Strona główna » Lokalne » Darmowy karnet do kina ECK i szansa na lot balonem. Tak miasto zachęca do szczepień
Lokalne Pandemia koronawirus

Darmowy karnet do kina ECK i szansa na lot balonem. Tak miasto zachęca do szczepień

foto: Pixabay.com.pl
 • Zaszczep się na ełc­kiej MULATCE — nawo­łu­je stro­na ełc­kie­go ratusza.

 •  Oso­by, któ­re zachcą zaszcze­pić się w mobil­nym punk­cie szcze­pień, otrzy­ma­ją dar­mo­wy bilet do kina na  jeden dowol­ny seans do wyko­rzy­sta­nia do koń­ca bie­żą­ce­go roku. Dodat­ko­wo, spo­śród osób zaszcze­pio­nych w pią­tek i sobo­tę (16 – 17 lip­ca) w Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień Pro-Medi­ca”, zosta­nie wylo­so­wa­ny bez­płat­ny lot balonem.

Przy oka­zji MULATKI” — 26. Mazur­skie­go Lata Kaba­re­to­we­go — w Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry przy ul. Woj­ska Pol­skie­go 47 w Ełku 16 — 17 lip­ca będzie moż­li­wość zaszcze­pie­nia się prze­ciw­ko COVID-19 w Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień Pro-Medi­ca” w Ełku Sp. z o.o.

Każ­da chęt­na oso­ba będzie mogła wybrać szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID-19 tj.: Joh­son & Joh­son lub Pfi­zer. Szcze­pie­nia będą wyko­ny­wa­ne w godz. 18.00 – 21.30. 

Jak infor­mu­je urzę­do­wa stro­na inter­ne­to­wa, ist­nie­je też moż­li­wość zaszcze­pie­nia się dru­gą daw­ką szcze­pion­ki fir­my Pfi­zer nie­za­leż­nie od tego, w jakim punk­cie szcze­pień na tere­nie Pol­ski zosta­ła przy­ję­ta pierw­sza daw­ka szczepionki.

 Szcze­pio­ne będą wyłącz­nie oso­by powy­żej 16 roku życia. Oso­by nie­peł­no­let­nie muszą zgło­sić się z rodzi­cem lub opie­ku­nem prawnym.

Do zaszcze­pie­nia nie potrze­ba wcze­śniej­szej rejestracji.

Na miej­scu po szcze­pie­niu będą wyda­wa­ne potwier­dze­nia szcze­pie­nia — Unij­ne Cer­ty­fi­ka­ty COVID — w przy­pad­ku szcze­pion­ki Joh­son & Jon­son lub  dru­giej daw­ki Pfizer.

Dodat­ko­wo po zakoń­cze­niu szcze­pień, wśród osób, któ­re zaszcze­pią się 16 – 17 lip­ca  w Mobil­nym Punk­cie Szcze­pień, będzie roz­lo­so­wa­na nagro­da głów­na — BEZPŁATNY LOT BALONEM — do wyko­rzy­sta­nia pod­czas XIV Mazur­skich Zawo­dów Balo­no­wych (22 – 24.07.2021 r.).

Dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat szcze­pień udzie­la szpi­tal Pro-Medi­ca” w Ełku pod nume­rem tele­fo­nu: 608 810 946.

Źródło/UM EŁK

11 komentarzy

napisz komentarz
 • Tak z cie­ka­wo­ści : ilość zaka­żeń obec­nym koro­na­wi­ru­sem spa­da (ilość zgo­nów rów­nież). Dane z 20 lip­ca (w ogól­nej ten­den­cji spadkowej) :
   — osób zaka­żo­nych 104
   — osób zmar­łych 4.
  Zapo­wia­da­ją , że zro­bią nam lock­down od poło­wy sierp­nia, ale to powo­du warian­tu Del­ta. Cze­ka zaraz wariant Del­ta+ i Lambda…
  Jed­ni piszą/mówią, że szcze­pa­wi­ce” dostęp­ne na ryn­ku nie dzia­ła­ją na ten wariant, inni zachwy­ca­ją się, że jed­nak tak, tyl­ko trze­ba trze­cią daw­kę brać…EMA ponoć będzie ana­li­zo­wać pozwo­le­nie dla Pfe­ize­ra w zakre­sie owej trze­ciej daw­ki. Dzie­ci, mło­dzież się szcze­pi mimo, że w kar­tach infor­ma­cyj­nych tych tzw. szcze­pio­nek, nie ma śla­du infor­ma­cji o prze­pro­wa­dzo­nych bada­niach w tym zakre­sie — jak rów­nież badań w zakre­sie oddzia­ły­wa­nia na cią­żę. Faj­nie, że media g(ł)ównego nur­tu robią mate­ria­ły w sty­lu szcze­pię się bo…”, a ich eks­per­ci” komen­tu­ją wyna­laz­ki jako super, mio­dzio, etc. bez ana­li­zo­wa­nia doku­men­ta­cji przed­ło­żo­nej przez pro­du­cen­tów do reje­stra­cji. Mówi się teraz o tzw. kom­po­zy­cjach, czy­li mowa tu o skła­dzie odpo­wia­da­ją­cym prze­wi­dy­wa­niom na dany rok, któ­re wer­sje będą domi­nu­ją­ce i na któ­re powin­ni­śmy być zabez­pie­cze­ni. SERIO? prze­wi­dy­wa­niom??? Mówi się, że nie­szcze­pie­ni nie będą mie­li praw, aby zro­bić zaku­py, a nawet (uau) iść do…lekarza, cie­ka­wa kon­cep­cja, praw­da? Zacznij­my akcję Nie szcze­pię się bo…” 🙂

 • Zrób­my licy­ta­cję tych dar­mo­wych” atrak­cji. Jak ktoś uwa­ża, że to dar­mo­we, bo ja się nie odwa­żę na takie sza­leń­cze wnio­ski. Mate­usz daje na lote­rię — to zapew­ne z wła­snej, cięż­ko odło­żo­nej mamo­ny, daje bur­mistrz — zno­wu, to pew­nie z pry­wat­nych, daje UM w Ełku…- toć to prze­cież z tej insty­tu­cji, któ­ra wypro­du­ko­wa­ła coś, wypra­co­wa­ła zysk…to takie oczy­wi­ste, bo to ktoś daje…
  Jak myśli­cie czy­je to pie­nią­dze? Tak szcze­rze — zasta­na­wia­li­ście się choć sekukn­dę? Zna­le­zio­ne na koń­cu tęczy? A może ktoś strze­la obca­sem i tada…? Tak, moi dro­dzy, to nasze — oby­wa­te­li, pie­nią­dze, któ­re pła­ci­my w dani­nach, opła­tach, podat­kach. A kie­dy będą takie atrak­cje dla obywateli/mieszkańców, któ­rzy cięż­ko pra­cu­ją i pła­cą wła­dzy haracz? Ktoś sły­szał, żeby na Mulat­kę wpusz­cza­no pie­lę­gniar­ki z 30-let­nim sta­żem? A może samot­ne mat­ki, żeby choć tro­chę odpo­czę­ły od sza­rej rze­czy­wi­sto­ści? Lot balonem…odlot cał­ko­wi­ty… Lote­rie, lote­ryj­ki, kon­kur­sy, loso­wa­nia — tak, to zupeł­nie za dar­mo. Dla orga­ni­za­to­ra. Rachu­nek i tak pła­ci reszta.

 • O co to za pre­pa­rat J&J? Aktu­al­nie w szcze­pi­cy bio­rą udział (nazwy pre­pa­ra­tów i nazwy firm zare­je­stro­wa­nych przez Urząd Reje­stra­cji Pro­duk­tów Lecz­ni­czych w RP) :
  1. Comir­na­ty – Pfizer/BioNTech
  2. Spi­ke­vax (Covid-19 Vac­ci­ne Moder­na) – MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.
  3. Vaxze­vria (COVID-19 Vac­ci­ne Astra­Ze­ne­ca) – Astra­Ze­ne­ca AB
  4. COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen – Jans­sen-Cilag Inter­na­tio­nal NV.

  Zatem co to jest pre­pa­rat Johnson&Johnson? Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych to pre­pa­rat nr 4… Kil­ka cyta­tów z cha­rak­te­ry­sty­ki pro­duk­tu leczniczego :
  Okres utrzy­my­wa­nia się ochro­ny zapew­nia­nej przez szcze­pion­kę nie jest zna­ny, ponie­waż jest on
  nadal usta­la­ny w trwa­ją­cych bada­niach klinicznych.”
  Nie wia­do­mo, czy szcze­pion­ka COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen prze­ni­ka do mle­ka ludzkiego.”
  Nie prze­pro­wa­dzo­no badań inte­rak­cji. Nie bada­no jed­no­cze­sne­go poda­wa­nia szcze­pion­ki COVID-19
  Vac­ci­ne Jans­sen z inny­mi szczepionkami.”
  Ist­nie­je ogra­ni­czo­ne doświad­cze­nie doty­czą­ce sto­so­wa­nia szcze­pion­ki COVID-19 Vac­ci­ne Janssen
  u kobiet w okre­sie ciąży(…).”.
  Nie wia­do­mo, czy szcze­pion­ka COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen prze­ni­ka do mle­ka ludzkiego”.
  Z bada­nia wyklu­czo­no oso­by z zabu­rze­nia­mi funk­cji ukła­du odpor­no­ścio­we­go wyni­ka­ją­cy­mi ze sta­nu kli­nicz­ne­go, oso­by pod­da­ne tera­pii immu­no­su­pre­syj­nej w cią­gu 6 mie­się­cy, a tak­że kobie­ty w ciąży.”
  No i szał badaw­czy nr 1 :
  Trwa­ją­ce, wie­lo­ośrod­ko­we, ran­do­mi­zo­wa­ne, pro­wa­dzo­ne meto­dą podwój­nie śle­pej próby,
  kon­tro­lo­wa­ne pla­ce­bo bada­nie fazy 3. (COV3001) jest pro­wa­dzo­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Afryce
  Połu­dnio­wej i kra­jach Ame­ry­ki Łaciń­skiej w celu oce­ny sku­tecz­no­ści, bez­pie­czeń­stwa stosowania
  i immu­no­gen­no­ści poje­dyn­czej daw­ki szcze­pion­ki COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen w zapobieganiu
  cho­ro­bie COVID-19 u osób doro­słych w wie­ku 18 lat i star­szych. Z bada­nia wyklu­czo­no oso­by z
  zabu­rze­nia­mi funk­cji ukła­du odpor­no­ścio­we­go wyni­ka­ją­cy­mi ze sta­nu kli­nicz­ne­go, oso­by poddane
  tera­pii immu­no­su­pre­syj­nej w cią­gu 6 mie­się­cy, a tak­że kobie­ty w ciąży.”.
  Szał badaw­czy nr 2 :
  Łącz­nie pod­da­no rów­no­le­głej ran­do­mi­za­cji w sto­sun­ku 1:1 gru­pę 44 325 osób, któ­re otrzymały
  szcze­pion­kę COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen lub pla­ce­bo we wstrzyk­nię­ciu domię­śnio­wym. W sumie
  21 895 doro­słych osób otrzy­ma­ło szcze­pion­kę COVID-19 Vac­ci­ne Jans­sen, a 21 888 doro­słych osób
  otrzy­ma­ło pla­ce­bo. Uczest­ni­cy byli obser­wo­wa­ni przez media­nę 58 dni (zakres: 1 – 124 dni) po
  szczepieniu.”.
  Kolej­na cie­ka­wost­ka — powyż­szy pro­dukt (jak i pozo­sta­łe trzy) ma pozwo­le­nie cza­so­we — na 1 rok, tym­cza­sem pozwo­le­nie na dopusz­cze­nie do obro­tu wyda­wa­ne jest na okres 5 lat (art. 7 ust. 3 usta­wy — Pra­wo far­ma­ceu­tycz­ne.), ale na wnio­sek pod­mio­tu odpo­wie­dzial­ne­go pozwo­le­nie może zostać skró­co­ne lub wraz z upły­wem 5 let­nie­go terminu…

  Zachę­cam do lek­tu­ry infor­ma­cji zawar­tych na URPL.

 • To się nazy­wa robić w balo­na, a nie lot balo­nem. Moje szcze­pie­nie w kwiet­niu, dru­ga daw­ka w czerw­cu. Oczy­wi­ście poza Ełkiem. Zro­bio­ne w sumie ponad 400 km, o cza­sie stra­co­nym nie wspo­mnę. Takich osób było spo­ro. A tu fan­fa­ry i promocje.

  • Takie przy­sło­wie jest : chy­try dwa razy tra­ci” — zapa­mie­taj na przy­szłość. Chcia­łeś szyb­ciej się zaszcze­pić, aby som­sia­da wyprze­dzić to raz i dalej a dwa nie pola­tasz balo­nem hehe. I po co ci to było. U mnie w pra­cy tez takie chy­tre” oso­by były, a szyb­ciej poje­chać, aby kole­żan­ka sie nie dowie­dzia­ła, a potem mel­du­ją: ja już po szcze­pie­niu” , a nie­dłu­go nie dru­gą a trze­cią daw­kę będą brać i to jesz­cze pła­cić hehe

   • Nie, Som­sie­dzie. To nie ma nic wspól­ne­go z chy­tro­ścią, a wyni­ka­ło z uczci­wo­ści. To szcze­pie­nie było ze zwy­kłej kolej­ki, bez prze­ska­ki­wa­nia kogo­kol­wiek. 60-lat­kom w Ełku dawa­no wła­śnie takie ter­mi­ny. Były nawet takie para­dok­sy jak ten, że memu cho­re­mu onko­lo­gicz­nie kole­dze zapro­po­no­wa­no szcze­pie­nie na dru­gim koń­cu woje­wódz­twa w Nidzi­cy. A jed­no­cze­śnie w kra­ju w wiel­kich mia­stach towa­rzy­szy­ła poka­zó­wa ze szcze­pie­niem na majówkę”.

    • Som­siad to typo­wy janusz-nosacz skrzy­żo­wa­ny z pry­mi­tyw­nym trol­li­kiem. Szko­da cza­su na komen­to­wa­nie jego wypocin.

     • Bra­wo gościu w koń­cu mnie roz­szy­fro­wa­łeś 🙂 Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi, a bio­rąc tą rzecz ety­mo­lo­gicz­nie może­my dojść do pew­nej kon­klu­zji, że dez­apro­ba­ta tej ten­den­cji cał­ko­wi­cie może zdez­or­ga­ni­zo­wać moment abs­trak­cji, a więc do dzieła…

 • A co dla tych co się zaszcze­pi­li w peł­ni i nie mają kar­ty dużej rodzi­ny. Może tak dar­mo­we prze­jaz­dy MZK ?

OSTATNIE