Strona główna » Sport » Dni Talentu Akademii Młodych Orłów w Ełku!
Sport

Dni Talentu Akademii Młodych Orłów w Ełku!

Aka­de­mia Mło­dych Orłów w Ełku jest pro­jek­tem, któ­ry swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czął w roku 2015 przy współ­pra­cy Pol­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej, War­miń­sko-Mazur­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej oraz Mia­sta Ełk. Aka­de­mia Mło­dych Orłów daje moż­li­wość szko­le­nia pił­kar­skie­go na naj­wyż­szym pozio­mie, pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów dla chłop­ców i dziew­czy­nek. Zaję­cia w Aka­de­mii Mło­dych Orłów są cał­ko­wi­cie bez­płat­ne. Zawod­ni­cy zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Aka­de­mii mają zagwa­ran­to­wa­ny sprzęt tre­nin­go­wy, ubiór spor­to­wy fir­my Nike (koszul­ka, spoden­ki, getry, dres, orta­lion, tor­bę) oraz udział w zaję­ciach szko­le­nio­wych dwa razy w tygodniu.

W Aka­de­mii mogą uczest­ni­czyć dzie­ci zrze­szo­ne w klu­bach spor­to­wych oraz dzie­ci bez przy­na­leż­no­ści klu­bo­wej. Aka­de­mia Mło­dych Orłów nie pro­wa­dzi współ­za­wod­nic­twa mię­dzy klu­ba­mi i szkół­ka­mi pił­kar­ski­mi. Celem Aka­de­mii jest roz­wój indy­wi­du­al­ny zawodnika.
Wszel­kie infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Aka­de­mii Mło­dych Orłów w Ełku moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem: https://www.laczynaspilka.pl/akademia-mlodych-orlow,amo-elk,100940.html

Nabór do Aka­de­mii Mło­dych Orłów w posta­ci testów spraw­no­ści fizycz­nej i pił­kar­skiej odbę­dzie się w 31.05 – 02.06.2019 r. oraz 07 – 09.06.2019 r. na boisku Orlik, ul. Prof. Wł. Sza­fe­ra 2 (przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 4). W tego­rocz­nych Dniach Talen­tu testy będą prze­pro­wa­dza­ne dla chłop­ców i dziew­czy­nek w 3 kate­go­riach wiekowych:
Skrza­ty rocz­ni­ki 2013/2014
Żaki — rocz­ni­ki 2011/2012
Orli­ki — rocz­ni­ki 2009/2010

Har­mo­no­gram DNI TALENTU

31.05 – 02.06.2019 | 07 – 09.06.2019 | EŁK | ORLIK PRZY SP NR 4, ul. PROF. WŁ. SZAFERA 2

31.05.2019 pią­tek
15.30 — 16.30 Reje­stra­cja w kate­go­rii ORLIKI (rocz­nik 2009 — 2010)
16.30 — 19.30 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii ORLIKI (rocz­nik 2009 — 2010)

01.06.2019 sobo­ta
9:00 — 10:00 Reje­stra­cja w kate­go­rii ŻAKI (rocz­nik 2011 – 2012)
10:00 — 14:00 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii ŻAKI (rocz­nik 2011 – 2012)

02.06.2019 nie­dzie­la
9:00 — 10:00 Reje­stra­cja w kate­go­rii SKRZATY (rocz­nik 2013 – 2014)
10:00 — 14:00 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii SKRZATY (rocz­nik 2013 – 2014)

07.06.2019 pią­tek
15.30 — 16.30 Reje­stra­cja w kate­go­rii ORLIKI (rocz­nik 2009 — 2010)
16.30 — 19.30 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii ORLIKI (rocz­nik 2009 — 2010)

08.06.2019 sobo­ta
9:00 — 10:00 Reje­stra­cja w kate­go­rii ŻAKI (rocz­nik 2011 – 2012)
10:00 — 14:00 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii ŻAKI (rocz­nik 2011 – 2012)

09.06.2019 nie­dzie­la
9:00 — 10:00 Reje­stra­cja w kate­go­rii SKRZATY (rocz­nik 2013 – 2014)
10:00 — 14:00 Testy spraw­no­ści w kate­go­rii SKRZATY (rocz­nik 2013 – 2014)

Aby wziąć udział w Dniach Talen­tu”, dziec­ko wraz z opie­ku­nem i ory­gi­na­łem wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza musi zja­wić się w dniu reje­stra­cji. Nale­ży przyjść tyl­ko na JEDEN
z wyzna­czo­nych ter­mi­nów. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny moż­na pobrać z por­ta­lu Łączy Nas Pił­ka (www.laczynaspilka.pl/akademia-mlodych-orlow.html). W razie bra­ku for­mu­la­rza moż­li­we będzie rów­nież wypeł­nie­nie go na miejscu.

Oso­ba do kontaktu:
Paweł Konop­ka — tre­ner koordynator
nr kon­tak­to­wy: 661 429 539
adres e‑mail: amo.elk@pzpn.pl

 

OSTATNIE