Strona główna » Kultura » Coraz bliżej do “Będzie czytane, będzie grane”
Kultura

Coraz bliżej do Będzie czytane, będzie grane”

Już nie­ba­wem, bo 9 sierp­nia cze­ka nas 2. edy­cja wyda­rze­nia Będzie czy­ta­ne, będzie gra­ne”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest Agora.
Ełk odwie­dzą takie posta­ci jak:
Mar­cin Popkie­wicz — Ana­li­tyk mega­tren­dów, eks­pert i dzien­ni­karz zaj­mu­ją­cy się powią­za­nia­mi w obsza­rach gospo­dar­ka-ener­gia-zaso­by-śro­do­wi­sko. Autor best­sel­le­rów Świat na roz­dro­żu i Rewo­lu­cja ener­ge­tycz­na. Ale po co? Redak­tor por­ta­li ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Prze­wod­ni­czą­cy pol­skie­go oddzia­łu ASPO (Asso­cia­tion for the Stu­dy of Peak Oil) i czło­nek rady pro­gra­mo­wej INSPRO. Lau­re­at Dobro­mi­ra Roku 2013”, głów­nej nagro­dy Dzien­ni­ka­rze dla kli­ma­tu” 2015 oraz Eco­no­mi­cus 2016 za naj­lep­szą książ­kę sze­rzą­cą wie­dzę eko­no­micz­ną. Ostat­nio współ­au­tor fun­da­men­tal­nej Nauki o kli­ma­cie”. Do Ełku przy­jeż­dża z wykła­dem, któ­ry pomo­że zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie, czy kata­stro­fy kli­ma­tycz­nej da się jesz­cze uniknąć.

Krzysz­tof Wie­lic­ki — jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich hima­la­istów, kie­row­nik wie­lu wypraw, autor licz­nych ksią­żek. Będzie­my roz­ma­wiać m.in. o tym, jak tury­sty­ka zmie­nia wygląd jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych miejsc na świe­cie, o odpo­wie­dzial­no­ści czło­wie­ka za sie­bie i środowisko.

Szy­mon Hołow­nia — gwiaz­da ubie­gło­rocz­ne­go Będzie Czy­ta­ne” przy­jeż­dża z nową książ­ką Boskie zwie­rzę­ta”, poświę­co­na sto­sun­ko­wi chrze­ści­jan do praw bra­ci mniej­szych”. Czy mamy obo­wią­zek być wege­ta­ria­na­mi? Jak polep­szyć los zwie­rząt? Hołow­nia sta­wia fun­da­men­tal­ne pyta­nia, z któ­ry­mi zmie­rzyć powin­ni­śmy się wszyscy.

Moty­wem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go spo­tka­nia będzie tro­ska o pla­ne­tę. Ten róż­no­rod­ny zestaw auto­rów pozwo­li na sze­ro­ką, wie­lo­wąt­ko­wą opo­wieść o kry­zy­sie kli­ma­tycz­nym, ochro­nie śro­do­wi­ska, ale rów­nież pięk­na świata.

Women’s Voices. Kobie­ty ratu­ją planetę

Nie zabrak­nie też dobrej muzy­ki. Ełc­ką sce­nę uświet­nią takie gwiaz­dy jak: Pau­li­na Przy­bysz, Edy­ta Bar­to­sie­wicz, Mela Kote­luk i Ania Rusowicz.
Women’s Voices to dru­ga edy­cja pro­jek­tu muzycz­ne­go w Pol­sce. W tym roku pod hasłem — Kobie­ty ratu­ją planetę.

Kobie­ty zaj­mu­ją dziś coraz więk­sze i waż­niej­sze miej­sce na sce­nie muzycz­nej. Ich głos jest coraz bar­dziej sły­szal­ny w róż­nych obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia sce­ny muzycz­nej. Oto jeden z naj­lep­szych dowo­dów na to, że tak się dzie­je: ogól­no­pol­ska tra­sa kon­cer­to­wa, w któ­rej na pierw­szym pla­nie są wła­śnie kobiety.

Po raz kolej­ny dyrek­tor­ką arty­stycz­ną tego przed­się­wzię­cia będzie Pau­li­na Przy­bysz. Tra­sa ma wymiar ide­olo­gicz­ny i wyra­ża się w haśle prze­wod­nim tego­rocz­nej tra­sy: Kobie­ty ratu­ją planetę”.
Artyst­ka chce zwró­cić uwa­gę na naj­waż­niej­sze pro­ble­my współ­cze­sne­go świa­ta: eko­lo­gicz­ne, spo­łecz­ne, poli­tycz­ne i eko­no­micz­ne. Uzna­ła, że naj­lep­szą dro­gą będzie zapre­zen­to­wa­nie dzia­łań podej­mo­wa­nych w tych dzie­dzi­nach przez bar­dzo aktyw­ne kobie­ty. Do udzia­łu w tra­sie zapro­si­ła kil­ka z nich, któ­re na żywo czy za pomo­cą nagra­nych wcze­śniej mate­ria­łów wideo będą pre­zen­to­wać swo­ją dzia­łal­ność i zachę­cać do aktyw­no­ści na róż­nych polach.

Pau­li­na tak opi­su­je przy­go­to­wa­ną przez nią część artystyczną:
Tego­rocz­ne Wome­n’s Voices wra­ca do pro­stych ide­ałów, pio­se­nek, któ­re wycho­wy­wa­ły każ­dą z nas. Pio­se­nek, któ­re dawa­ły siłę i wiatr w skrzy­dła, kie­dy potrze­bo­wa­ły­śmy wspar­cia i siły innych kobiet. Raz bar­dzo dziew­czę­cych, ufnych i nie­win­nych a cza­sem super aser­tyw­nych i wojow­ni­czych. Każ­da z nas szu­ka środ­ka mię­dzy roz­wo­jem, ambi­cją a czy­stą pier­wot­ną kobie­co­ścią moc­no uko­rze­nio­ną w czar­no­zie­mach naszej jesz­cze zie­lo­nej pla­ne­ty. Odważ­nie odda­je­my Wam naszą wraż­li­wość na sce­nie zjed­no­czo­ne ze sło­wa­mi nie­stru­dzo­nych akty­wi­stek uczą­cych nas uważ­no­ści, praw­dzi­wej akcep­ta­cji róż­no­rod­no­ści — od tej bio­lo­gicz­nej, przez raso­wą, kul­tu­ro­wą, aż po tę duchową.

Bile­ty dostęp­ne są w kasie, apli­ka­cji Going sta­cjo­nar­nie w sie­ci salo­nów empik oraz ebilet.pl

OSTATNIE