Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
CZY ARDNY WISOWATY ŁAMIE PRAWO

Czy radny biznesmen łamie prawo i czy grozi mu utrata mandatu?

Zgodnie z art. 24f. ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W grudniu 2021 roku redakcja miasto-gazety.pl wystąpiła do jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich o udostępnienie skanów wszystkich faktur związanych z radnym Dobra Wspólnego Bogusławem Wisowatym. W szczególności tych faktur, które zostały opłacone ze środków finansowych ełckich spółek i jednostek organizacyjnych na rzecz firmy radnego w ostatnich pięciu latach.

Na podstawie otrzymanych dokumentów redakcja miasto-gazety.pl ustaliła, że firma radnego Bogusława Wisowatego świadczyła usługi dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz szpitala miejskiego Pro-Medica. Dodatkowo radny wpłacał „darowizny” na rzecz ełckich masowych imprez organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury, za co w zamian otrzymywał reklamę swojej firmy w postaci logo firmowego zamieszczonego na stronie internetowej ECK czy plakatach promujących imprezy, za które płaciła jednostka miejska.

Miasto-gazeta.pl, występując do jednostek i spółek o dokumenty, brało pod uwagę tylko obecną kadencję radnego.

Biznesmen

Bogusław Wisowaty prowadzi działalności gospodarczą od 1995 roku pod nazwą Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty. Na pełnomocnika firmy wyznaczył swoją córkę – to aktualne dane pochodzące z CEIDG. Przeważającym profilem jego działalności są roboty drogowe. Przedsiębiorstwo zajmuje się również usługami budowlanymi, wynajmem sprzętu specjalistycznego, usługami tartacznymi oraz sprzedażą gazów technicznych.

Radny DW

W 2018 roku Bogusław Wisowaty uzyskał po raz kolejny mandat do Rady Miasta Ełku, zdobywając 515 głosów. Startował z list Komitetu Wyborczego Wyborców Dobro Wspólne.

Takie są fakty

O ile radny Bogusław Wisowaty dla szpitala czy ełckiego MOSiR-u świadczył usługi sporadycznie (sprzedaż desek czy naprawa siłowników), to w przypadku PWiK-u, usługę sprzedaży gazów technicznych, dzierżawienia butli gazowych czy usług transportowych, prowadził w sposób ciągły (od listopada 2018 r. do daty naszego zapytania grudzień 2021 r.). Praktycznie co miesiąc PWiK otrzymywało od firmy radnego fakturę do zapłaty.

Co na to prawo i sąd?

Radnemu, który prowadzi działalność na mieniu komunalnym, grozi utrata mandatu.

Czy materiał dowodowy (ponad 40 faktur), który zebrała redakcja, może świadczyć o tym, że radny Bogusław Wisowaty narusza przepisy antykorupcyjne? 

Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

„Ograniczeniem tej wolności jest właśnie przepis art. 24f ust. 1 u.s.g., który jest przepisem ustawowym. Z kolei wzgląd na „ważny interes publiczny” przejawia się w tym, że zakaz ma eliminować sytuacje mogące rodzić wątpliwość co do istnienia jakichkolwiek powiązań między działalnością radnego a wykorzystaniem mienia komunalnego (cyt. za Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Pod pojęciem mienia komunalnego, definiowanego przez ustawę o samorządzie gminnym, należy rozumieć, że mieniem komunalnym jest „własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Oznacza to, że każda jednostka organizacyjna miasta taka np. jak MOSiR czy ECK wchodzi w skład mienia komunalnego. Tak samo należy postrzegać spółki miejskie, jak szpital, PWiK czy PUK. Mienia komunalnego nie definiuje tylko sama nieruchomość, ale także wszystko, co ma jakąkolwiek wartość majątkową i może być wyrażone w pieniądzu.

W jednym z najnowszych (2021 r.) wyroków czytamy „niewątpliwie wykorzystywaniem mienia gminnego w znaczeniu art. 24f ust. 1 u.s.g. jest także uzyskiwanie wynagrodzenia za usługi wykonane przez radnego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na rzecz gminnych osób prawnych, np. spółki z o.o., której jedynym wspólnikiem posiadającym całość udziałów jest gmina”.

„W sytuacji, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą ze spółką prawa handlowego, w której macierzysta gmina ma 100% udziałów, nie sposób bowiem przyjąć, że jego działalność nie odnosi się do mienia gminy. Odmienna interpretacja art. 24f ust. 1 w zw. z art. 43 ustawy prowadziłaby w istocie rzeczy do obejścia zakazu, o którym stanowi art. 24f ust. 1 u.s.g. Prowadząc działalność z wykorzystaniem mienia takiej spółki, radny prowadzi działalność gospodarczą z gminą, w której uzyskał mandat” (za NSA 2017 r.).

Powołując się zatem na ww. wyroki, należałoby przyjąć, że sprzedaż jakichkolwiek usług przez firmę radnego Bogusława Wisowatego spółkom komunalnym, w których 100% udziałów ma Gmina Miasto Ełk, jest prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.

Nie ma też usprawiedliwienia dla sporadycznego i za niewielką kwotę wykorzystania mienia komunalnego przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą. Art. 24f ust. 1 u.s.g. (zakaz) obejmuje, wg NSA, także jednorazowe świadczenie odpłatnej usługi na rzecz gminy. Na rzecz gminy oznacza także na rzecz jej spółki czy jednostki organizacyjnej.

 Wisowaty chce poznać swoje własne faktury

Dlaczego pan jako radny świadczył usługi dla spółek komunalnych w obecnej kadencji — takie pytanie skierowaliśmy do radnego Wisowatego, jednocześnie zaznaczając, że posiadamy dowody (faktury) o tym świadczące.

Informuję, iż nigdy nie brałem udziału w zamówieniach publicznych organizowanych przez mienie komunalne miasta. Ponadto sprzedażą, handlem w moim przedsiębiorstwie zajmują się osoby do tego wyznaczone oraz odpowiedzialne za wystawianie faktur — czytamy w przesłanej nam odpowiedzi radnego.

Problem jednak w tym, że my nie pytaliśmy o to, czy radny bierze udział w gminnych przetargach ani o to, kto podpisuje faktury. Ta wymówka mająca, być może usprawiedliwić naganne postępowanie radnego lub próba złożenia winy na inną osobę, nijak ma się do prawdy. Bo pod niektórymi fakturami widnieje podpis radnego. To, że radny nie brał udziału w przetargach, nie oznacza, że sprawując mandat radnego, może prowadzić działalność na mieniu komunalnym na zasadzie tzw. powszechnej dostępności. W przypadku radnego ten zakres jest bardzo wąski.

Radny w odpowiedzi na pytanie kieruje do nas też prośbę o konkretne przedstawienie faktur, z których wynika, iż prowadzi działalność na mieniu komunalnym, tak aby mógł rzeczowo wypowiedzieć się w tej sprawie.

Dlatego zgodnie z wolą Bogusława Wisowatego i w interesie publicznym redakcja miasto-gazety.pl złoży wniosek do Rady Miasta Ełku w jego sprawie i umożliwi mu złożenie wyjaśnień.

Redakcja wierzy też, że zgodnie z zadeklarowanymi celami stowarzyszenia „Dobro Wspólne”, a mianowicie „zwalczania wszelkich form niesprawiedliwości społecznej, zjawisk patologicznych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym”, zadanie to nabierze realnego kształtu, nawet w przypadku, jeżeli chodzi o samego wiceprezesa tego stowarzyszenia Bogusława Wisowatego.

© Licencja na publikację
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Miasto-gazeta.pl

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Komentarze

10 Komentarze

 • Ta sprawa zniknie tak szybko jak się pojawiła.

  • Zobaczymy?

 • No to Boguś wpadł w tarapaty.

  • Jakie znów tarapaty? To jeden artykuł w gazetce o mikrym zasięgu. Tarapaty to się zaczną dopiero po wyroku sądowym w I instancji, nieprawomocnym – o ile oczywiście nie będzie umorzenia lub uniewinnienia.

   • (Nie)tutejszy, to nie jest sprawa z zakresu prawa karnego. W tym przypadku nie zaistniało żadne przestępstwo. Tutaj chodzi o to, czego nie wolno robić radnemu, jeżeli chce być radnym.

    • Nie tak do końca. Trzeba się temu tylko dobrze przyjrzeć, a będą efekty.

 • No i sam pan Wisowaty otworzył Puszkę Pandory!
  Tylko nie pomyślał,że to może też działać w odwrotnym kierunku!
  Mówiąc potocznie ” KARMA WRACA” !

 • Teraz widać jak Ełkiem rządzi układ. CBA powinno tu przyjechać

  • A mieli być tacy ładni amerykańscy na czele z naszym „prezydętem” a tutaj wychodzi o co w tym wszystkim od początku chodziło i chodzi. Gonić całe to zakłamane towarzystwo, bo nic z tego dobre nie wyjdzie.

 • Sprawdzać i do CBA, aby pogonić ludzi wspierających te niejasne układy w mieście. Dość tego. A gdzie nasz „uwielbiany” przez rzekomo szerokie grono wyborców”prezydęt”. Widzi i nie reaguje. Widocznie to jemu pasuje.

Comments are closed.