Strona główna » Lokalne » Bezpłatne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
Lokalne

Bezpłatne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat

foto: Fundacja
Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na profilaktyczne, bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania odbędą się 28-29 lipca w Ełku w ambulansie Fundacji. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
Już po raz pią­ty dzie­ci zamel­do­wa­ne na tere­nie Mia­sta Ełku będą mogły sko­rzy­stać z pro­fi­lak­tycz­nych badań USG. Bez­płat­ne bada­nia skie­ro­wa­ne są dla dzie­ci w wie­ku od 9 mie­się­cy do 6 lat.

Zapi­sy tele­fo­nicz­ne (tel. 87 732 62 64 i 87 732 62 28) będą prowadzone: 
  • 14 lip­ca 2021 r. w godz. 16.00 — 18.00 
  • 15 lip­ca 2021 r.  w godz. 16.00 – 18.00

O zakwa­li­fi­ko­wa­niu dziec­ka do bada­nia decy­do­wać będzie kolej­ność zgło­szeń. Udział w bada­niu bez reje­stra­cji nie jest moż­li­wy. Licz­ba miejsc jest ograniczona.

Bada­nia będą pro­wa­dzo­ne w ter­mi­nie 28 – 29 lip­ca 2021 r. Trwa­ją one oko­ło 15 – 18 minut. Każ­de dziec­ko będzie mia­ło usta­lo­ną swo­ją godzi­nę, aby wizy­ta była jak naj­bar­dziej kom­for­to­wa. Po zakoń­cze­niu rodzi­ce otrzy­mu­ją wyni­ki badań oraz ewen­tu­al­ne pora­dy lekarskie.

Bada­nia są bez­piecz­ne, bez­bo­le­sne i bez­płat­ne. Celem badań USG jest dokład­na oce­na sta­nu narzą­dów wewnętrz­nych oraz wykry­cie ewen­tu­al­nych odstępstw od nor­my. Bada­nia są reali­zo­wa­ne według stan­dar­dów medycz­nych okre­ślo­nych dla tej gru­py wie­ko­wej przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Ultra­so­no­gra­ficz­ne i wyko­ny­wa­ne przez doświad­czo­nych leka­rzy – radiologów.
 

OSTATNIE