Strona główna » Lokalne » Czytelnicy piszą. Czy podrzucanie odpadów jest bezkarne?
Lokalne

Czytelnicy piszą. Czy podrzucanie odpadów jest bezkarne?

— Jako wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 36 postanowiliśmy wziąć śmieciowe sprawy w swoje ręce i zadbać o porządek wokół naszych kontenerów. Zdecydowaliśmy o wybudowaniu wiaty śmietnikowej, która ma odgrodzić nasze śmieci od innych oraz uchronić przed podrzucaniem odpadów z innych wspólnot. Taką decyzję wymusiła na nas konieczność segregowania odpadów — mówi Adam Waszkiewicz — członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Wciąż panuje przekonanie, że wspólne oznacza niczyje. Nic bardziej mylnego! Jeżeli chcesz cieszyć się czystymi ulicami i przestrzenią wolną od zalegających odpadów i zapachów – zatroszcz się o wspólne dobro. Jeśli każdy będzie wyrzucał swoje śmieci, gdzie popadnie, przestrzeń publiczna nigdy nie będzie dobrze wyglądała.

Jako właściciel nieruchomości musisz wyposażyć nieruchomość w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spełnienie obowiązku to ponoszenie dodatkowych kosztów przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe, kosztów, które nie są małe. Koszt właściwego przygotowania, zabezpieczenia i nadzoru nad gromadzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym konkretnym przypadku to około 20 tys. zł. Można zadać pytanie — czy warto ponosić dodatkowy koszt?

Co zyskują członkowie wspólnoty mieszkaniowej:

1. Z pojemników na odpady korzystają jedynie uprawnieni członkowie wspólnoty mieszkaniowej – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, którą zabezpieczono w odpowiednią ilość kontenerów na odpady.
2. Zwiększenie poczucia obowiązku do właściwej segregacji odpadów na minimalnym poziomie (istnieje odpowiedzialność zbiorowa wszystkich współwłaścicieli)
3. Możliwość utrzymania porządku wokół kontenerów oraz określenie realnej ilości gromadzonych odpadów poszczególnych frakcji przez wspólnotę mieszkaniową.
4. Wyeliminowanie podrzucania odpadów przez przypadkowe osoby spoza grona właścicieli nieruchomości.
5. Uniemożliwienie podrzucania odpadów przez właścicieli lokali, w których nie zamieszkują mieszkańcy, z pobliskich budynków.

Należy się wyjaśnienie, że nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (czyli tzw. lokale usługowe) winny być wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych dostosowane do ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące minimalne tygodniowe normy ilości odpadów.

Dla przykładu:
Nieruchomości niezamieszkałe znajdujących się w budynku wielolokalowym:
a) budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biura – 10 l na każdego pracownika, jednak, co najmniej jeden pojemnik 110 l – 120 l;
b) lokale handlowe – 20 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l na lokal;
c) lokale gastronomiczne (restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne) – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
d) zakłady usługowe i produkcyjne – 10 l na każdą osobę pracującą, jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l.

Czy podrzucanie odpadów jest bezkarne?

Wyrzucanie śmieci nie do swojego kontenera lub ich podrzucanie pod zamknięty kontener jest traktowane jako wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości 500 zł. Art. 145 kodeksu wykroczeń „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Należy pamiętać, że za zgromadzone odpadów odpowiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie karę, jeśli odpady zostaną umieszczone w niewłaściwym miejscu.

Powyższe dane i regulacje pochodzą z Uchwały NR XV.141.2020 RADY MIASTA EŁKU z 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku. Czy nasz urząd za tym nadąża?

(Adam Waszkiewicz)