Strona główna » Powiat » Dni Otwarte Szkół odwołane
Powiat

Dni Otwarte Szkół odwołane

Jak infor­mu­je Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ełku Dni Otwar­te Szkół, któ­re były zapla­no­wa­ne na 13 kwiet­nia w związ­ku z ogól­no­pol­skim straj­kiem nauczy­cie­li, zosta­ły odwo­ła­ne. Infor­ma­cje na temat rekru­ta­cji na rok szkol­ny 2019/2020 dostęp­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych i w sekre­ta­ria­tach szkół.