Strona główna » Lokalne » EŁK: Darmowe lodowe ferie z ełcką Strażą Miejską
Lokalne

EŁK: Darmowe lodowe ferie z ełcką Strażą Miejską

Straż Miej­ska w Ełku zapra­sza dzie­ci w dniach 26 i 29 stycz­nia oraz 2 i 5 lute­go 2016 r. w godz. 11:30 – 12:30 do bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z lodo­wi­ska MOSiR w Ełku. Akcja ma na celu pro­mo­wa­nie bez­piecz­ne­go spę­dza­nia ferii oraz cza­su wol­ne­go. Zapi­sy trwa­ją. Ilość miejsc ograniczona.

Mając na uwa­dze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo dzie­ci pod­czas ferii zimo­wych, ełc­ka Straż Miej­ska zapra­sza do bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z lodo­wi­ska MOSiR przy sta­dio­nie miej­skim w dniach 26 i 29 stycz­nia oraz 2 i 5 lute­go 2016 r. w godz. 11:30 — 12:30.

Impul­sem do zor­ga­ni­zo­wa­nia tej akcji zimo­wej, była rosną­ca licz­ba zgło­szeń o nie­bez­piecz­nych zaba­wach dzie­ci na pokry­wie lodo­wej jezio­ra Ełc­kie­go oraz rze­ki Ełk.

Zapi­sy przyj­mo­wa­ne są w sie­dzi­bie Stra­ży Miej­skiej, ul. Pił­sud­skie­go 2 (budy­nek obok Urzę­du Mia­sta Ełku) lub telefonicznie:
87 732 – 62-88,
87 732 – 62-89.

Zapi­sy trwa­ją. Ilość miejsc ograniczona.

źródło/UM/elk