Strona główna » Lokalne » Dawna hala bokserska ma swojego patrona – Leszka Błażyńskiego
Lokalne

Dawna hala bokserska ma swojego patrona — Leszka Błażyńskiego

Na zdjęciu inicjatorzy wniosku Zarząd Towarzystwa Miłośników Ełku
Dawna hala bokserska (obecnie w remoncie) przy ul. Armii Krajowej ma swojego patrona. Na grudniowej sesji radni podjęli decyzję o nadaniu hali imienia Leszka Błażyńskiego. Z inicjatywą do radnych wystąpiło Towarzystwo Miłośników Ełku.

Leszek Bła­żyń­ski to pol­ski bok­ser uro­dzo­ny w Ełku. Jak poda­je Wiki­pe­dia to: Dwu­krot­ny brą­zo­wy meda­li­sta olim­pij­ski z Mona­chium (1972) i Mont­re­alu (1976). Mistrz Euro­py – Hal­le 1977) i wice­mistrz (Madryt 1971), uczest­nik Mistrzostw Euro­py Bel­grad 1973 i Mistrzostw Świa­ta 1978 (waga kogu­cia); dwu­krot­ny mistrz Pol­ski (1971,1973) i trzy­krot­ny wice­mistrz 1969 (waga papie­ro­wa), 1972 i 1980; i 11-krot­ny repre­zen­tant kra­ju w meczach mię­dzy­pań­stwo­wych. Zawod­nik klu­bów: Mazur Ełk (1964 – 1969), BBTS Włók­niarz Biel­sko-Bia­ła (1969 – 1974) i Szom­bie­rek Bytom (1976 – 1983). Łącz­nie sto­czył 317 walk (282 zwy­cię­stwa, 4 remi­sy, 31 pora­żek). Został odzna­czo­ny m.in. Zło­tym, Srebr­nym i Brą­zo­wym Meda­lem za Wybit­ne Osią­gnię­cia Spor­to­we, Zło­tym Krzy­żem Zasłu­gi (1972), Krzy­żem Kawa­ler­skim Order Odro­dze­nia Pol­ski (1976).

Po zakoń­cze­niu karie­ry spor­to­wej był tre­ne­rem bok­ser­skim, oka­zjo­nal­nie zaj­mo­wał się też dzien­ni­kar­stwem, a nawet wystę­po­wał w kaba­re­cie (razem z Wła­dy­sła­wem Koma­rem) i poja­wił się w tele­wi­zji jako woka­li­sta jaz­zo­wy. 6 sierp­nia 1992 w Kato­wi­cach popeł­nił samo­bój­stwo. Przy­czy­ną była cięż­ka depre­sja po nie­daw­nej śmier­ci żony. Budy­nek przy ul. Armii Kra­jo­wej 16 pocho­dzi z począt­ku XX wie­ku. Przez dzie­się­cio­le­cia wyko­rzy­sty­wa­ny był jako hala spor­to­wa, w któ­rej tre­no­wa­li m.in. zawod­ni­cy Miej­skie­go Klu­bu Bok­ser­skie­go Mazur”.

Rewi­ta­li­za­cja tego zabyt­ko­we­go budyn­ku wpi­sa­na jest w Pro­gram Rewi­ta­li­za­cji Ełku na lata 2016 – 2023”, któ­ry był opra­co­wa­ny przy licz­nym udzia­le miesz­kań­ców. Zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi ełczan wyre­mon­to­wa­na hala ma być miej­scem orga­ni­za­cji wyda­rzeń spo­łecz­nych, kul­tu­ral­nych, spor­to­wych oraz spo­tkań mło­dzie­ży i senio­rów. W budyn­ku powsta­nie m.in. sala głów­na ze sce­ną, sal­ki kon­fe­ren­cyj­ne na antre­so­li. Poja­wi się nowa ele­wa­cja, pokry­cie dacho­we oraz okna i drzwi.