Strona główna » Poza prawem » Bił pięściami po twarzy i kopał w brzuch. 35-letni mieszkaniec Ełku został aresztowany
Poza prawem

Bił pięściami po twarzy i kopał w brzuch. 35-letni mieszkaniec Ełku został aresztowany

Policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Ełku, który pobił i okradł przypadkowego przechodnia. Mężczyzna zabrał pokrzywdzonemu cztery piwa i paczkę papierosów. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Do zda­rze­nia doszło w minio­ną nie­dzie­lę przed połu­dniem. Wte­dy też, poli­cjan­ci zosta­li poin­for­mo­wa­ni przez 21-let­nie­go męż­czy­znę o tym, że kie­dy szedł z kole­żan­ka­mi, na jed­nym z ełc­kich osie­dli, został zacze­pio­ny przez pobu­dzo­ne­go i agre­syw­ne­go męż­czy­znę. Poli­cjan­ci usta­li­li, że spraw­ca pod­biegł od pokrzyw­dzo­ne­go, chwy­cił za koszul­kę i bił pię­ścia­mi po twa­rzy oraz kopał w brzuch. Gdy 21-latek nie mógł się bro­nić, ata­ku­ją­cy męż­czy­zna zabrał mu czte­ry piwa oraz pacz­kę papie­ro­sów.

Pro­ku­ra­tor wsz­czął w tej spra­wie śledz­two, a poli­cjan­ci już następ­ne­go dnia usta­li­li i zatrzy­ma­li spraw­cę. Oka­zał się nim 35-let­ni miesz­ka­niec Ełku. Męż­czy­zna usły­szał zarzut roz­bo­ju, za co gro­zi  mu kara pozba­wie­nia wol­no­ści nawet do lat 12. Wczo­raj sąd aresz­to­wał 35-lat­ka na trzy miesiące.

 KPP EŁK