jek­tu ciekaweliczby.pl.

Nota meto­do­lo­gicz­na: Bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne dla ser­wi­su ciekaweliczby.pl na ogól­no­pol­skim pane­lu badaw­czym Ariad­na. Pró­ba ogól­no­pol­ska N=1043 oso­by. Kwo­ty dobra­ne wg reprezentacji
w popu­la­cji Pola­ków wie­ku 18 lat i wię­cej dla płci, wie­ku i wiel­ko­ści miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia. Ter­min reali­za­cji: 30 sierp­nia — 2 wrze­śnia 2019 roku. Meto­da CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autor­ski pro­jekt edu­ka­cyj­ny przy­bli­ża­ją­cy opi­nii publicz­nej war­te pozna­nia fak­ty opar­te o kon­kret­ne dane licz­bo­we. Ideą jest pre­zen­to­wa­nie danych tak, by każ­dy mógł łatwo wycią­gnąć z nich obiek­tyw­ne wnio­ski i kry­tycz­nie spoj­rzeć na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość. To cen­na umie­jęt­ność w dobie post­praw­dy, gdy gra­ni­ce mię­dzy fak­tem i opi­nią, praw­dą i fał­szem, informacją
i dez­in­for­ma­cją coraz bar­dziej się zacie­ra­ją. Wię­cej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku

Ariad­na to ogól­no­pol­ski panel badaw­czy audy­to­wa­ny przez Orga­ni­za­cję Firm Bada­nia Opi­nii Ryn­ku (OFBOR). Wię­cej na www.panelariadna.pl.

1 komentarz

napisz komentarz
  • PiS wspól­nie z Kościo­łem Kato­lic­kim podzie­lił spo­łe­czeń­stwo. Nie tyl­ko wśród zna­jo­mych ale też w RODZINACH !
    Dla­te­go prze­sta­łem cho­dzić do Kościo­ła za dużo Poli­ty­ki czuć i widać i sły­chać z AMBONY !.….….….….….….….….…..

OSTATNIE