Strona główna » Poza prawem » Bez powodu bili i kopali przechodnia. Zostali zatrzymani
Poza prawem

Bez powodu bili i kopali przechodnia. Zostali zatrzymani

Zarzuty pobicia usłyszało dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali przechodnia w Ełku. Uderzali go i kopali po całym ciele. Prokurator zastosował wobec nich dozory policyjne. Grożą im kary do 3 lat pozbawienia wolności.

Do awan­tu­ry na uli­cy w Ełku doszło w minio­ną nie­dzie­lę (7.11.2021 r.). Naj­pierw nie­trzeź­wi męż­czyź­ni bez wyraź­ne­go powo­du zaczę­li wul­gar­nie wyzy­wać prze­chod­nia, póź­niej doszło do eska­la­cji agre­sji i ręko­czy­nów. Ata­ku­ją­cy wspól­nie zada­wa­li cio­sy — bili i kopa­li go po całym cie­le — infor­mu­je rzecz­nik pra­so­wy poli­cji w Ełku.

 W wyni­ku tego pokrzyw­dzo­ny doznał licz­nych stłu­czeń. Poli­cjan­ci od razu na miej­scu zda­rze­nia zatrzy­ma­li dwóch agre­syw­nych męż­czyzn. 30 i 31-latek byli nie­trzeź­wi – każ­dy z nich miał ponad 2 pro­mi­le alko­ho­lu w organizmie.
Po wytrzeź­wie­niu obaj usły­sze­li zarzu­ty pobi­cia. Jeden z nich tak­że zarzu­ty znie­wa­że­nia funk­cjo­na­riu­sza publicz­ne­go i gróźb.
Za pobi­cie kodeks kar­ny prze­wi­du­je karę do 3 lat pozba­wie­nia wolności.
Pro­ku­ra­tor objął podej­rza­nych dozo­ra­mi policyjnymi.

2 komentarze

napisz komentarz

OSTATNIE