Strona główna » Baza wiedzy » Będzie wybór IKE lub ZUS – rząd przyjął projekt ustawy
Baza wiedzy Kraj/ świat

Będzie wybór IKE lub ZUS — rząd przyjął projekt ustawy

foto: Pixabay.com.pl

 Jak infor­mu­je  MFiPR: Od 1 czerw­ca do 2 sierp­nia 2021 roku uczest­ni­cy Otwar­tych Fun­du­szach Eme­ry­tal­nych (OFE) będą mie­li czas na decy­zję o ewen­tu­al­nym prze­ka­za­niu fun­du­szy z OFE na nowe Indy­wi­du­al­ne Kon­to Eme­ry­tal­ne (IKE) lub prze­nie­sie­niem środ­ków na kon­to w Zakła­dzie Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (ZUS). Po wej­ściu w życie usta­wy będzie moż­na zło­żyć dekla­ra­cję wybo­ru ZUS. Wybór IKE nie wyma­ga żad­nych aktyw­no­ści – środ­ki zosta­ną prze­ka­za­ne auto­ma­tycz­nie. Rząd przy­jął usta­wę o prze­kształ­ce­niu OFE, któ­ra ma wejść w życie w poło­wie tego roku.

- Środ­ki zgro­ma­dzo­ne na IKE będą pry­wat­ną wła­sno­ścią oszczę­dza­ją­ce­go i nie będą mogły sta­no­wić przed­mio­tu trans­fe­ru do budże­tu pań­stwa. Spra­wa jest pro­sta: było OFE, pie­nią­dze były publicz­ne. Będzie IKE, pie­nią­dze będą pry­wat­ne – mówi Tade­usz Kościń­ski, mini­ster finan­sów, fun­du­szy i poli­ty­ki regio­nal­nej i doda­je — Two­rzy­my pod­sta­wy dla sys­te­mo­we­go gro­ma­dze­nia oszczęd­no­ści na jesień życia”, a przy tym zatrzy­mu­je­my szko­dli­wy odpływ kapi­ta­łu z pol­skiej giełdy.

Zgod­nie z pro­jek­tem usta­wy trans­fer środ­ków nastą­pi na począt­ku 2022 roku. Wte­dy Powszech­ne Towa­rzy­stwa Eme­ry­tal­ne obec­nie pro­wa­dzą­ce OFE sta­ną się Towa­rzy­stwa­mi Fun­du­szy Inwe­sty­cyj­nych pro­wa­dzą­cy­mi spe­cja­li­stycz­ne fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne otwar­te (SFIO), w któ­re prze­kształ­cą się dzi­siej­sze Otwar­te Fun­du­sze Emerytalne.

Więk­szość oszczę­dza­ją­cych w OFE będzie mia­ła wybór. Auto­ma­tycz­nie do ZUS prze­ka­za­ne zosta­ną pie­nią­dze zgro­ma­dzo­ne w OFE przez oso­by, któ­re do paź­dzier­ni­ka 2022 r. osią­gną wiek eme­ry­tal­ny, w przy­pad­ku któ­rych, z uwa­gi na tzw. suwak” (obec­nie obo­wią­zu­ją­ce sys­te­ma­tycz­ne prze­ka­zy­wa­nie pie­nię­dzy uczest­ni­ków OFE do ZUS, roz­po­czy­na­ją­ce się na 10 lat przed osią­gnię­ciem przez nich wie­ku eme­ry­tal­ne­go), więk­szość środ­ków z OFE zosta­ła już prze­ka­za­na do ZUS. Tak więc w ich przy­pad­ku, na rachun­kach w OFE zosta­ły już nie­wiel­kie kwo­ty. Umoż­li­wie­nie pozo­sta­wie­nia ich na IKE, nie da dodat­ko­wych zysków z uwa­gi na krót­ki czas poten­cjal­ne­go inwe­sto­wa­nia tych środków.

Pro­wa­dzą­ce IKE spe­cja­li­stycz­ne fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne otwar­te, powsta­łe z prze­kształ­ce­nia OFE, będą inwe­sto­wa­ły na ryn­ku kapi­ta­ło­wym z odpo­wied­nim okre­śle­niem pozio­mu ryzy­ka. Będzie też spe­cjal­ny mecha­nizm prze­no­sze­nia akty­wów do sub­fun­du­szu bar­dziej pasyw­ne­go, mniej podat­ne­go na waha­nia ryn­ku, w cią­gu 5 lat przed osią­gnię­ciem wie­ku emerytalnego.

Soli­dar­na sprawiedliwość

Z tytu­łu prze­kształ­ce­nia wno­szo­na będzie opła­ta odpo­wia­da­ją­ca war­to­ści 15% akty­wów net­to OFE – rów­no­waż­na efek­tyw­nej sto­pie opo­dat­ko­wa­nia eme­ry­tur wypła­ca­nych z ZUS. Do jej zapła­ty, w dwóch tran­szach będą zobo­wią­za­ne spe­cja­li­stycz­ne fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne otwar­te. Środ­ki z tej opła­ty tra­fią w 2022 r. w dwóch tran­szach do Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych i mogą być prze­zna­czo­ne wyłącz­nie na obsłu­gę zobo­wią­zań FUS. Nato­miast pie­nią­dze osób, któ­re wybio­rą ZUS tra­fią do Fun­du­szu Rezer­wy Demo­gra­ficz­nej. W zarzą­dza­nie tymi środ­ka­mi zosta­nie włą­czo­ny Pol­ski Fun­dusz Roz­wo­ju SA.

Jasne zasa­dy

Prze­kształ­ce­nie OFE w IKE pozwo­li prze­ka­zać Pola­kom pie­nią­dze zgro­ma­dzo­ne przez nich w OFE. W usta­wie zapi­sa­no wprost, że środ­ki zgro­ma­dzo­ne na IKE będą pry­wat­ną wła­sno­ścią oszczę­dza­ją­ce­go i nie będą mogły sta­no­wić przed­mio­tu trans­fe­ru do budże­tu pań­stwa. W OFE pie­nią­dze były publicz­ne – prze­są­dził o tym, w orze­cze­niu z 2015 r., Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. W IKE pie­nią­dze będą pry­wat­ne, z usta­wo­wą gwa­ran­cją własności.

- Zakła­da­my, że IKE sta­ną się dla Pola­ków powszech­nym spo­so­bem oszczę­dza­nia na eme­ry­tu­rę. Łącz­nie z Pra­cow­ni­czy­mi Pla­na­mi Kapi­ta­ło­wy­mi wpi­su­ją się w jeden z fila­rów Stra­te­gii na Rzecz Odpo­wie­dzial­ne­go Roz­wo­ju – wzmac­nia­ją finan­so­we zabez­pie­cze­nie przy­szłych eme­ry­tów, a jed­no­cze­śnie budu­ją kapi­tał dla roz­wo­ju i zwięk­sza­ją moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­ne pań­stwa – mówi wice­mi­ni­ster Wal­de­mar Buda. Pie­nią­dze prze­ka­za­ne z OFE do IKE, w prze­ci­wień­stwie do tych, któ­re tra­fią do ZUS, będą pod­le­ga­ły dziedziczeniu.

Na IKE nie będzie już prze­ka­zy­wa­na żad­na część skład­ki eme­ry­tal­nej, nato­miast każ­dy posia­dacz IKE będzie mógł dobro­wol­nie do nie­go dopła­cać i te dopła­ty będą mogły być wyco­fa­ne na dotych­cza­so­wych zasa­dach. Jedy­nie kwo­ta pocho­dzą­ca z OFE będzie zawsze zna­czo­na” i jej wypła­ta będzie moż­li­wa po osią­gnię­ciu wie­ku emerytalnego.

(PAP)