Strona główna » Opinie » Czy to już polityka ciepłej wody w kranie?
Opinie Polityka

Czy to już polityka ciepłej wody w kranie?

foto: Renata Szymaszko

Albo projekt budżetu na 2018 rok był robiony na chybcika i nie uwzględniono w nim wszystkich planowanych inwestycji, albo brak pomysłów i wypalenie daje o sobie znać. Bowiem przedstawione założenia inwestycyjne raczej nie zaskakują.

Nie zaskakuje też dlatego, że dużo w nim drobnych inwestycji, tych wielkich jak na razie próżno szukać. Ważnym elementem są też finanse. Dochody budżetu miasta wynoszą 267 299 366 zł, wydatki 291 073 000 zł, a to oznacza, że urząd wydaje więcej niż ma. Niedobór (deficyt) miasto zamierza pokryć z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych – 7 273 634 zł. Miasto w 2017 zakładało emisję obligacji, jednak te nie zostały wyemitowane.

Jednym z powodów jest fakt, że część zakładanych tegorocznych inwestycji nie została wykonana m.in. ze względu na brak odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe. Tak duże dochody (267 299 366 zł) miasto ma m.in. dlatego, że wpisuje się w nie subwencję celową, jaką jest 500+. Jeszcze nie tak dawno większa część samorządów wyszła z hasłem „to największy budżet w historii miasta”. I owszem, jeżeli zasiliły go państwowe pieniądze, jednak te jak szybko przyszły, tak i wyszły, bowiem nie można ich wykorzystać na inny cel, więc kwoty te przyczyniły się tylko do „wpisu w tabelkach”, natomiast nijak przełożyły się na wydatki inwestycyjne. W przedstawionym projekcie budżetu miasta próżno szukać modernizacji ul. Wojska Polskiego, bo jak na razie na przeszkodzie stoi decyzja RDOŚ. Co planuje się w 2018 roku? Mianowicie dokończenie tego, co już się zaczęło. Pojawiają się też nowe wyzwania inwestycyjne, chociażby w formie projektów, ale te są dopiero wstępem do realizacji, które mogą nastąpić w późniejszych latach.

Co m.in. znajdujemy w zapowiedziach budżetu na przyszły rok?

Miasto będzie realizowało projekty dotyczące dalszej rewitalizacji i modernizacji ełckich podwórek na ul. Świackiego „Sępa”1, ul. Moniuszki 17,19, ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21, ul. Mickiewicza 26, 28, 32, 33, 35, 27, 29, 31, 39, ul. Chopina 9, 19, 21, 23, ul. Słowackiego 22 a, ul. Kościuszki 1,10, -ul. Wawelska 1-15, 11. ul. Armii Krajowej 38-58 oraz rewitalizowało zdegradowane tereny komunalne nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (Etap III i IV).

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a

— Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku-Inwestycja polega na przebudowie i adaptacji pod cele społeczne pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27A w Ełku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudową drogi dojazdowej z utworzeniem miejsc parkingowych.

Budowa Parku Odkrywców Kolei na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej – etap II

— Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących czynności: roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągów jezdnych (drogi wewnętrznej, dojazdowej do Parku Odkrywców Kolei), ciągów pieszych, instalacji 10 szt. urządzeń edukacyjnych, montażu ławek, koszy na śmieci, punktów oświetleniowych, wykonaniu parkingów, utwardzonych placyków pod instalację urządzeń edukacyjnych, przebudowie wschodniego ogrodzenia działki, wykonanie przyłączy do sieci, utworzeniu terenów zielonych oraz rozbiórce piwniczki (magazynu paliw) znajdującej się w złym stanie technicznym.

Budowa ul. K.K. Baczyńskiego – (projekt + realizacja)

— W ramach zadania przewiduje się wykonanie fragmentu drogi o długości ok. 100 mb łączącej ulice na os. Kajki I z ul. 11-go Listopada.

Budowa ul. św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. M T z Kalkuty

— W ramach zadania planowane jest wykonanie fragmentu drogi dojazdowej do plaży miejskiej w ciągu ulicy Kolbego na os. Jeziorna, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie robót drogowych planowane jest po zrealizowaniu makroniwelacji terenu pod przyszłą plażę miejską.

Przebudowa ul. Bora Komorowskiego w Ełku na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosa

— W ramach inwestycji przewiduje się: budowę ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa (długość drogi: 0,246 km, szerokość jezdni: 6 m), przebudowę skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego, budowę ciągów pieszych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Budowa ul. 07KDW (droga bez nazwy jeszcze) osiedle Tuwima

— Planowane jest wykonanie nawierzchni drogi łączącej ulicę Miłosza z ul. 09KDW na os. Kajki II o długości ok. 130 m z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym i wykonaniem przyłącza wodociągowego do zdroju ulicznego.

Mówienie o ambitnym budżecie jest w mojej ocenie przesadzone. Jakby wielkiego „halo” w planach nie ma. Projekt raczej sztampowy, powtarzający się i podobny do poprzedniego, wszak kończący pewną wizję Ełku. Parki, podwórka, plaża, cypel, ścieżki rowerowe, to znamy już z doniesień medialnych. Brakuje strategicznych inwestycji na miarę ulicy Suwalskiej. Większość unijnych funduszy na inwestycje pochodzi z puli ZIT. To około 20 mln euro, które trafia do naszego regionu w ramach podpisanej w lipcu 2016 roku umowy. Trzeba też przyznać, że miasto konsekwentnie realizuje zitowskie założenia. Jednak czasami rodzi się pytanie, czy opłaca się realizować niektóre pomysły, tylko dlatego, że Unia daje na nie pieniądze. Chyba nie warto trzymać się założenia, że jak jest mamona, to ją trzeba wydać. A może w naszym mieście nie ma już co robić?„Ciepła woda w kranie” to alegoria, która została użyta w tytule i odwołuje się do wypowiedzi prezydenta Ełku dla Radia 5, „(…ale będziemy realizowali także zadania bieżące, takie jak oświetlenie ulic, odśnieżanie, zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków…”). Ta wzmianka doskonale oddaje zasadność użycia tej metafory, która oznacza, że samorząd zapewni możliwości potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. A może należy cieszyć się z tego, że nas jeszcze na to stać.  🙄  🙂

 • Budowa ul. Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską – projekt
 • Projekt przebudowy ul. Kolejowej
 • Budowa parkingu przy ul. Matejki – projekt
 • Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater
 • Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego
 • Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo – rowerowego — projekt
 • Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziorka na osiedlu Północ II
 • Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą–projekt. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Ełk. Wykonanie projektu jest uwarunkowane przejęciem od PKP terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
 • Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna
 • Projekt skweru Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego
 • Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna.
 • Hala sportowa przy ZSS
 • Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza
 • Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk – Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich – II etap
 • Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk – Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa – II etap
 • Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania.
 • Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja).
 • Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku
 • Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
 • Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”
 • Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
 • Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku
 • Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji
 • Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna
 • Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M.M. Kolbego os. Jeziorna
 • Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego
 • Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej
 • Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku
 • Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap

5 komentarzy

napisz komentarz
 • Rok 2018 to rok wyborczy . Gdyby więc Prezydent wprowadził jakieś “wielkie” inwestycje to byłoby głośno, że to taka “kiełbasa wyborcza”. A ja tu widzę wiele przygotowań projektowych, zapewne w celu pozyskania środków. Ech jeszcze się takie nie urodził … jak to mawiał klasyk !!

  • Szanowny kolego. Mi nie chodzi,że rok 2018 jest rokiem wyborczym. Ja piszę i widzę całokształt Prezydentury Pana T. Andrukiewicza. Proszę mi podać przykład powstania w Ełku choć jednego dużego zakładu produkcyjnego od początku gdy fotel Prezydenta w Ełku objął pan Andrukiewicz i Razem z nim większość ma Dobro Wspólne czyli zaplecze Polityczne Prezydenta. W taki sposób wszystkie projekty zgłoszone przez DW lub Prezydenta Ełku zawsze będą miały większość. Owszem budowa parków, skwerów, rewitalizacja podwórek odnawianie kamienic w tej kwestii pełna zgoda. Ale co z kwestią zatrzymania młodych ludzi w mieście. Brak perspektywy godnych zarobków. A Ci co chcą zostać mają cały czas pod górkę bo bez znajomości pracy nie uświadczysz lub będziesz mimo 2 a nawet 3 fakultetów zarabiał najniższą krajową. A co z SSSE Suwałki/Ełk. W Suwałkach pełny rozwój a w Ełku pełny “ZASTÓJ” !

 • Szanowny Panie Prezydencie
  Nasze miasto Ełk to przede wszystkim młodzi Obywatele a nie emeryci! Czas wreszcie zacząć promować Nasz Ełk jako miasto przyjazne dla inwestycji. By młodzi ludzie przyszłość Ełku nie uciekała za granicę lub w Polskę.Gdzie są tzw fabryka wieszaków, IKEA nawet słynna już na całą Polskę Galeria Araberlla. Dlaczego miasto (urząd) nie wytłumaczy się z tych zwodzących za nos Nas szumnie zapowiadanych inwestycji które nie powstały. Żadnych informacji (tajemnica poliszynela) dlaczego nie powstanie itp. A nie rzucanie newsów i dawanie ludziom nadziei ,że w Ełku coś się dzieje. A co z SSSE Suwałki/Ełk. Dlaczego w Suwałkach mogą sobie poradzić a u Nas nie. Dużo jest znaków zapytania ale widzę,że niektóre lokalne Media boją się zadawać trudne pytania dla włodarzy miasta !

 • Drogi do setek garaży przy ul.Gizewiusza to czołgowisko !Gdzie idą podatki płacone za te garaże?

KRONIKA POLICYJNA