Ciekawostki budżetowe: Miasto planuje podwyżkę cen biletów i ograniczenie kursów MZK

W tym roku, do 16 listo­pa­da pre­zy­dent mia­sta zobo­wią­za­ny był przed­sta­wić pro­jekt budże­tu na rok 2021. Prze­szło dwu­stu­stro­ni­co­wy doku­ment zawie­ra wie­le cie­ka­wo­stek, któ­re nie­ko­niecz­nie mogą spodo­bać się miesz­kań­com nasze­go mia­sta. Pierw­sza z nich, któ­rą opi­su­je­my, doty­czy Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cji. Z doku­men­tu wyni­ka, że mia­sto pla­nu­je pod­wyż­kę cen bile­tów MZK o 15% oraz zmniej­sze­nie ilo­ści kur­sów. W prak­ty­ce ozna­cza­ło­by to, że miej­skie auto­bu­sy w roku 2021 będą jeź­dzić rza­dziej, … Czy­taj dalej Cie­ka­wost­ki budże­to­we: Mia­sto pla­nu­je pod­wyż­kę cen bile­tów i ogra­ni­cze­nie kur­sów MZK