Strona główna » Opinie » Czy to już polityka ciepłej wody w kranie?
Opinie Polityka

Czy to już polityka ciepłej wody w kranie?

foto: Renata Szymaszko

Albo pro­jekt budże­tu na 2018 rok był robio­ny na chyb­ci­ka i nie uwzględ­nio­no w nim wszyst­kich pla­no­wa­nych inwe­sty­cji, albo brak pomy­słów i wypa­le­nie daje o sobie znać. Bowiem przed­sta­wio­ne zało­że­nia inwe­sty­cyj­ne raczej nie zaskakują.

Nie zaska­ku­je też dla­te­go, że dużo w nim drob­nych inwe­sty­cji, tych wiel­kich jak na razie próż­no szu­kać. Waż­nym ele­men­tem są też finan­se. Docho­dy budże­tu mia­sta wyno­szą 267 299 366 zł, wydat­ki 291 073 000 zł, a to ozna­cza, że urząd wyda­je wię­cej niż ma. Nie­do­bór (defi­cyt) mia­sto zamie­rza pokryć z zacią­gnię­tych kre­dy­tów – 21 500 000 zł oraz z wol­nych środ­ków z lat ubie­głych – 7 273 634 zł. Mia­sto w 2017 zakła­da­ło emi­sję obli­ga­cji, jed­nak te nie zosta­ły wyemitowane.

Jed­nym z powo­dów jest fakt, że część zakła­da­nych tego­rocz­nych inwe­sty­cji nie zosta­ła wyko­na­na m.in. ze wzglę­du na brak odpo­wie­dzi na ogło­sze­nia prze­tar­go­we. Tak duże docho­dy (267 299 366 zł) mia­sto ma m.in. dla­te­go, że wpi­su­je się w nie sub­wen­cję celo­wą, jaką jest 500+. Jesz­cze nie tak daw­no więk­sza część samo­rzą­dów wyszła z hasłem to naj­więk­szy budżet w histo­rii mia­sta”. I owszem, jeże­li zasi­li­ły go pań­stwo­we pie­nią­dze, jed­nak te jak szyb­ko przy­szły, tak i wyszły, bowiem nie moż­na ich wyko­rzy­stać na inny cel, więc kwo­ty te przy­czy­ni­ły się tyl­ko do wpi­su w tabel­kach”, nato­miast nijak prze­ło­ży­ły się na wydat­ki inwe­sty­cyj­ne. W przed­sta­wio­nym pro­jek­cie budże­tu mia­sta próż­no szu­kać moder­ni­za­cji ul. Woj­ska Pol­skie­go, bo jak na razie na prze­szko­dzie stoi decy­zja RDOŚ. Co pla­nu­je się w 2018 roku? Mia­no­wi­cie dokoń­cze­nie tego, co już się zaczę­ło. Poja­wia­ją się też nowe wyzwa­nia inwe­sty­cyj­ne, cho­ciaż­by w for­mie pro­jek­tów, ale te są dopie­ro wstę­pem do reali­za­cji, któ­re mogą nastą­pić w póź­niej­szych latach.

Co m.in. znaj­du­je­my w zapo­wie­dziach budże­tu na przy­szły rok?

Mia­sto będzie reali­zo­wa­ło pro­jek­ty doty­czą­ce dal­szej rewi­ta­li­za­cji i moder­ni­za­cji ełc­kich podwó­rek na ul. Świac­kie­go Sępa”1, ul. Moniusz­ki 17,19, ul. Orzesz­ko­wej 15, 17, 19, 21, ul. Mic­kie­wi­cza 26, 28, 32, 33, 35, 27, 29, 31, 39, ul. Cho­pi­na 9, 19, 21, 23, ul. Sło­wac­kie­go 22 a, ul. Kościusz­ki 1,10, ‑ul. Wawel­ska 1 – 15, 11. ul. Armii Kra­jo­wej 38 – 58 oraz rewi­ta­li­zo­wa­ło zde­gra­do­wa­ne tere­ny komu­nal­ne nad rze­ką Ełk u zbie­gu ul. Par­ko­wej i Woj­ska Pol­skie­go (Etap III i IV).

Adap­ta­cja budyn­ku przy ul. Kościusz­ki 27a

— Cen­trum Rewi­ta­li­za­cji Spo­łecz­nej w Ełku-Inwe­sty­cja pole­ga na prze­bu­do­wie i adap­ta­cji pod cele spo­łecz­ne poko­sza­ro­we­go obiek­tu przy ul. Kościusz­ki 27A w Ełku wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem tere­nu wokół budyn­ku i prze­bu­do­wą dro­gi dojaz­do­wej z utwo­rze­niem miejsc parkingowych.

Budo­wa Par­ku Odkryw­ców Kolei na tere­nie Ełc­kiej Kolei Wąsko­to­ro­wej – etap II

— Przed­mio­tem pro­jek­tu będzie wyko­na­nie nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści: robo­ty budow­la­ne pole­ga­ją­ce na wyko­na­niu cią­gów jezd­nych (dro­gi wewnętrz­nej, dojaz­do­wej do Par­ku Odkryw­ców Kolei), cią­gów pie­szych, insta­la­cji 10 szt. urzą­dzeń edu­ka­cyj­nych, mon­ta­żu ławek, koszy na śmie­ci, punk­tów oświe­tle­nio­wych, wyko­na­niu par­kin­gów, utwar­dzo­nych pla­cy­ków pod insta­la­cję urzą­dzeń edu­ka­cyj­nych, prze­bu­do­wie wschod­nie­go ogro­dze­nia dział­ki, wyko­na­nie przy­łą­czy do sie­ci, utwo­rze­niu tere­nów zie­lo­nych oraz roz­biór­ce piw­nicz­ki (maga­zy­nu paliw) znaj­du­ją­cej się w złym sta­nie technicznym.

Budo­wa ul. K.K. Baczyń­skie­go — (pro­jekt + realizacja)

— W ramach zada­nia prze­wi­du­je się wyko­na­nie frag­men­tu dro­gi o dłu­go­ści ok. 100 mb łączą­cej uli­ce na os. Kaj­ki I z ul. 11-go Listopada.

Budo­wa ul. św. M.M. Kol­be­go, ul. św. Fran­cisz­ka, ul. Domi­ni­ka Savio i ul. M T z Kalkuty

— W ramach zada­nia pla­no­wa­ne jest wyko­na­nie frag­men­tu dro­gi dojaz­do­wej do pla­ży miej­skiej w cią­gu uli­cy Kol­be­go na os. Jezior­na, poprze­dzo­ne opra­co­wa­niem doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej. Wyko­na­nie robót dro­go­wych pla­no­wa­ne jest po zre­ali­zo­wa­niu makro­ni­we­la­cji tere­nu pod przy­szłą pla­żę miejską.

Prze­bu­do­wa ul. Bora Komo­row­skie­go w Ełku na odcin­ku od ul. Piw­ni­ka Ponu­re­go do ul. Witosa

— W ramach inwe­sty­cji prze­wi­du­je się: budo­wę ul. Bora Komo­row­skie­go na odcin­ku od uli­cy Piw­ni­ka Ponu­re­go do uli­cy Wito­sa (dłu­gość dro­gi: 0,246 km, sze­ro­kość jezd­ni: 6 m), prze­bu­do­wę skrzy­żo­wa­nia z ul. Gro­ta Rowec­kie­go, budo­wę cią­gów pie­szych, budo­wę kana­li­za­cji desz­czo­wej wraz z pod­łą­cze­nia­mi wpu­stów ulicz­nych, budo­wę oświe­tle­nia ulicz­ne­go, budo­wę kana­łu tech­no­lo­gicz­ne­go. Zada­nie reali­zo­wa­ne będzie w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Gmin­nej i Powia­to­wej Infra­struk­tu­ry Dro­go­wej na lata 2016 – 2019.

Budo­wa ul. 07KDW (dro­ga bez nazwy jesz­cze) osie­dle Tuwima

— Pla­no­wa­ne jest wyko­na­nie nawierzch­ni dro­gi łączą­cej uli­cę Miło­sza z ul. 09KDW na os. Kaj­ki II o dłu­go­ści ok. 130 m z odwod­nie­niem oraz oświe­tle­niem ulicz­nym i wyko­na­niem przy­łą­cza wodo­cią­go­we­go do zdro­ju ulicznego.

Mówie­nie o ambit­nym budże­cie jest w mojej oce­nie prze­sa­dzo­ne. Jak­by wiel­kie­go halo” w pla­nach nie ma. Pro­jekt raczej sztam­po­wy, powta­rza­ją­cy się i podob­ny do poprzed­nie­go, wszak koń­czą­cy pew­ną wizję Ełku. Par­ki, podwór­ka, pla­ża, cypel, ścież­ki rowe­ro­we, to zna­my już z donie­sień medial­nych. Bra­ku­je stra­te­gicz­nych inwe­sty­cji na mia­rę uli­cy Suwal­skiej. Więk­szość unij­nych fun­du­szy na inwe­sty­cje pocho­dzi z puli ZIT. To oko­ło 20 mln euro, któ­re tra­fia do nasze­go regio­nu w ramach pod­pi­sa­nej w lip­cu 2016 roku umo­wy. Trze­ba też przy­znać, że mia­sto kon­se­kwent­nie reali­zu­je zitow­skie zało­że­nia. Jed­nak cza­sa­mi rodzi się pyta­nie, czy opła­ca się reali­zo­wać nie­któ­re pomy­sły, tyl­ko dla­te­go, że Unia daje na nie pie­nią­dze. Chy­ba nie war­to trzy­mać się zało­że­nia, że jak jest mamo­na, to ją trze­ba wydać. A może w naszym mie­ście nie ma już co robić?„Ciepła woda w kra­nie” to ale­go­ria, któ­ra zosta­ła uży­ta w tytu­le i odwo­łu­je się do wypo­wie­dzi pre­zy­den­ta Ełku dla Radia 5, „(…ale będzie­my reali­zo­wa­li tak­że zada­nia bie­żą­ce, takie jak oświe­tle­nie ulic, odśnie­ża­nie, zapew­nie­nie dosta­wy wody, odbio­ru ście­ków…”). Ta wzmian­ka dosko­na­le odda­je zasad­ność uży­cia tej meta­fo­ry, któ­ra ozna­cza, że samo­rząd zapew­ni moż­li­wo­ści potrzeb­ne do zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb miesz­kań­ców. A może nale­ży cie­szyć się z tego, że nas jesz­cze na to stać. 🙄 🙂

 • Budo­wa ul. Jezior­na pomię­dzy uli­ca­mi Jana Paw­ła II a Gra­jew­ską – projekt
 • Pro­jekt prze­bu­do­wy ul. Kolejowej
 • Budo­wa par­kin­gu przy ul. Matej­ki – projekt
 • Pro­jekt budo­wy połą­cze­nia dro­go­we­go od ul. Kościusz­ki do ul. Emi­lii Plater
 • Pro­jekt budo­wy ul. św. Woj­cie­cha i ul. Rafa­ła Kalinowskiego
 • Budo­wa chod­ni­ka na ul. Wiel­ka­noc­nej od Bie­dron­ki do cią­gu pie­szo – rowe­ro­we­go — projekt
 • Pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów komu­nal­nych wokół jezior­ka na osie­dlu Pół­noc II
 • Zago­spo­da­ro­wa­nie tury­stycz­ne wzdłuż rze­ki Ełk poprzez budo­wę ście­żek rowe­ro­wych, roz­bu­do­wę tere­nów rekre­acyj­nych wraz z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą – pro­jekt. W ramach zada­nia wyko­na­ny zosta­nie pro­jekt budo­wy ścież­ki pie­szo – rowe­ro­wej łączą­cej Plac Jana Paw­ła II z ul. Suwal­ską wzdłuż rze­ki Ełk. Wyko­na­nie pro­jek­tu jest uwa­run­ko­wa­ne prze­ję­ciem od PKP tere­nu Ełc­kiej Kolei Wąskotorowej.
 • Pro­jekt roz­wo­ju bazy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5 os. Jeziorna
 • Pro­jekt skwe­ru Krzy­ża­now­skie­go Wil­ka” przy ul. Słowackiego
 • Pro­jekt ście­żek rowe­ro­wych w ul. Baran­ki i ul. Kol­be­go na os. Jeziorna.
 • Hala spor­to­wa przy ZSS
 • Prze­bu­do­wa infra­struk­tu­ry publicz­nej w rejo­nie cypla przy ul. Pięk­nej na os. Bogdanowicza
 • Popra­wa jako­ści śro­do­wi­ska miej­skie­go poprzez zwięk­sze­nie tere­nów zie­le­ni w mie­ście Ełk – Park Miej­ski na os. Grun­waldz­kim ul. Ksią­żąt Mazo­wiec­kich – II etap
 • Popra­wa jako­ści śro­do­wi­ska miej­skie­go poprzez zwięk­sze­nie tere­nów zie­le­ni w mie­ście Ełk – Park Miej­ski na os. Kaj­ki ul. Szo­sa Obwo­do­wa – II etap
 • Budo­wa sepa­ra­to­ra w ul. Mat­ki Tere­sy z Kal­ku­ty z sys­te­mem podczyszczania.
 • Budo­wa sepa­ra­to­ra przy ul. Kiliń­skie­go (pro­jekt + realizacja).
 • Adap­ta­cja budyn­ku przy ul. Kościusz­ki 27a — Cen­trum Rewi­ta­li­za­cji Spo­łecz­nej w Ełku
 • Roz­bu­do­wa z nad­bu­do­wą Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Ełku
 • Two­rze­nie infra­struk­tu­ry do prac ani­ma­cyj­nych z dzieć­mi i mło­dzie­żą w śro­do­wi­sku otwar­tym — Mały sport na wiel­kich osiedlach”
 • Budo­wa win­dy w budyn­ku SP 7 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi w Ełku
 • Wypo­sa­że­nie ełc­kich szkół w sprzęt i mate­ria­ły dydaktyczne
 • Budo­wa budyn­ku miesz­kal­ne­go wie­lo­ro­dzin­ne­go z miesz­ka­nia­mi socjal­ny­mi przy ul. Kole­jo­wej w Ełku (budy­nek B)
 • Roz­bu­do­wa ście­żek rowe­ro­wych w Ełku poprzez utwo­rze­nie ścież­ki rowe­ro­wej nad Jezio­rem Ełc­kim od ul. Zamkowej
 • Roz­bu­do­wa ście­żek rowe­ro­wych nad rze­ką Ełk wraz z infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą w Ełku
 • Zago­spo­da­ro­wa­nie brze­gu Jezio­ra Ełc­kie­go na cyplu dla roz­wo­ju tury­sty­ki i rekreacji
 • Roz­wój tury­sty­ki opar­tej o dzie­dzic­two natu­ral­ne i kul­tu­ral­ne trans­gra­nicz­nych miast Ełku i Kowna
 • Budo­wa cią­gu pie­szo – rowe­ro­we­go pomię­dzy ul. Wiel­ka­noc­ną i ul. M.M. Kol­be­go os. Jeziorna
 • Zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nów usy­tu­owa­nych na zaple­czu budyn­ków PEC przy ul. Kochanowskiego
 • Moder­ni­za­cja nawierzch­ni jezd­ni wraz ze stud­nia­mi kana­li­za­cyj­ny­mi na ul. Poprzecznej
 • Roz­wój zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu publicz­ne­go w Mie­ście Ełku
 • Prze­bu­do­wa linii komu­ni­ka­cji miej­skiej nr 3 i 5 w celu popra­wy trans­por­tu publicz­ne­go w mie­ście Ełku – I etap

5 komentarzy

napisz komentarz
 • Rok 2018 to rok wybor­czy . Gdy­by więc Pre­zy­dent wpro­wa­dził jakieś wiel­kie” inwe­sty­cje to było­by gło­śno, że to taka kieł­ba­sa wybor­cza”. A ja tu widzę wie­le przy­go­to­wań pro­jek­to­wych, zapew­ne w celu pozy­ska­nia środ­ków. Ech jesz­cze się takie nie uro­dził … jak to mawiał klasyk !!

  • Sza­now­ny kole­go. Mi nie chodzi,że rok 2018 jest rokiem wybor­czym. Ja piszę i widzę cało­kształt Pre­zy­den­tu­ry Pana T. Andru­kie­wi­cza. Pro­szę mi podać przy­kład powsta­nia w Ełku choć jed­ne­go duże­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go od począt­ku gdy fotel Pre­zy­den­ta w Ełku objął pan Andru­kie­wicz i Razem z nim więk­szość ma Dobro Wspól­ne czy­li zaple­cze Poli­tycz­ne Pre­zy­den­ta. W taki spo­sób wszyst­kie pro­jek­ty zgło­szo­ne przez DW lub Pre­zy­den­ta Ełku zawsze będą mia­ły więk­szość. Owszem budo­wa par­ków, skwe­rów, rewi­ta­li­za­cja podwó­rek odna­wia­nie kamie­nic w tej kwe­stii peł­na zgo­da. Ale co z kwe­stią zatrzy­ma­nia mło­dych ludzi w mie­ście. Brak per­spek­ty­wy god­nych zarob­ków. A Ci co chcą zostać mają cały czas pod gór­kę bo bez zna­jo­mo­ści pra­cy nie uświad­czysz lub będziesz mimo 2 a nawet 3 fakul­te­tów zara­biał naj­niż­szą kra­jo­wą. A co z SSSE Suwałki/Ełk. W Suwał­kach peł­ny roz­wój a w Ełku peł­ny ZASTÓJ” !

 • Sza­now­ny Panie Prezydencie
  Nasze mia­sto Ełk to przede wszyst­kim mło­dzi Oby­wa­te­le a nie eme­ry­ci! Czas wresz­cie zacząć pro­mo­wać Nasz Ełk jako mia­sto przy­ja­zne dla inwe­sty­cji. By mło­dzi ludzie przy­szłość Ełku nie ucie­ka­ła za gra­ni­cę lub w Polskę.Gdzie są tzw fabry­ka wie­sza­ków, IKEA nawet słyn­na już na całą Pol­skę Gale­ria Ara­berl­la. Dla­cze­go mia­sto (urząd) nie wytłu­ma­czy się z tych zwo­dzą­cych za nos Nas szum­nie zapo­wia­da­nych inwe­sty­cji któ­re nie powsta­ły. Żad­nych infor­ma­cji (tajem­ni­ca poli­szy­ne­la) dla­cze­go nie powsta­nie itp. A nie rzu­ca­nie new­sów i dawa­nie ludziom nadziei że w Ełku coś się dzie­je. A co z SSSE Suwałki/Ełk. Dla­cze­go w Suwał­kach mogą sobie pora­dzić a u Nas nie. Dużo jest zna­ków zapy­ta­nia ale widzę,że nie­któ­re lokal­ne Media boją się zada­wać trud­ne pyta­nia dla wło­da­rzy miasta !

 • Dro­gi do setek gara­ży przy ul.Gizewiusza to czoł­go­wi­sko !Gdzie idą podat­ki pła­co­ne za te garaże?