Strona główna » Lokalne » COVID-19: Od dziś obowiązują nowe zasady odwiedzin w ełckim szpitalu Pro-Medica
Lokalne

COVID-19: Od dziś obowiązują nowe zasady odwiedzin w ełckim szpitalu Pro-Medica

Od dziś (17 sierpnia) aż do odwołania obowiązywać będą zasady odwiedzin w miejskim szpitalu. Do szpitala będzie można wejść, ale trzeba będzie zastosować się do wskazówek, które wyznacza regulamin szpitala. Odwiedziny odbywają się w godz. 13.00 – 17.30 w dni powszednie oraz 10.00 – 15.30 w soboty, niedziele i święta. Odwiedzających obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu.

Dopusz­cza się moż­li­wość odwie­dzin osób prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lu wyłącz­nie przez:

  • oso­by zaszcze­pio­ne prze­ciw COVID-19 (czy­li oso­by, któ­re otrzy­ma­ły peł­ny cykl szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 i posia­da­ją Unij­ny Cer­ty­fi­kat COVID z tytu­łu bycia zaszcze­pio­nym szcze­pion­ką, któ­ra zosta­ła dopusz­czo­na do obro­tu w Unii Euro­pej­skiej i upły­nę­ło co naj­mniej 14 i nie wię­cej niż 365 dni od poda­nia ostat­niej daw­ki szczepionki),
  • oso­by, któ­re prze­by­ły zaka­że­nie wiru­sem SARS-CoV‑2 (czy­li oso­by, u któ­rych minę­ło od 11 do 180 dni od otrzy­ma­nia pozy­tyw­ne­go wyni­ku testu PCR potwier­dza­ją­ce­go zaka­że­nie i posia­da­ją Unij­ny Cer­ty­fi­kat COVID z tytu­łu przej­ścia choroby),
  • oso­by posia­da­ją­ce nega­tyw­ny wynik testu PCR lub anty­ge­no­we­go (test wyko­na­ny nie wcze­śniej niż 48 godzin przed dniem odwie­dzin, wyma­ga­ne posia­da­nie doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go wyko­na­nie testu w tym terminie).

Odwie­dzi­ny w innym cza­sie mogą odby­wać się za zgo­dą ordy­na­to­ra oddzia­łu lub jego zastęp­cy, a w przy­pad­ku ich nie­obec­no­ści leka­rza dyżurnego.

Jed­ne­go pacjen­ta może odwie­dzać w danym cza­sie tyl­ko jed­na oso­ba, czas odwie­dzin nie powi­nien prze­kra­czać 20 min. W odwie­dzi­nach nie powin­ny uczest­ni­czyć oso­by poni­żej 16 roku życia.

Odwie­dzi­ny nie mogą zakłó­cać toku pra­cy oddzia­łu i wpły­wać ujem­nie na warun­ki prze­by­wa­nia innych pacjentów.

Nie mogą odwie­dzać cho­rych oso­by z obja­wa­mi suge­ru­ją­cy­mi infek­cję ukła­du odde­cho­we­go lub pokar­mo­we­go, pod­da­ne kwa­ran­tan­nie lub izolacji.

Oso­by odwie­dza­ją­ce mają obowiązek:

  1.  dezyn­fek­cji rąk,
  2.  wypo­sa­że­nia się na wła­sny koszt w masecz­kę oraz nosze­nia jej w spo­sób wła­ści­wy pod­czas odwiedzin,
  3.  bez­względ­ne­go sto­so­wa­nia się do pole­ceń per­so­ne­lu medycz­ne­go Szpitala,
  4. sto­so­wa­nia się do obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów o bez­pie­czeń­stwie, higie­nie i zagro­że­niu pożarowym.

Oso­by odwie­dza­ją­ce pacjen­tów zobo­wią­za­ne są do sto­so­wa­nia się do ogól­nych zasad odwie­dzin pacjen­tów, m.in. odwie­dzi­ny nie mogą być uciąż­li­we dla innych pacjen­tów, nie mogą powo­do­wać zakłó­ceń w pro­ce­sie dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czo-pie­lę­gna­cyj­nym, oso­bom odwie­dza­ją­cym zabra­nia się przy­no­sze­nia i prze­ka­zy­wa­nia pacjen­to­wi alko­ho­lu, tyto­niu itp.

Per­so­nel Szpi­ta­la ma pra­wo odmó­wić odwie­dzin oso­bom, u któ­rych widocz­ne są obja­wy suge­ru­ją­ce cho­ro­bę zakaźną.

Per­so­nel ma pra­wo odmó­wić odwie­dzin lub naka­zać natych­mia­sto­we opusz­cze­nie Szpi­ta­la oso­bom znaj­du­ją­cym się pod wpły­wem alko­ho­lu bądź odu­rzo­nym nar­ko­ty­ka­mi albo naru­sza­ją­cym Regu­la­min Orga­ni­za­cyj­ny Pro-Medi­ca” w Ełku Sp. z o.o.