Dlaczego jest źle, skoro rzekomo jest tak dobrze?

Głów­ny­mi powo­da­mi nie­ko­rzyst­nej sytu­acji, na któ­re powo­łu­ją się naukow­cy, jest ten­den­cja demo­gra­ficz­na oraz brak prze­my­słu. Na wynik wpływ mia­ła przede wszyst­kim migra­cja ludzi mło­dych, któ­rzy opusz­cza­ją małe mia­sta w celach zarob­ko­wych. Pra­ca w więk­szym mie­ście stwa­rza wię­cej moż­li­wo­ści roz­wo­ju karie­ry. Pre­zes Unii Mia­ste­czek Pol­skich Woj­ciech Dłu­go­bor­ski zauwa­żył, że dla nie­któ­rych miast pro­ble­mem bywa nawet zapew­nie­nie wkła­du wła­sne­go do inwe­sty­cji unij­nych. ​„Jeże­li te mia­sta … Czy­taj dalej Dla­cze­go jest źle, sko­ro rze­ko­mo jest tak dobrze?