Strona główna » Lokalne » Będą mogli rozwijać swoje talenty
Lokalne

Będą mogli rozwijać swoje talenty

Prezydent Ełku wręczył dzisiaj stypendia artystyczne uzdolnionym ełczanom. Łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 60 tysięcy złotych.

Do Urzę­du Mia­sta wpły­nę­ły 32 wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium. Wśród nich: 19 doty­czy­ło muzy­ki i śpie­wu, 1- lite­ra­tu­ry, 6 — tań­ca, 2- orga­ni­za­cji przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych na tere­nie Ełku, 3 — foto­gra­fii i 1 — fil­mu. Osta­tecz­nie pre­zy­dent zde­cy­do­wał o przy­zna­niu 12 stypendiów.

Sty­pen­dia otrzy­ma­li: Ceza­ry Chu­dziń­ski, Dia­na Dołgo­szej, Mag­da­le­na Zawadz­ka, Kac­per Kasprzak, Kamil Prze­kop, Wik­to­ria Zawi­stow­ska, Artur Gutow­ski, Rafał Suli­ma, Kamil Macio­row­ski, Klau­dia Muży­ło, Andrzej Grzy­bow­ski i Krzysz­tof Grzybowski.

DSC_0226 (Kopiowanie)

Mag­da­le­na Zawadz­ka, uczen­ni­ca Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Ełku, tre­nu­je taniec towa­rzy­ski od 7 lat.
 — Pierw­szy raz poszłam na tań­ce, gdy mia­łam 5 lat — przy­zna­je. — Na począt­ku była to taka zaba­wa, ale póź­niej bar­dzo mi się to spodo­ba­ło. Od 1,5 roku tań­czę z kole­gą Danie­lem. Tre­nu­je­my trzy razy w tygo­dniu po 1,5 godzi­ny. Zda­rza się, że rów­nież w week­en­dy. Wystę­po­wa­li­śmy na poka­zach w Ełku i na tur­nie­jach w całej Pol­sce. Byli­śmy też na Litwie, aby tam zdo­być doświad­cze­nie. Zaczę­li­śmy od kla­sy G. Obec­nie jeste­śmy w kla­sie D i o krok od kla­sy C. Part­ner Mag­dy przy­znał, że taniec spra­wia oboj­gu wiel­ką satysfakcję.

Krzysz­tof Grzy­bow­ski, klar­ne­ci­sta, sty­pen­dium zamie­rza prze­zna­czyć na zakup instrumentu.

[uni­te­gal­le­ry galeria5] 

- Moja przy­go­da z muzy­ką zaczę­ła się w Ełku — mówi Krzysz­tof. — Obaj z bra­tem uczęsz­cza­li­śmy do szko­ły muzycz­nej I stop­nia. Na począt­ku cho­dzi­łem na per­ku­sję, póź­niej na klar­net. Gra­łem u pana Mar­ci­na Łukaw­skie­go, dalej była szko­ła śred­nia w Bia­łym­sto­ku i stu­dia w Bia­łym­sto­ku, i w War­sza­wie. W paź­dzier­ni­ku ukoń­czy­łem Musi­khoch­schu­le w Lube­ce (Niem­cy) u gwiaz­dy klar­ne­tu Sabi­ny Mey­er. Sty­pen­dium przy­da się, tym bar­dziej że w grud­niu zamó­wi­łem klar­net base­to­wy (mozar­tow­ski), na któ­ry napi­sa­ny mam naj­pięk­niej­szy utwór w naszym reper­tu­arze. Klar­net kosz­tu­je 8 tysię­cy euro.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my sty­pen­dy­stom kolej­nych sukcesów.

Czar