Czy grzech chodzi w sutannie?

Grzech cho­dzi w sutan­nie? Dwóch księ­ży die­ce­zji ełc­kiej, Michał Stan­kie­wicz i Paweł Mar­kow­ski, zosta­ło wyda­lo­nych z para­fii i zawie­szo­nych w czyn­no­ściach kapłań­skich, po umiesz­cze­niu w sie­ci, przez Zbi­gnie­wa Sto­no­gę, pew­ne­go kon­tro­wer­syj­ne­go nagra­nia. Przed­sta­wia on m.in. frag­men­ty z intym­nych spo­tkań jed­ne­go z duchow­nych z męż­czy­zną. Kon­tro­wer­syj­ne nagra­nie obie­gło całą inter­ne­to­wą Pol­skę. Inter­nau­ci nie kry­li obu­rze­nia, wyle­wa­jąc na por­ta­lach inter­ne­to­wych kolej­ne ​„wia­dra pomyj” na Kościół. Ruszy­ła anty­kle­ry­kal­na huc­pa. Źle dzia­ło się już w maju … Czy­taj dalej Czy grzech cho­dzi w sutannie?