Strona główna » Pandemia koronawirus » Będą nowe zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron
Pandemia koronawirus

Będą nowe zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron

Jutro lub pojutrze przedstawimy zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją omikron; będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązku szczepień. Rozważamy też wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Pre­mier był pyta­ny pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej o wariant omi­kron koro­na­wi­ru­sa i o to, czy toczą się roz­mo­wy o ewen­tu­al­nych pasz­por­tach covidowych”.

We wto­rek lub naj­póź­niej w śro­dę przed­sta­wi­my dru­gi pakiet” zaostrzeń, m.in. taki, któ­ry będzie się wią­zał z sytu­acją świą­tecz­ną, będzie odpo­wie­dzią na muta­cję wiru­sa omi­kron. Rze­czy­wi­ście przed­sta­wia to się nie­do­brze — powie­dział Mora­wiec­ki. Według nie­go jest bar­dzo dużo zgo­nów, szcze­gól­nie wśród osób niezaszczepionych”.

Pre­mier zapo­wie­dział wzmoc­nie­nie mecha­ni­zmów szcze­pie­nia i ich obo­wiąz­ko­wo­ści w nie­któ­rych zawo­dach”. Będzie­my rów­nież dys­ku­to­wać o wzmoc­nie­niu zaostrzeń w nie­któ­rych miej­scach, dla osób nie­zasz­cze­pio­nych, aby odpo­wie­dzieć na tę odmia­nę wiru­sa omi­kron, któ­ry pew­nie już jest w Pol­sce” — podkreślił.

Od 1 grud­nia w Pol­sce obo­wią­zu­ją nowe obostrze­nia epi­de­micz­ne, m.in. zakaz lotów z sied­miu kra­jów Afry­ki i zmia­na limi­tów obo­wią­zu­ją­cych w insty­tu­cjach kul­tu­ry, kościo­łach, hote­lach, loka­lach gastro­no­micz­nych i na wese­lach. (PAP)

ipa/ mir/

1 komentarz

napisz komentarz

  • Przed­sta­wi­my… Będzie­my dys­ku­to­wać… Roz­wa­ża­my… Będzie­my… Pier­du pier­du Mora­dziec­ki. Stęp­ki pro­mo­wej z czerw­ca 2017 nie zapo­mni­my. I tego, że wirus już jest w odwro­cie i nie trze­ba się jego bać, tyl­ko śmia­ło iść na wybory.