Strona główna » Lokalne » Ciekawostki budżetowe: Miasto planuje podwyżkę cen biletów i ograniczenie kursów MZK
Lokalne

Ciekawostki budżetowe: Miasto planuje podwyżkę cen biletów i ograniczenie kursów MZK

mzk ełk

W tym roku, do 16 listopada prezydent miasta zobowiązany był przedstawić projekt budżetu na rok 2021. Przeszło dwustustronicowy dokument zawiera wiele ciekawostek, które niekoniecznie mogą spodobać się mieszkańcom naszego miasta. Pierwsza z nich, którą opisujemy, dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Z doku­men­tu wyni­ka, że mia­sto pla­nu­je pod­wyż­kę cen bile­tów MZK o 15% oraz zmniej­sze­nie ilo­ści kur­sów. W prak­ty­ce ozna­cza­ło­by to, że miej­skie auto­bu­sy w roku 2021 będą jeź­dzić rza­dziej, ale za bile­ty zapła­ci­my wię­cej.

— Pew­ne ogra­ni­cze­nia w kur­sach mają miej­sce już w tym roku — mówi naczel­nik Wydzia­łu Mie­nia Komu­nal­ne­go, Ceza­ry Win­kler.
Spo­wo­do­wa­ne jest to obostrze­nia­mi wpro­wa­dzo­ny­mi przez rząd. Na stan finan­so­wy spół­ki MZK mają wpływ takie czyn­ni­ki jak zmniej­szo­na obsa­da w auto­bu­sach do 50% zaję­tych miejsc, jak i wpro­wa­dze­nie nauki zdal­nej dla uczniów. Zawie­sze­nie doty­czy kur­sów w godzi­nach z ozna­cze­niem lite­rą L” w roz­kła­dach jaz­dy.

KOMENTARZ
O ile zro­zu­mia­łe jest teraz tłu­ma­cze­nie ogra­ni­cze­nia kur­sów (zresz­tą nie­za­leż­ne od władz miej­skich), to trud­no jed­nak przy­jąć zało­że­nia i pla­ny budże­to­we na rok 2021. W dużej mie­rze domnie­my­wać moż­na, że mia­sto w pla­nach finan­so­wych zało­ży­ło, iż obostrze­nia potrwa­ją dłu­żej (do poło­wy roku 2021), a swo­ją ana­li­zę kosz­tów opar­ło na pod­sta­wie kosz­tów i strat w trwa­ją­cym roku pandemicznym”.

Te zało­że­nia mogą jed­nak oka­zać się błęd­ne. Coraz czę­ściej sły­szy się już o szcze­pion­kach i luzo­wa­niach obostrzeń. Wte­dy może oka­zać się, że kur­sy będą musia­ły wró­cić na swo­je miej­sce”. A to może spo­wo­do­wać więk­sze kosz­ty, niż mia­sto zakła­da w budże­cie. Oka­zać się może, że do inte­re­su trze­ba będzie doło­żyć. Z tym jed­nak może być pro­blem, bo mia­sto bory­ka się z kło­po­ta­mi finan­so­wy­mi. 

Na razie pro­jekt budże­tu tra­fi pod oce­nę komi­sji budże­to­wej, póź­niej pod obra­dy całej rady mia­sta. Jed­nak już dziś wia­do­mo, że nie obej­dzie się bez nie­wy­god­nych pytań i ana­liz, do któ­rych już przy­go­to­wu­ją się radni.

8 komentarzy

napisz komentarz
  • Ostat­nio w sobo­tę: deszcz pada kil­ka godzin, a wie­czo­rem auto naszej spół­ki miej­skiej PUK jeź­dzi i zmy­wa ul.Piłsudskiego. Z cze­go zapy­tam?- z desz­czów­ki. Tu są paro­die , nie­po­trzeb­ne wydat­ki, tak jak np. deszcz pada a ci koszą tra­wę w listo­pa­dzie, bo jeden zapy­ta­ny odpo­wia­da — Panie jest taki plan kosze­nia to kosim jak kazali.

    • Jak sprze­da­wać, kar­to­flów nasa­dzić i dota­cje unij­ne brać. Sprze­dać i potem kupo­wać bile­ty wstę­pu do pry­wat­ne­go parku.

  • A może kurs na wie­żę wido­ko­wą? Tak na boga­to w naszym mieście.

  • Patrząc co rząd robi z gospo­dar­ką, samo­rzą­da­mi, pra­wie każ­da gru­pą spo­łecz­ną (rol­ni­cy, gór­ni­cy, nauczy­cie­le, per­so­nel medycz­ny itd) to, aż dziw bie­rze, że samo­rzą­dy jesz­cze funk­cjo­nu­ją. Ja tu widzę zma­so­wa­ny atak, ogra­ni­cze­nie wpły­wów budże­to­wych, zapew­nie­nie zwięk­sze­nia wydat­ków, cios za cio­sem. Nasz pre­zy­dent, nie jest z mojej baj­ki, ale zaczy­nam mu nawet współ­czuć, bo nikt by chy­ba nie prze­wi­dział, że rząd będzie takim anta­go­ni­stą samo­rząd­no­ści. To jest cięż­ki czas na podej­mo­wa­nie nie­po­pu­lar­nych decy­zji, a te chy­ba będą musia­ły być pod­ję­te. Dopu­ki będzie­my mie­li taki rząd, dopu­ty będzie coraz cię­żej. A jak jesz­cze wygłu­pią się z zawe­to­wa­niem budże­tu unij­ne­go, to gasi­my świa­tło. Już dziś moż­na prze­czy­tać, że od przy­szłe­go roku cze­ka­ją nas pod­wyż­ki za ener­gię. To war­to brać też pod uwagę.

    • postu­lo­wał­bym za kolej­nym par­kiem, wymia­ną wszyst­kich prze­sta­rza­łych wiat przy­stan­ko­wych w Ełku na te zaje­bi­ste” i z więk­szą czę­sto­tli­wo­ścią wymia­nę kwia­tów na klom­bach ełc­kich, a tak­że wymia­nę kost­ki bru­ko­wej kolo­ru gra­na­to­we­go na mek­sy­kań­ską czer­wień, i jed­nak prze­rzu­cił­bym ten most przez jezio­ro . Takie inwe­sty­cje z pew­no­ścią wpły­ną na dodat­ni bilans zysków i strat mia­sta. Kon­se­kwent­nie inwe­sto­wać” i zapo­ży­czać się , unia dotu­je .….….….… Ach , jak pięk­nie jest w naszym Ełku ! miod­nie !!! Mamo, chwa­lą nas . A kto? My Cie­bie , a Ty nas. Pod­wyż­ki — for­ma spła­ty dłu­gu za fon­tan­ny i mię­dzy inny­mi nowy park z gadze­ta­mi na ogro­dzo­nym pla­cu ECKu, (szcze­bel­ki na ław­kach już stra­ci­ły kolor i zaczy­na­ją gnić — zanim nastą­pi­ło WIELKIE otwarcie)

OSTATNIE