Strona główna » Pod napięciem » „Będą gwałcić kobiety i dzieci!”
Pod napięciem

Będą gwałcić kobiety i dzieci!”

MIESZKAŃCY OLECKA NIE CHCĄ, ABY W ICH MIEJSCOWOŚCI POWSTAŁ OŚRODEK DLA UCHODŹCÓW. NA SESJI, 8 GRUDNIA, RADNI PRZYJĘLI W TEJ SPRAWIE ROZPORZĄDZENIE. CHODZI O HOTEL ZLOKALIZOWANY W CENTRUM OLECKA, KTÓREGO WŁAŚCICIEL ZŁOŻYŁ OFERTĘ W PRZETARGU OGŁOSZONYM PRZEZ URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW? CZY OLECCZANOM UDA SIĘ ZNIWECZYĆ TE PLANY?

Powo­dy, dla któ­rych olec­cza­nie nie chcą przy­jąć do mia­sta uchodź­ców, wymie­nio­ne zosta­ły w uza­sad­nie­niu do uchwa­lo­nej rezo­lu­cji. Czy­ta­my tam m.in., że Spo­łecz­ność sie­dem­na­sto­ty­sięcz­ne­go mia­sta z zanie­po­ko­je­niem przy­ję­ła infor­ma­cję o tym, że w mie­ście ma powstać ośro­dek dla uchodź­ców. Poło­żo­ny on jest na szla­ku tury­stycz­nym, mię­dzy jed­nym ośrod­kiem wypo­czyn­ko­wym a pla­żą miej­ską. W pobli­żu znaj­du­ją się obiek­ty spor­to­we, któ­re od wio­sny do póź­nej jesie­ni sku­pia­ją wypo­czy­wa­ją­cych tury­stów i gru­py spor­to­we. Odmien­ne gru­py kul­tu­ro­we nie będą sta­no­wi­ły zachę­ty do korzy­sta­nia z wybu­do­wa­nych wiel­kim sta­ra­niem władz mia­sta obiek­tów, któ­re sta­no­wią atrak­cję Olec­ka. W małym śro­do­wi­sku tak duża gru­pa obcych kul­tu­ro­wo i wyzna­nio­wo osób będzie bar­dzo zauwa­żal­na, i tak z jed­nej, jak i z dru­giej stro­ny, sta­no­wić może o bez­pie­czeń­stwie i kom­for­cie życia”.
 — Pod­ję­ta rezo­lu­cja jest pierw­szym, ofi­cjal­nym kro­kiem Rady Miej­skiej w Olec­ku — infor­mu­je Ali­cja Mie­szuk, rzecz­nik Urzę­du Miej­skie­go w Olec­ku. — I doda­je, że rad­ni mają zająć się przy­go­to­wa­niem pety­cji w tej spra­wie na kolej­ną sesję.
Czy przy­ję­ta rezo­lu­cja będzie mia­ła wpływ na decy­zję o ulo­ko­wa­niu uchodź­ców w Hote­lu Olecko?
 — Wło­da­rze regio­nu nie mogą w żaden spo­sób ogra­ni­czyć moż­li­wo­ści przy­stą­pie­nia przez przed­się­bior­cę do prze­tar­gu — mówi Ewa Pie­cho­ta, rzecz­nik Urzę­du do Spraw Cudzo­ziem­ców. — Przed­się­bior­ca nie musi pytać, czy taki ośro­dek może utwo­rzyć. Ma jed­nie obo­wią­zek poin­for­mo­wa­nia o swo­ich pla­nach, ale dopie­ro w momen­cie, kie­dy wygra prze­targ. W postę­po­wa­niu ofer­ty zło­ży­ło 9 przed­się­bior­ców. Obec­nie są one weryfikowane.
Ilu uchodź­ców zamiesz­ka we wspo­mnia­nym hote­lu? Sza­cu­je się, że oko­ło 100 – 120, pod warun­kiem, że ośro­dek powsta­nie w tym miej­scu. Na jaką pomoc mogą liczyć?
 — Oso­bom ubie­ga­ją­cym się o nada­nie sta­tu­su uchodź­cy, któ­re zde­cy­du­ją się na ośro­dek, zapew­nia­my: cało­dzien­ne wyży­wie­nie, opie­kę medycz­ną, naukę języ­ka pol­skie­go i reali­za­cję obo­wiąz­ku szkol­ne­go przez dzie­ci (w tym zakup pod­ręcz­ni­ków i przy­bo­rów) oraz kie­szon­ko­we w wyso­ko­ści 70zł mie­sięcz­nie na zakup środ­ków higie­ny oso­bi­stej — mówi Ewa Pie­cho­ta. — Oso­bom, któ­re prze­by­wa­ją poza ośrod­kiem, wypła­ca­my ekwi­wa­lent na samo­dziel­ne utrzy­ma­nie do momen­tu otrzy­ma­nia sta­tu­tu uchodź­cy w wyso­ko­ści ok. 700 zł mie­sięcz­nie (w przy­pad­ku oso­by samot­nej), ok. 1200 zł (2 oso­by w rodzi­nie) itd.
Po nagło­śnie­niu spra­wy o pla­nach utwo­rze­nia w Olec­ku ośrod­ka dla uchodź­ców zawrza­ło na lokal­nym forum. Olec­cza­nie już osą­dzi­li i potę­pi­li, jesz­cze nawet nie­przy­by­łych imi­gran­tów. Piszą o zama­chach, gwał­tach i kra­dzie­żach, któ­rych mie­li­by się dopusz­czać Syryj­czy­cy. Nawo­łu­ją do pro­te­stu. Próż­no szu­kać na forach wywa­żo­nych i mery­to­rycz­nych komen­ta­rzy, bo tych, jak na lekarstwo.

Czy  podzie­la­cie oba­wy swo­ich sąsiadów?

CZAR