Strona główna » Polityka » Czy radnego można odwołać? Wesołowski: nie ugnę się pod pręgierzem hejtu
foto: FB radny Wesołowski
Polityka

Czy radnego można odwołać? Wesołowski: nie ugnę się pod pręgierzem hejtu

— Kon­tro­wer­syj­ny, dener­wu­ją­cy, nar­cy­stycz­ny, mono­te­ma­tycz­ny. Przy­no­si wstyd radzie mia­sta, czy moż­na go odwo­łać? Z takim pyta­niem zwró­cił się do nas miesz­ka­niec Ełku.

Już od począt­ku kaden­cji Robert Weso­łow­ski odbie­gał od zacho­wa­nia innych rad­nych. Jego wypo­wie­dzi są kon­tro­wer­syj­ne, dla czę­ści spo­łe­czeń­stwa kom­plet­nie nie­zro­zu­mia­łe i inne od przy­ję­tych norm. Rad­ny prze­wra­ca” też ełc­ką sce­nę poli­tycz­ną do góry noga­mi, a to nie podo­ba się ełc­kim oby­wa­te­lom. Cza­sa­mi świa­do­mie pro­wo­ku­je, wywo­łu­jąc sal­wy śmie­chu i nie­prze­wi­dzia­nych reak­cji, a jego wypo­wie­dzi spo­ty­ka­ją się z hej­tem ze stro­ny internautów.

Czy zacho­wa­nie rad­ne­go, szcze­gól­nie bar­dzo widocz­ne w sie­ci, jest powo­dem do odwo­ła­nia go z funk­cji rad­ne­go przed upły­wem kadencji ?

W spra­wach odwo­ła­nia nale­ży odnieść się do prze­pi­sów Kon­sty­tu­cji RP oraz prze­pi­sów usta­wy o refe­ren­dum lokalnym.

Zgod­nie z art. 170. Kon­sty­tu­cji RP człon­ko­wie wspól­no­ty samo­rzą­do­wej mogą decy­do­wać, w dro­dze refe­ren­dum, o spra­wach doty­czą­cych tej wspól­no­ty, w tym o odwo­ła­niu pocho­dzą­ce­go z wybo­rów bez­po­śred­nich orga­nu samo­rzą­du terytorialnego.

Ozna­cza to, że miesz­kań­cy mogą odwo­łać w dro­dze refe­ren­dum organ wyko­naw­czy i organ sta­no­wią­cy. Jed­nak z racji tego, że poje­dyn­czy rad­ny nie jest orga­nem sta­no­wią­cym, nie moż­na go odwo­łać, moż­na odwo­łać tyl­ko całą radę miasta.

Wnio­sek o odwo­ła­nie rady przed upły­wem kaden­cji mogą zło­żyć tyl­ko miesz­kań­cy. Musi on być popar­ty pod­pi­sa­mi przez co naj­mniej 10 proc. upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Dal­sze zasa­dy i tryb postę­po­wa­nia prze­pro­wa­dza­nia refe­ren­dum lokal­ne­go okre­śla ustawa.

Co o sytu­acji odwo­ła­nia z funk­cji rad­ne­go myśli sam radny?

— Nie ugnę się pod prę­gie­rzem hej­tu — mówi Weso­łow­ski. — Będę robił swo­je. Ełk jest zamknię­ty na wszel­kie­go rodza­ju zmia­ny. Będę mówił w dal­szym cią­gu o wal­ce z samo­cho­da­mi i nowo­cze­snych kie­run­kach, w jakich zmie­rza­ją nowo­cze­sne samorządy.

Rad­ny musi też prze­strze­gać prze­pi­sów pra­wa, któ­re regu­lu­je Kodeks wybor­czy (art. 383).
W przy­pad­ku ich naru­sze­nia, może gro­dzić mu wyga­śnie­cie man­da­tu. Wyga­śnię­cie man­da­tu rad­ne­go nastę­pu­je w przy­pad­ku: śmier­ci; utra­ty pra­wa wybie­ral­no­ści lub nie­po­sia­da­nia go w dniu wybo­rów; odmo­wy zło­że­nia ślu­bo­wa­nia; pisem­ne­go zrze­cze­nia się man­da­tu; naru­sze­nia usta­wo­we­go zaka­zu łącze­nia man­da­tu rad­ne­go z wyko­ny­wa­niem okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach funk­cji lub dzia­łal­no­ści; wybo­ru na wój­ta, posła na Sejm, sena­to­ra albo posła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go; nie­zło­że­nia w ter­mi­nach okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach oświad­cze­nia o swo­im sta­nie majątkowym.

W sytu­acji, kie­dy rad­ne­mu zosta­nie wyga­szo­ny man­dat, któ­ry był wybie­ra­ny w wybo­rach pro­por­cjo­nal­nych, na jego miej­sce wcho­dzi tzw. następ­ny z listy (z naj­więk­szą ilo­ścią gło­sów). W przy­pad­ku wybo­rów w okrę­gach jed­no­man­da­to­wych (JOW) komi­sarz wybor­czy zarzą­dza wybo­ry uzupełniające.

Man­dat rad­ne­go (poje­dyn­cze­go) cechu­je więc tzw. nie­odwo­łal­ność i nie­za­leż­ność. Swo­ją funk­cję peł­ni on do koń­ca kaden­cji, na któ­rą został wybra­ny. Przez cały okres spra­wo­wa­nia swo­jej wła­dzy” jest też pod­da­ny kon­tro­li miesz­ka­niow­ców-wybor­ców. Ale to my jako miesz­kań­cy jeste­śmy ponie­kąd odpo­wie­dzial­ni za swo­je wybory.

24 komentarze

napisz komentarz
 • Błę­dem jest nasza reak­cja na jakie­kol­wiek wpi­sy tego pana. To bar­dzo cho­ry czło­wiek ktoś wpi­sał i trak­tuj­my go jak cho­re­go. Nie reagu­jąc na jego wypociny.

 • Do Pana rad­ne­go — niech Pan przy­po­mni jak gło­so­wał pod uchwa­łą II.13.2018 w spra­wie pod­wy­żek diet dla kole­ża­nek i kole­gów rad­nych. Zabra­kło odwagi?

 • Ale tak kon­kret­nie to co ten rad­ny powie­dział , bo nie wiem o co się roz­cho­dzi? Prze­cież wszy­scy nasi rad­ni nic nie wnie­śli dotych­czas do tej rady, czy jakiś jeden pomysł został zre­ali­zo­wa­ny? Kon­kret­nie jaki? A jesli coś rad­ny wno­si to za deli­kat­nie na Ełk, oni nie rozu­mie­ją beł­ko­tu, ale każ­dy z nich tak samo przemawia.

 • Mamy trud­ny czas w kra­ju. Dla­te­go zaj­mij­my się spra­wa­mi poważnymi.

  • Na przy­kład modlitwą.
   Naj­le­piej Róża­niec Publicz­ny zorganizujmy.

 • Ja jeż­dżę na kon­gre­sy kon­fe­ren­cje do Wawy. Czy­tam książ­ki i słu­cham pod­ca­stów o nowo­cze­snym samo­rzą­dzie. Jestem nowo­cze­snym rad­nym. Krze­wię w Ełku roz­wią­za­nia spraw­dzo­ne w nowo­cze­snych samo­rzą­dach. Nie mam naj­mniej­sze­go zamia­ru oglą­dać się na hej­te­rów. Nie mam naj­mniej­sze­go zamia­ru oglą­dać się na innych rad­nych, któ­rzy nie potra­fią zbu­do­wać sobie wła­snej komu­ni­ka­cji. Rad­ny Wiloch gada z psem i to jest uro­cze w Nas. To tyle. Ełk może być nowo­cze­sny i ja tę nowo­cze­sność po pro­stu wno­szę do Ełku. Bez pyta­nia o zgo­dę kogo­kol­wiek. Pa. Pa.

  • Napo­le­on, no po pro­stu Napoleon…
   Zamknij­cie go tam razem z Ein­ste­inem, Win­ne­tou, Papą Smer­fem i Juliu­szem Cezarem.
   Lewa­ty­wa raz dziennie.

  • No to tak dla przy­kła­du co Pan takie­go nowe­go wniósł. Dotąd Pana pomy­sły wzbu­dza­ły iro­nicz­ne uśmie­chy nawet pana kole­gów z klu­bu. Dowód, Trans­mi­sja na YouTu­be. Gdy­by nie te trans­mi­sję sie­dział­by Pan razem z Kli­mo­wi­czem. Kemi­ce­rem i Gór­skim cicho jak mysz­ka pod mio­tłą. Nie wie­le macie kon­kret­ne­go do powie­dze­nia. Wybor­cy dosko­na­le wie­dzą o co wam cho­dzi i w koń­cu kie­dyś podej­mą odpo­wied­nie decy­zję przy urnie. Rad­ny G nie­zwy­kle roz­mow­ny wcze­śniej, został przy­dzia­łem pomiesz­cze­nia spryt­nie przez Andru­ka uci­szo­ny. To jest Pana i kole­gów cięż­ka pra­ca Panie Weso­łow­ski. Zaden
   z Pana pomyslow“nie został wpro­wa­dzo­ny w życie. Chy­ba, że sam zacznie na zie­lo­no dachy malować.

  • Ojej, na kon­gre­sy i kon­fe­ren­cje do samej War­sza­wy :-O Że tak kla­sy­ka Sia­rę zacy­tu­ję: Ale Ty mnie zaim­po­no­wa­łeś w tej chwi­li!” (prze­pra­szam za for­mę, ale cytat jest dosłowny).
   I taka myśl mnie naszła — czy nie mógł­by Pan już w tej War­sza­wie zostać i tam roz­wi­nąć skrzy­dła? Prze­cież w Ełku nikt nigdy Pana nie doce­ni ;p

  • Te żół­te to ceru­tin, te czer­wo­ne to nuro­fen — nie ta baza leków! Zmie­niać i to szybko!

 • pani redak­tor a gdzie sie podzial pani pupil gor­ski hubert tak przez gaze­te pro­mo­wa­ny — a jak mu sie pra­cu­je w nowym biu­rze nada­nym przez andrukiewicza

  • Dobrze się mu tam pra­cu­je, to i sie­dzi cicho :). Ale jesz­cze da o sobie znać zoba­czy­cie. Taki ład­ny chłopak!

  • Szyb­ko pozy­skał i szyb­ko zamilkł. Już wal­ki gola­sów go nie draż­nią. Już nie posą­dza pre­zia o miłość do mło­dych męskich ciał. Nic mu już nie prze­szka­dza. Nawet nie odwie­dza rebe. Jest o, k.

 • TO kOS­SA­KOW­SKI DAŁ MU JEDYNKĘ — CIEKAWE JAKI MIAŁ W TYM INTERES

 • Bra­wo Weso­łow­ski, bra­wo PiS. Dum­nie repre­zen­tu­ją nas w Ełku i świe­cie! Idzie ku zagładzie.

 • Co myśleć o Pola­kach. Wystar­czy przy­po­mnieć że Kono­no­wicz otrzy­mał ponad tysiąc głosów.

 • Pan Robert Weso­łow­ski niko­go nie obraża.Prowadzi kon­wer­sa­cje dają­ce do myślenia.Z sej­mu idą nie­raz bar­dziej gor­szą­ce wypowiedzi?Słabość rad­ne­go to sła­by klub nie integrujący?Może inni rad­ni są znie­sma­cze­ni chy­ba nie?Wielu z nich w swo­ich klu­bach mimo dużej wie­dzy i pomysłów,nigdy nie będą wysłu­cha­ni przez swo­ich klu­bo­wych lide­rów. Rad­ny Weso­łow­ski na Fb mówił o dba­niu czy­sto­ści przy­ci­sków na przej­ściach już to się czy­ni wyprze­dził wizjo­ner­sko dzia­ła­nia jakie powin­ne być pod­ję­te wcześniej.Mówił czę­sto o smogu.proszę przejść uli­cą Gdań­ską wie­czo­rem cen­trum mia­sta jego maska to sygna­li­za­tor niwe­la­cji tych zjawisk.Przysłowie mówi dobra rada i od dziada,z dobrych prze­my­śleń powin­ni sko­rzy­stać mieszkańcy.Pozdrawiamy redakcję.

  • …jego maska to sygna­li­za­tor niwe­la­cji tych zjawisk.”
   Moty­la noga, chy­ba sam Pan Rad­ny zaszczy­cił nas komen­ta­rzem. Lot­ność myśli, skład­nia, styl nie do pod­ro­bie­nia po prostu.

 • A może potrze­bu­je pomo­cy lekar­skiej. Może powi­nien poje­chać do Nor­we­gii. Podob­no jeden Pan poje­chał w tym trud­nym okre­sie i teraz gdzieś zagi­nął, może to jest roz­wią­za­nie by uci­szyć tego. Pana któ­ry prze­waż­nie nie wie co. Mówi.

 • Tro­chę powierz­chow­ny ten arty­kuł. Co do tego rad­ne­go zga­dzam się w 100%, że powi­nien zre­zy­gno­wać z man­da­tu — bo po pro­stu wstyd. Przez pry­zmat tego pana, moż­na odbie­rać wszyst­kich rad­nych, a to błąd. W arty­ku­le nie ma wzmian­ki, że ten pan dostał się do rady mia­sta z listy PISu i w klu­bie pisu zasia­da. PIS dał swo­je­go naj­lep­sze­go czło­wie­ka na lide­ra listy — to mają do zapro­po­no­wa­nia, wszyst­ko co naj­lep­sze. Uwa­żam, że każ­dy kan­dy­dat na rad­ne­go powi­nien przejść bada­nia zdro­wot­ne w tym te psychiatryczne.

 • przy­naj­mniej dostar­cza nam humo­ru w tym trud­nym dla nas czasie:)

 • Pani Redak­tor. Robi Pani ze swo­jej gaze­ty Super Eks­pres. Cią­gle pro­mu­je Pani te wywo­dy i sztucz­ne skan­da­le RW. Ma Pani sła­bość do dziw­nych osób. Naj­pierw Pani ulu­bień­cem był rad­ny HG. Teraz RW. Jest tyle pro­ble­mow w mie­ście i regio­nie. Wstyd.….. Ja i moi przy­ja­cie­le odpusz­cza­my lek­tu­rę tej gaze­ty. Żenu­ją­cy Pseu­do­rad­ny nie inte­re­su­je nas. Jeże­li prze­sta­nie­cie o nim pisać sam się unicestwi.

  • Praw­da, na szczę­ście sami doko­nu­ją samo­znisz­cze­nia kto dziś mówi o Panu G? Nie pomógł mu nawet pomnik rebe. Nie­ba­wem nikt nie wspo­mni o Rad­nym W. Podob­nie jak nikt nie wspo­mi­na Kono­no­wi­cza. Ten sam poziom.

OSTATNIE