Strona główna » Sport » Będą penetrować plaże jeziora ełckiego i biegać, czyli nadciąga Runmageddon
Sport

Będą penetrować plaże jeziora ełckiego i biegać, czyli nadciąga Runmageddon

nadesłane
Już za niespełna 10 dni ekstremalny bieg przeszkodowy trafi do Ełku. Jego uczestnicy będą penetrować plaże jeziora miejskiego oraz wbiegną na górę Idylla znaną jako polskie wzgórze Windowsa. Dorośli Runmageddończycy poznają nowe rewiry Ełku, dzieci wezmą udział w niezwykłej przygodowej zabawie, a młodzież z Ełku będzie mogła zawalczyć o Puchar Prezydenta Miasta — informuje Karina Cywińska.

W week­end, 26 – 27 czerw­ca br., na roz­po­czę­cie waka­cji Run­ma­ged­don zawi­ta do kra­iny jezior i zapro­si miesz­kań­ców War­mii i Mazur, a tak­że tury­stów do eks­tre­mal­nej zaba­wy. W sobo­tę (26.06) fani spor­to­wej roz­ryw­ki, któ­rzy ukoń­czy­li 16 lat, będą mogli spró­bo­wać swo­ich sił, poko­nu­jąc 6‑kilometrową for­mu­łę Rekrut naje­żo­ną 30 prze­szko­da­mi. Mło­dzież, mię­dzy 12 – 15 rokiem życia będzie mogła wystar­to­wać w Run­ma­ged­do­nie Junior, a nasto­let­ni miesz­kań­cy Ełku będą mie­li  oka­zję wziąć udział w rywa­li­za­cji o puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Toma­sza Andrukiewicza.

Dzie­ci mię­dzy 4 a 11 rokiem życia prze­ży­ją nie­za­po­mnia­ną przy­go­dę, poko­nu­jąc for­mu­łę KIDS, w któ­rej poja­wią się eks­cy­tu­ją­ce prze­szko­dy. W sobo­tę, w wyda­rze­niu wystar­tu­ją też zespo­ły rodzin­ne, dla któ­rych przy­go­to­wa­na zosta­nie tra­sa Run­ma­ged­do­nu Fami­ly. Rodzi­ce z dzieć­mi poko­ny­wać będą eks­tre­mal­ną for­mu­łę, zdo­by­wa­jąc tym samym nowe, wspól­ne doświadczenia.

 W nie­dzie­lę naj­wy­tr­wal­si Run­ma­ged­doń­czy­cy wystar­tu­ją w for­mu­le Hard­co­re i prze­bie­gną 21 kilo­me­trów, mie­rząc się z ponad 70 utrud­nie­nia­mi: kon­struk­cja­mi tech­nicz­ny­mi i prze­szko­da­mi natu­ral­ny­mi. Po raz pierw­szy w histo­rii ełc­kich edy­cji uczest­ni­cy wbie­gną na Górę Idyl­la, czy­li tzw. Pol­skie wzgó­rze Windowsa. 

— Run­ma­ged­don Ełk będzie dosko­na­łym pomy­słem na inau­gu­ra­cję waka­cji! Ełk to dosko­na­ła loka­li­za­cja dla nasze­go even­tu. Run­ma­ged­doń­czy­cy chęt­nie tu wra­ca­ją, gdyż tra­sy są wyjąt­ko­wo malow­ni­cze i przy­go­do­we. Wody jezio­ra, pia­sek plaż, a pod­czas tej edy­cji, bieg na wzgó­rze dostar­czą mnó­stwa emo­cji i satys­fak­cji — mówi dyrek­tor­ka even­tu Ali­cja Janczak. 

8 komentarzy

napisz komentarz
 • Na razie pene­tru­ją i dre­nu­ją kie­sze­nie miesz­kań­ców, a cia­sny lolo bie­ga w obci­słych raj­tuz­kach pro­mu­jąc i lan­su­ją swo­ją osobę .

 • Czy w koń­cu zro­zu­mie­cie na czym pole­ga ten Run­ma­ge­don i inne impre­zy . Jeśli coś jest prze­py­cha­ne na siłę to zna­czy że.….…. W koń­cu zrozumieliście.

 • Gdy wyobra­żę sobie tych wspa­nia­łych męż­czyzn w ban­dan­kach, z wypię­le­gno­wa­nym zaro­stem i cud­nie wyrzeź­bio­ny­mi poślad­ka­mi oraz pomy­ślę o pene­tra­cji, to aż mnie dreszcz przechodzi.

 • … znów, jak co roku, pry­wat­na fir­ma zara­bia na mie­ście. Czy­sty grosz.. cho­ciaż nie o gro­szach mowa, lecz o set­kach tysię­cy zło­tych. Sprze­ciw wer­bal­ny elczan nic nie daje. Potrze­ba rewolucji?
  Fir­ma pry­wat­na to przed­się­wzię­cie trak­tu­je jako bar­dzo docho­do­wy biz­nes. Bo się wypro­mo­wa­li, bo taka moda nasta­ła. Stąd ta dro­ży­zna… A są jesz­cze inni spon­so­rzy, opła­ty wpisowe.
  My, elcza­nie może­my pła­cić spół­ce od bie­gów nawet pół milio­na zło­tych. Poza tym są inne nasze kosz­ty, choć­by przy­go­to­wa­nie tras, baza, wyposażenie.
  Mia­sto jest moc­no zadłu­żo­ne. Pre­zy­dent mia­sta te spra­wy przed miesz­kan­ca­mi ukrywa.
  Kosz­ty komu­nal­ne nam rosną… Jak dłu­go będzie­my jesz­cze drenowani?
  Pre­zy­dent Ełku dla chwi­li oso­bi­stej ucie­chy, bo sam rok­rocz­nie na impre­zie się bawi, zmu­sza miesz­kań­ców do ono­sze­nia pod­wy­żek opłat — za wodę, za śmie­ci, za miej­skie auto­bu­sy… Bez konca.
  I cią­gle poży­cza, kolej­ne milio­ny zło­tych na kon­to elczan. Spła­cą następ­cy, w pla­nach po 2034 roku. Toteż… wasze wnu­ki? Będą was mile wspominać?

 • Pro­po­nu­ję, aby pan pre­zy­dent zapu­ścił bro­dę. Z bro­dą i w gat­kach z laj­kry będzie się super prezentował.

KRONIKA POLICYJNA